LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції розкладу озону закріпленими на пористих носіях комплексами Co (II), Cu (II), Mn (II)

ОН-радикали, підвищують каталітичну активність і захисні властивості імпрегнованих МеСl2/АВ-комплексів.

6. За результатами лабораторних іспитів показано, що каталізатор складу (мас%) MnCl2- 5,6-11,2; АВ(КАД-йодний) – решта до 100 забезпечує максимальний час (137 годин) захисної дії від озону при його концентрації від 0,2 до 1,5 мг/м3 і може бути застосований у засобах захисту навколишнього середовища і людини.


Список опублікованих праць за темою дисертації

 • Ракитская Т.Л., Гранатюк И.В., Раскола Л.А. Иммобилизованные Men+ – катализаторы разложения озона // Вісник Одеського Державного університету. – 1998. – № 2. – С. 7-11.

 • Ракитская Т.Л., Раскола Л.А., Паина В.Я., Бандурко A.Ю. Гетерогенезированный Cu(II)-SiO2 – катализатор разложения озона // Изв. вузов. Химия и хим. технология. – 1999. – Т.42, вып.1. – С. 46-49. (Синтез каталізатора Cu(II)/SiO2, дослідження кінетики розкладу озону; пропозиції щодо механізму реакції)

 • Ракитская Т.Л., Эннан А.А., Раскола Л.А., Бандурко А.Ю. Каталитическое разложение озона металлокомплексными соединениями // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология. – 1999. – Т. 42, вып. 4. – С. 3-18. (Обробка і попереднє узагальнення літературних даних про кінетику окиснення металокомплексів у розчині; дослідження кінетики розкладу озону закріпленими на силікагелі комплексами Со(II), Cu(II), Pd(II))

 • Rakitskaya T.L., Golub A.A., Ennan A.A., Raskola L.A., Paina V.Ya., Bandurko A.Yu., Ped' L.L. Schiff bases containing metal complexes anchored on aerosil as catalysts of low-temperature ozone decomposition // Stud. Surf. Sci. Catal. Amsterdam: Elsevier, 2000. – Vol.130 D. – P. 3879-3884. (Дослідження кінетики розкладу озону іммобілізованими на аеросилі комплексами МеL2: Me2+ = Co2+, Mn2+, Cu2+,Fe2+, Zn2+; L = основа Шифа)

 • Ракитська Т.Л., Голуб О.А., РасколаЛ.А., Бандурко О.Ю., Підмазко А.С., Зуєва І.В., Педь Л.Л., Кудренко В.А. Комплекси ванадилу з іммобілізованими на аеросилі саліцилальіміном у реакції низькотемпературного розкладу озону // Украинский химический журнал. – 2001. – Т. 67, № 10. – С. 79-82. (Вивчена кінетика розкладу озону іммобілізованими на аеросилі комплексами VOL2, где L – основа Шифа, гліцін, амін)

 • Ракитская Т.Л., Раскола Л.А., Бандурко О.Ю. Окиснення озоном нанесеного на силікагель мангану(ІІ) // Вісник Одеського національного університету. Хімія. – 2002. – Т. 6, вип. 5-6. – С. 3-13.

 • Ракитская Т.Л., Эннан А.А., Бандурко А.Ю., Раскола Л.А. Низкотемпературное каталитическое разложение озона // Труды 1-й международной научно-практической конференции "Защита окружающей среды, здоровье, безопасность в сварочном производстве". – Одесса. – 2002. – С. 237-254. (Узагальнення даних про джерела виділення озону, фізико-хімічні властивості і способи розкладу озону, кінетику низькотемпературного розкладу озону закріпленими на SiО2 і АВ ацидокомплексами Cu(II), Co(II) і Mn(II), вивчення захисних властивостей активованих вугільних матеріалів і каталізатора складу MnCl2/АВ)

 • Ракитская Т.Л., Бандурко А.Ю., Раскола Л.А. Катализаторы низкотемпературного разложения озона: состояние и перспективы разработки // Вісник Одеського національного університету. Хімія. – 2002. – Т.6, вип.7-8. – С.13-22.

