LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції різнолігандних ізо- та гетерополікомплексів з трифенілметановими барвниками і неіонними поверхнево-активними речовинами

фаз асоціат розчиняли додаванням ацетону.

Характер спектрiв асоцiатiв зберiгається i в органiчнiй фазi. Надлишок барвника видаляли промиванням органiчної фази 2М розчином Н2SO4. Таким чином поглинання холостого розчину зведене до поглинання органiчних розчинникiв. Склад асоцiату

(КФ) 5 Gа Мо10W2О40 зберiгається в органiчному середовищi. Оцiнена його умовна константа нестiйкостi (табл. 1).

Iндивiдуальнiсть та електростатичний характер взаємодiї при утвореннi асоціатiв (ОБ) n ГПА пiдтвердженi IЧ спектроскопiєю (табл. 3). В ІЧ спектрах зберiгаються три основнi смуги коливань молекули ОБ, триплет смуг коливань зв'язкiв метал-оксиген та центрального атома в ГПА.

Таблиця 3.

Віднесення смуг в ІЧ – спектрах (ОБ)n ГПА.

Сполука

см –1


Ф

N-Ф

С–Ф

Р-О

Ме=О

Ме-О-Ме

Ga-O

КФ

1590

1367

1190

1176

(ТБА)3РМо10W2O40
1068

962

884, 804


 (МФ)3РМо10W2O40

1596

1372

1176

1064

964

884, 800


 (МЗ)3РМо10W2O40

1592

1372

1172

1068

964

880, 804


 (КФ)3РМо10W2O40

1594

1374

1174

1064

962

880, 802


(БЗ)3РМо10W2O40

1590


1172

1069

964

880, 806


(ТБА)5GaМо10W2O40

940

870, 778

550, 452

(KФ)5GaМо10W2O40

1588


1172


944

872, 775

554, 455


Примітка: Ф – фенільна група, С – центральний атом вуглецю;

ІЧ – спектри реєстрували в таблетках КBr.


Наведенi в табл. 1 величини pb асоцiатiв свiдчать про їх залежнiсть вiд природи ГПА. Вплив природи ОБ на стiйкiсть асоцiатiв оцiнювали за їх електронними параметрами, якi одержали з квантово-хiмiчних розрахункiв катiонiв ОБ за програмою Hyper Chеm. Стiйкiсть асоцiатiв корелює з величинами сумарного дипольного моменту. Виявленi залежностi свiдчать про вклад iон-дипольної взаємодiї поряд з електростатичною при утвореннi асоцiатiв ОБ - ГПА. Цi данi дозволяють прогнозувати хiмiко-аналiтичні властивостi нових сполук.

У п'ятому роздiлi наведенi розробленi методики спектофотометричного визначенная Фосфору, Галiю та Вольфраму, якi грунтуються на вивчених реакцiях.

Розробленi простi, чутливi та експреснi методики визначення Фосфору у виглядi iонних асоцiатiв (ОБ)3PМо10W2О40 (ОБ = КФ, МФ, МЗ, БЗ) у присутностi НПАР. Знайденi оптимальнi умови максимального виходу асоцiату i мiнiмального поглинання холостого розчину через варiювання рН для кожного барвника. Спiвставлення рiвнянь градуювальних графiкiв показує, що чутливiсть визначення Фосфору зменшується в ряду КФ>МФ>МЗ>БЗ, який корелює зі стiйкiстю асоцiатiв (табл. 4).

Таблиця 4.

Чутливiсть визначення Р(V) у виглядi асоцiатiв (ОБ)3PМо10W2О40 в присутностi НПАР.


Аналiтична форма

eеф.

e роб.

С н, мкг/мл

(КФ) 3P Мо10W2О40

125 000

105 000

0,008

(МФ)3P Мо10W2О40

100 000

80 000

0,012

(МЗ) 3P Мо10W2О40

77 000

70 000

0,016

(БЗ) 3P Мо10W2О40

60 000

37 000

0,030


Методики визначення Р(V) досить селективнi - не заважають: Si (IV) - 1 : 100; Ni2+, Co2+-

1 : 100; Fe 3+, Cr 3+- 1: 30. Значний вплив чинить As (V), який утворює аналогiчний ГПА в умовах визначення Р(V). Методики визначення Р(V) з КФ та МФ були опробованi при аналiзі промивних вод ванн фосфатування та водної витяжки грунту. Правильнiсть одержаних результатiв перевiрена спектрофотометричною методикою з застосуванням вiдновленого аскорбiновою кислотою молiбдофосфату (табл. 5)
Таблиця 5.

Результати визначення Р(V) в промивних водах ванн фосфатування.

Розроблена методика

(n=18)

Альтернативна методика

(n=12)

Знайдено,

Х + Δ )•10-4 моль/л


S • 10-4


Sr

Знайдено,

Х + Δ ) •10-4 моль/л


S • 10-4


Sr


0,995 + 0,011


0,023


0,02


1,000 + 0,030


0,050


0,05


Результати, одержанi за двома методиками, порiвнянi за критерiями Стьюдента i Фiшера, та оцiнені, як величини однiєї вибiрки; краща вiдтворюванiсть характеризує запропоновану методику.

Асоцiат (МЗ) 6 Мо7-хWхO40 як аналiтична форма застосований нами вперше для визначення малих вмiстiв W(VI) (10 -5 - 10 -6 моль/л) у молiбденових матрицях

(WVI : МоVI вiд 1 : 5 до 1 : 100).

Ця методика перевiрена на зразках молiбдокобальтового каталiзатора методом додаткiв (табл.6). Показана вiдсутнiсть Вольфраму в цьому матерiалi.

Таблиця 6.

Визначення Вольфраму (VІ) у молібдокобальтовому каталізаторі методом додатків ;

n = 5, P = 0, 95.

Введено

W(VI), %

S

Знайдено W(VI),

( x + ), %

Sr

0,74

0,018

0,750 + 0,022

0,024

1,50

0,034

1,504 +