LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції тетрагалогенідів селену і телуру з ацетиленовими сполуками

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ


На правах рукопису


ОНИСЬКО

Михайло Юрійович


УДК 547.314+.739+.87


РЕАКЦІЇ ТЕТРАГАЛОГЕНІДІВ СЕЛЕНУ І ТЕЛУРУ З

АЦЕТИЛЕНОВИМИ СПОЛУКАМИ02.00.03 - Органічна хімія


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук


Київ 2001


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Ужгородському національному університеті

Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент

Лендєл Василь Георгієвич

(Ужгородський національний університет,

завідувач кафедри органічної хімії,

декан хімічного факультету)

Офіційні опоненти: доктор хімічних наук,

провідний науковий співробітник

Вовк Михайло Володимирович

(Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ)

доктор хімічних наук,

провідний науковий співробітник

Броварець Володимир Сергійович

(Інститут біоорганічної хімії та

нафтохімії НАН України, м. Київ)

Провідна установа: Національний університет "Львівська політехніка"

Міністерства освіти і науки України, м. Львів


Захист відбудеться: " 20 " грудня 2001 р. о 15 30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України (м. Київ, вул. Мурманська, 5)


З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України (м. Київ, вул. Мурманська, 5)


Автореферат розісланий " 13 " листопада 2001 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

доктор хімічних наук, професор Фещенко Н.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. Реакції електрофільного приєднання до ненасичених сполук широко використовуються для синтезу різноманітних гетероциклічних систем. Селено- і телуровмісні електрофіли в таких реакціях вивчені недостатньо. Дослідження їх взаємодії з ненасиченими субстратами має безперечне теоретичне значення для розвитку органічної хімії, а продукти приєднання можуть знайти практичне використання в сільському господарстві як рістрегулюючі агенти, в промисловості – як напівпровідники і в медицині – як протиракові та імуностимулюючі препарати.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності до міжвузівської науково-дослідної програми ДР 0196U017268.

Мета і задачі досліджень полягають в розробці препаративних методів синтезу селено- і телуровмісних гетероциклів та у вивченні умов і механізму приєднання тетрагалогенідів селену і телуру до ацетиленових сполук.

Об'єкт дослідження – реакції електрофільного приєднання тетрагалогенідів селену та телуру до органічних субстратів з пропаргільними та етинільними замісниками.

Предмет дослідження – функціонально заміщені п'яти- та шестичленні селено- і телуровмісні гетероцикли з різною комбінацією додаткових ендоциклічних гетероатомів (N, S, Si).

Методи дослідження – синтетичні, препаративні, аналітичні (елементний аналіз, кондуктометричне титрування), спектральні (ІЧ- та ПМР-спектроскопія), хроматографічні (тонкошарова та препаративна хроматографія).

Наукова новизна. Доведено стерео- і регіоспецифічний характер приєднання тетрагалогенідів селену і телуру до СС зв'язків в серії стабілізованих моно- і діацетиленів. Розроблені нові методи синтезу п'яти- і шестичленних моноциклічних і конденсованих гетероциклів, які містять селен або телур, а також інші гетероатоми (азот, сірку, силіцій) і різноманітні замісники, придатні для подальшої функціоналізації та анелування. Одержано та ідентифіковано 57 нових органічних сполук селену і телуру.

Практичне значення. Запропоновані нові препаративні методи і принципи структурного дизайну істотно розширюють можливості синтезу нових структур в хімії селену та телуру.

Апробація роботи. Результати роботи доповідались на конференції "Проблеми органічного синтезу" (1994 р., м. Львів), XVII Українській конференції з органічної хімії (1996 р., м. Харків), конференції "Хімія азотвмісних гетероциклів" (1997 р., м. Харків), XVIII Українській конференції з органічної хімії (1998 р., м. Дніпропетровськ), конференції "Хімія азотвмісних гетероциклів" (2000 р., м. Харків).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 7 наукових праць та 5 тез доповідей.

Особистий внесок дисертанта полягає в проведенні експериментальних досліджень, обробці отриманих результатів, формулюванні основних положень та висновків роботи.

Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку посилань цитованої літератури. Вона викладена на 131 сторінках машинописного тексту і містить 7 таблиць та 11 рисунків.


Основний зміст дисертації


У першому розділі зроблено огляд праць, присвячених взаємодії галогенідів селену і телуру з похідними етилену і ацетилену. Обговорюються схеми найбільш важливих реакцій халькоген-галогенідної гетероциклізації ненасичених сполук.

У другому розділінаводяться результати досліджень взаємодії ацетиленових сполук з тетрахлоридами і тетрабромідами селену та телуру.

У третьому розділі описані препаративні методики та фізико-хімічні властивості синтезованих сполук.


Реакції електрофільного приєднання тетраброміду селену до N-заміщених амідів

4-пентинової кислоти


На прикладі реакції стабілізованих N-тіокарбамоїл- і N-метокситіокарбоніл-заміщених амідів 4-пентинової кислоти розглянуто взаємодію тетраброміду селену з ізольованим потрійним СС зв'язком. Тетрабромід селену отримували розчиненням діоксиду селену в концентрованій бромоводневій кислоті, а реакцію проводили в двофазній системі діетиловий етер – вода.

Реакція проходить з утворенням ациклічних продуктів – біс(1-бромоалкен-2-іл)селендибромідів 1-3, склад і будову яких доведено елементним аналізом і спектральними даними.Аналіз спектрів ПМР одержаних речовин вказує, що регіоспецифічно приєднані до селену алкенільні групи мають різну геометрію (E і Z), яка проявляється в магнітній