 • Rakitskaya T.L., Granatyuk I.V., Balavoinе G.G.A., Geletii Yu.V., Golub A.A., Raskola L.A. Features of transition metal sorption on Silica gel and activity of catalysts formed thereby in ozone decomposition reaction // "Silica-98" Intern.Conf. - Mulhous (France). – 1998. – P. 653-656.

 • Rakitskaya T.L., Ennan A.A., Bandurko A.Yu., Raskola L.A. Supported copper (II) complexes as catalysts of low-temperature air cleaning from ozone // Book of Abstracts. 4th European Congress on Catalysis. – Rimini (Italy). – 1999. – P. 679.

 • Ракитская Т.Л., Раскола Л.А., Бандурко А.Ю., Подмазко А.С. Катализаторы низкотемпературного разложения озона на основе закрепленных комплексов меди(II) // Материалы II Украинской научно-технической конференции по катализу. – Северодонецк. – 2000. – С. 97-98.

 • Rakitskaya T.L., Podmazko A.S., Bandurko A.Yu., Raskola L.A., V.Ya. Paina. Effect of a ligand nature on catalytic behavior of silica-supported copper(II) in its reaction with ozone // 4th World Congress on Oxidation Catalysts. – Berlin (Germany). – 2001. – P.375-379.

 • Rakitskaya T.L., Bandurko A.Yu., Raskola L.A., Paina V.Ya., Bailey A.J., Geletti Yu.V., Hill C.L. Ozone decomposition by SiO2-supported Mn2+ complexes // XXXVth International Conference on Coordination Chemestry. – Heidelberg (Germany). – 2002. – P. 496.

 • Ракитская Т.Л., Раскола Л.А., Бандурко А.Ю., Волкова В.Я Нанесенные на пористые носители ацидокомплексы Co(II), Cu(II), Mn(II) в реакции разложения озона // ХХІ Междунар. Чугаевская конф. по координац. химии: Тез. докл. – Киев: ВПЦ Київський університет, 2003. – С.342-343.

 • Rakitskaya T.L., RaskolaL.A., Ennan A.A., Bandurko A.Yu., Volkova V.Ya. Porous carrier supported complex of Co(II), Cu(II) and Mn(II) in reaction of catalytic ozone decomposition // 13th International Congress on Catalysis. – Paris (France). – 2004.- P. 325.

 • Ракитская Т.Л., Раскола Л.А., Эннан А.А. Адсорбционные и пропиточные комплексы Co(II), Cu(II) и Mn(II) в реакции разложения озона // XVI Українська конференція з неорганічної хімії. – Ужгород. – 2004. – С.249.

 • Ракитская Т.Л., Раскола Л.А. Состав и каталитическая способность пропиточных СoClj2-j/SiO2-комплексов // XVI Українська конференція з неорганічної хімії. – Ужгород. – 2004. – С.250.

  АНОТАЦІЯ

  Раскола Л.А. Реакції розкладу озону закріпленими на пористих носіях комплексами Co(II), Cu(II) іMn(II). Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – неорганічна хімія. – Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України, Одеса, 2005.

  Проведено систематичні дослідження і встановлені закономірності реакцій низькотемпературного розкладу озону іммобілізованими та імпрегнованими
  MeХj2-j/SiО2-комплексами при різних співвідношеннях [Me2+]/[O3] і [Me2+]/[X-], де Ме2+ = Co2+, Cu2+, Mn2+; X-= Cl-, NO3ˉ.

  Встановлено, що реакційна здатність іммобілізованих та імпрегнованих на силікагелі комплексів МеХj2-j (Ме = Со2+, Cu2+, Mn2+; Х = NO3ˉ, Cl-) в низькотемпературному розкладі озону визначається природою йона метала, лігандів та їх числом у внутрішній координаційній сфері. Окиснення комплексів на початковій стадії реакції відбувається за внутрішньосферним механізмом, хлорид-іон є кращим містковим лігандом. Виявлено, що формування імпрегнованих на SiO2 комплексів МеClj2-j відбувається за механізмом, що аналогічний такому в концентрованих розчинах. Чим менше співвідношення аH2O/аClˉ на поверхні, тим більш насичені хлорид-іоном комплекси Со(II) Cu(II) та Mn(II)


 •