LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції фенілселенійтригалогенідів з 2-(2-пропенілтіо)-, 2-(2-пропінілтіо)тієнопіримідинами та 1,3,4-оксадіазолами

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

КРИВОВ'ЯЗ Aндрій Олександрович

УДК 547.854.1+547.793.4РЕАКЦІЇ ФЕНІЛСЕЛЕНІЙТРИГАЛОГЕНІДІВ З 2-(2-ПРОПЕНІЛТІО)-,

2-(2-ПРОПІНІЛТІО) ТІЄНОПІРИМІДИН-4(6)-ОНАМИ ТА 1,3,4-ОКСАДІАЗОЛАМИ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Ужгородського національного університету Міністерства освіти і науки України.Науковий керівник: кандидат хімічних наук, доцент

Лендєл Василь Георгійович,

Ужгородський національний університет, м. Ужгород,

завідувач кафедри органічної хімії

Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор

Ільченко Андрій Якович,

Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,

провідний науковий співробітник


доктор хімічних наук, професор

Новіков Володимир Павлович,

Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів,

завідувач кафедрою технології біологічно

активних сполук, фармації та біотехнології


Провідна установа: Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії

ім. Л.М. Литвиненка НАН України, м.ДонецькЗахист дисертації відбудеться "22" грудня 2005 р. о 1600 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України, 02094, м. Київ-94, вул. Мурманська, 5,факс (044) 573-26-43З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України


Автореферат розісланий "14"листопада 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01

доктор хімічних наук, професор Вовк.М.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Реакції електрофільного приєднання до ненасичених сполук широко використовуються для синтезу різноманітних гетероциклічних сполук. Селеновмісні сполуки в таких реакціях вивчені не достатньо. Дослідження їх взаємодії з ненасиченими сполуками має важливе теоретичне значення. Отримані селеновмісні продукти можуть мати практичну цінність як протипухлинні, протирадіаційні та протипаразитичні препарати, а також в синтезах таких речовин, одержання яких іншими методами значно ускладнено або взагалі неможливо.

Для одержання селеновмісних гетероциклів ефективним методом є взаємодія сполук двовалентного та чотиривалентного Cелену з ненасиченими функціональними похідними. Особливий інтерес становлять реакції приєднання сполук чотиривалентного Cелену – фенілселенійтригалогенідів - до 2-алкенілтіо- та 2-алкінілтіозаміщених сполук, що містять такі гетероциклічні фрагменти як тієно[2,3-d]піримідин-4-(6)-ону та 1,3,4-оксадіазолу.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилось за науково–дослідною тематикою кафедри органічної хімії Ужгородського національного університету: держбюджетна тема № 264 (1997–1999 рр.) "Синтез гетероциклічних сполук, вміщуючих (N, O, S, Se, Te) і дослідження їх біологічної активності"; держбюджетна тема № 434 (2000–2002 рр.) "Синтез, вивчення хімічних, фізичних і біологічних властивостей нових конденсованих гетероциклічних сполук".

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягала у вивченні реакцій фенілселенійтригалогенідів з 2-алкенілтіо-, 2-алкінілтіозаміщенимитієно[2,3-d]- піримідин-4-(6)-онами та 1,3,4-оксадіазолами, встановленні будови одержаних сполук, вивченні їх хімічних властивостей та дослідженні антимікробної активності.

Об'єкт дослідження – реакції електрофільного приєднання фенілселеній-тригалогенідів до гетероциклічних систем: 2-алкенілтіо- та 2-алкінілтіозаміщених тієно[2,3-d]піримідин-4-(6)-онів та 1,3,4-оксадіазолів.

Предмет дослідження – функціональнозаміщені п'яти– та шестичленні селе-новмісні гетероцикли з різною комбінацією гетероатомів (N, O, S): тієно[2,3-d]- піримідин-4-(6)-онів та 1,3,4-оксадіазолів.

Методи дослідження – синтетичні, препаративні, аналітичні (елементний аналіз), спектральні (ІЧ, ЯМР 1Н, ЯМР 13С, ЯМР 77Se та двомірні NOESY спектри).

Наукова новизна одержаних результатів. Приєднанням фенілселенійтри-галогенідів до 2-алкенілтіо- та 2-алкінілтіозаміщенихтієно[2,3-d]піримідин-4-(6)-онів та 1,3,4-оксадіазолів одержані відповідні: 1-галогено-2-галогенометил-1,5-дифеніл-6-оксо-R,R1-заміщенітієно[3/,2/:5,6]піримідо[2,1-b][1,4,3]тіаселеназиніум-галогеніди, 6-аміно-3-галогенометил-4-галогено-8-оксо-4-фенілпіримідо[2,1-b] [1,4,3]тіаселеназини, 5-галогено-6-галогенометил-2-(3-хлоробензо[b]тіофен-2-іл)-5-феніл-[1,3,4]оксадіазоло[2,3-d][1,3,4]тіаселе-назиніумгалогеніди. Доведено стереоспецифічність приєднання фенілселеній-тригалогенідів до кратних карбон-карбоновихзв'язків в досліджуваних сполуках. Розроблено методи синтезу селеновмісних гетероциклічних сполук.

Практичне значення. Запропоновані прості методики одержання 1-галогено-2-галогенометил-1,5-дифеніл-6-оксо-R, R1-заміщенихтієно[3/,2/:5,6]піримідо[2,1-b][1,4,3]тіаселеназиніумгалогенідів, 6-аміно-3-галогенометил-4-галогено-8-оксо-4-фенілпіримідо[2,1-b][1,4,3]тіаселеназинів, 5-галогено-6-галогенометил-2-(3-хлоро-бензо[b]тіофен-2-іл)-5-феніл[1,3,4]оксадіазоло[2,3-d][1,3,4]тіаселе-назиніумгалогенідів. Розроблено препаративні методи одержання cеленовмісних гетероциклічних сполук. Вивчено їх дію на мікроорганізми.

Особистий внесок пошукача. Дисертантом опрацьована наукова література за темою дисертації, виконана експериментальна робота по синтезу та вивченню фізико-хімічних характеристик селеновмісних гетероциклів. Проаналізовані ІЧ- ЯМР 1Н, ЯМР 77Se спектри одержаних сполук, сформульовані основні положення та висновки дисертаційної роботи.

Постановка задачі та обговорення результатів проведені з науковим керівником к.х.н., доцентом В.Г.Лендєлом (кафедра органічної хімії УжНУ) та д.х.н., професором В.І.Станінцем (ІОХ НАН України, Київ).

Спектральні дослідження (ЯМР 1Н, ЯМР 13С, ЯМР 77Se, двомірні NOESY спектри) проведено у співпраці з д.х.н. О.В.Туровим (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Синтез похідних тієно[2,3-d]піримідинів виконано у співпраці з к.х.н.,