LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції фенілселенійтригалогенідів з 2-(2-пропенілтіо)-, 2-(2-пропінілтіо)тієнопіримідинами та 1,3,4-оксадіазолами

Sarcinaflava, Bacillussubtilis, Candidaalbicans) та грамнегативні (Klebsiellapheumoniae, Klebsiellaoxytoca, Pseudomaeruginosa) тести мікроорганізмів, а також E. Coli і Serratiamarcens.

Pseudomaeruginosa,Escherichiacoli на 100% є чутливою до сполук 2, що проявили бактеріостатичну дію.

Бактерії роду Klebsiella виявилися стійкими до дії на них сполуки 2, а високочутливими виявились речовини 7, 13, 22 для Klebsiellaoxytoca і з мікробним числом 15 та 7 для Klebsiellapneumoniae, а високу бактеріостатичну дію, для даного роду, проявила речовина 21.

Для золотистого стафілококу (Staphylococcus аureus) високу бактерицидну дію проявили сполуки 7, 13, а для білого стафілококу (Staphylococcusalbus) аналогічну дію проявили сполуки 13, 21.

Таким чином, речовини 2, 13, 21, 23 виявилися більш активними у бакте-рицидному відношенні до грампозитивних коків та сапрофітних паличок.ВИСНОВКИ


1. Розроблено преперативні методи одержання нових селеновмісних гетероциклів, які грунтуються на взаємодії фенілселенійтригалогенідів з 2-алкенілтіо- та 2-алкінілтіотієно[2,3-d]піримідинонами, 4-аміно-2-(2-пропенілтіо)-1,6-дигідро-6-піримідинонами та 1,3,4-оксадіазолами.


2. Встановлено, що атоми галогенів в продуктах циклізації 2-алкінілтіотієно [2,3-d] піримідинонів з фенілселенійтригалогенідами мають різний характер зв'язку Se-Hlg (починаючи з ковалентного і закінчуючи йонним).


3. Фенілселенійтрихлорид є менш реакційноздатний, ніж фенілселенійтрибромід і показано, що фенілселенійтригалогеніди в реакціях гетероциклізації з 2-алкенілтіотієно[2,3-d]піримідинонами проявляють меншу реакційну здатність ніж тетрагалогеніди селену, а дифенілселенійдихлорид не вступає у реакцію з 2-алкенілтіотієно[2,3-d]піримідинонами, а утворює донорно-акцепторні комплекси по кратному карбон-карбоновому зв'язку.


4. За даними двомірних NOESY спектрів встановлено стереохімію приєднання фенілселенійтригалогенідів до потрійних карбон-карбонових зв'язків тієно[2,3-d]піримідинонів та 1,3,4-оксадіазолів, де відмічено утворення тільки продуктів з Е-конфігурацією атома гідрогену.


5. В кристалічному стані усі отримані продукти на повітрі є стійкими тривалий час. З'ясовано, що продукти гетероциклізації фенілселенійтригалогенідів з 2- алкенілтіо- та 2-алкінілтіотієно[2,3-d]піримідинонами, 4-аміно-2-(2-пропенілтіо)-1,6-дигідро-6-піримідинонами та 1,3,4-оксадіазолами є нестійкими у середовищі ацетону і зазнають розкладу із збереженням циклічної будови та відщепленням фенілселененілброміду.


6. На прикладі взаємодії фенілселенійтригалогенідів з 2-алкенілтіо- та 2-алкініл-тіотієно[2,3-d]піримідинонами та 4-аміно-2-(2-пропенілтіо)-1,6-дигідро-6-піримідинонами показано, що циклоутворення проходить за участю найбільш основних атомів Нітрогену у положенні 1 зазначених субстратів.


Основний зміст дисертації викладений в публікаціях:


1. Лендєл В.Г., Кривов'яз А.О., Зборовський Ю.Л., Станінець В.І. Реакції похідних 2-алілоксотіено[2,3-d]піримідин-4-онів з фенілселентрибромідом // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Хімія. - 2001. – В. 6. – С. 171-173.

2. Лендел В.Г., Кривовяз А.А., Зборовский Ю.Л., Станинец В. И. Гетероциклизация 2-аллилтиотиено[2,3-d]пиримидин-4-онов под действием фенилселентригалогенидов // Укр. хим. ж. – 2002. - т. 68. - № 3-4. - С. 111-114.

3. Лендел В.Г., Кривовяз А.А., Зборовский Ю.Л., Станинец В.И. Взаимодействие производных 2-пропаргилтиотиено[2,3-d]пиримидин-4-онов с фенилселентригалогенидами // Укр. хим. ж. – 2002. – т. 68. - № 9. – С. 43-46.

4. Лендел В.Г., Кривовяз А.А., Зборовский Ю.Л., Станинец В.И., Туров А.В. Взаимодействие 2-аллил-(2-пропаргил)-тио-5-R-1,3,4-оксодиазолов с фенилсе-лен тригалогенидами // Укр. хим. ж. – 2002. – т. 68. - № 11. – С. 47-52.

5. Лендєл В.Г., Кривов'яз А.О., Зборовський Ю.Л., Станінець В.І. Взаємодія фенілселентригалогенідів з похідними 2-пропенілтіо-5-заміщеними–1,3,4-оксодіазолами // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Хімія. - 2002. – вип.7. – С. 50-52.

6. Лендел В.Г., Кривовяз А.А., Зборовский Ю.Л., Станинец В.И., Туров А.В. О характере связи Se-Br в продуктах взаимодействия фенилселентрибромида с производными 2- аллил- и 2-пропаргилтиотиено[2,3-d]пиримидин-4(3Н)-онами // Укр. хим. ж. - 2003. – т.69. - №2. – С. 110-112.

7. Лендєл В.Г., Кривов'яз А.О. Реакції фенілтригалогенідів селену з похідними 2-аліл (пропаргіл-)тіо-4-оксотієно[2,3-d]піримідину // Міжнародна конференція "Хімія азотовмісних гетероциклів". ─ Харків, 2000. – С. 77.

8. Лендєл В.Г., Кривов'яз А.О., Зборовський Ю.Л., Станінець В.І. Взаємодія 2-алілтіо-4-оксотієно[2,3-d]піримідинів з фенілтригалогенідами селену // ХІХ Українська конференція з органічної хімії. ─ Львів, 2001. – С. 483.

9. Lendel V.G., Kryvovjaz A.A., Zborovskii Yu.L., Staninets V.I. Reactions of phenylseleniumtrihalogenides with heterocyclic compounds that bear S-allyl- and S-propargyl fragments // The international symposium devoted to the 100-th anniversary of academician A.V. Kirsanov. ─ Kyiv, 2002. – S. 87.

10. Лендєл В.Г., Кривов'яз А.О., Зборовський Ю.Л., Станінець В.І. Фенілселен тригалогеніди, як циклізуючі агенти в синтезі селеновмісних гетероциклів // Українськa конференція "Актуальні питання органічної та елементоорганічної хімії і аспекти викладання органічної хімії у вищій школі". ─ Ніжин, 2002. – С. 17.АНОТАЦІЯ


Кривов'яз А.О. Реакції фенілселенійтригалогенідів з 2-(2-пропенілтіо)-, 2-(2-пропінілтіо)тієнопіримідинами та 1,3,4-оксадіазолами. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. – Інститут органічної хімії НАН України, Київ, 2005.

Захищаються шість наукових робіт присвячених синтезу селеновмісних органічних сполук, вивченню їх фізико-хімічних властивостей та дослідженні біологічної активності.

Вивчено гетероциклізацію 2-(2-пропенілтіо)-, 2-(2-пропінілтіо)тієнопіримі-динів та 1,3,4-оксадіазолів під дією фенілселенійтригалогенідів.

Була також вивчена гетероциклізація похідних тієно[2,3-d]піримідинів під впливом таких електрофільних реагентів, як фенілселенійтригалогенідів. Встанолено, що напрямок циклізації та відповідна структура гетероциклічних форм залежить від природи похідних тієно[2,3-d]піримідину.

Фенілселенійтригалогеніди реагуючи з похідними тієно[2,3-d]піримідину приводять до гетероциклів у