LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції alpha-аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н.КАРАЗІНА


ШИРОБОКОВА МАРІЯ ГЕОРГІЇВНА

УДК 547.859.1Реакції a-аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів
02.00.03 - органічна хімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук
Харків - 2001

Дисертацією є рукопис

Роботу виконано в Українському науково-дослідному інституті фармакотерапії ендокринних захворювань ім. В.Я.Данилевського МОЗ України


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК -

Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

Ліпсон Вікторія Вікторівна

УкрНДІ фармакотерапії ендокринних захворювань
ім. В.Я.Данилевського, м. Харків, завідувач лабораторії синтезу антидіабетичних сполук

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ -

Доктор хімічних наук, старший науковий співробітник

Дяченко Володимир Данилович

Луганський педагогічний університет ім. Т.Шевченка, завідувач кафедри хімії


Кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник

Колос Надія Миколаївна

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, доцент кафедри органічної хімії

ПРОВІДНА УСТАНОВА -

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН Україні м. Одеса, відділ молекулярної структуриЗахист відбудеться " 23 " березня 2001 р. о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (Україна, 61077, м.Харків, пл.Свободи, 4, ауд.7-80)З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна (Україна, 61077, м.Харків, пл.Свободи, 4)


Автореферат розіслано " 7 " лютого 2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Логінова Л.П.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Пошук синтетичних підходів до конденсованих азотвмісних гетероциклів, що містять частково або повністю відновлений ("гідрогенізований") азиновий цикл, посідає важливе місце в хімії азагетероциклів. Пов'язано це, перш за все, із специфічним набором біологічних властивостей, притаманних дигідроазинам. Так, наприклад, дигідропіридини є важливими компонентами окислювально-відновних процесів у живих організмах (НАД.Н-НАД+), а ефіри Ганча - високоактивні блокатори Са2+-каналів, які протягом останніх 20 років успішно застосовуються у медичній практиці для лікування різних форм гіпертензії. Анелювання азольним циклом частково гідрованих піридинових або піримідинових систем не тільки перетворює їх на дигідрогетероаналоги природних біологічно активних сполук - аденіну, гуаніну або відомих синтетичних фармацевтичних препаратів – бронхо- і вазодилататорів бумепідилу і трапідилу, але й дозволяє сподіватися на розширення спектру їх фармакологічної активності.

Більшість способів одержання азолоазинів грунтується на реакціях циклоконденсації a аміноазолів з карбонільними b-біелектрофільними сполуками. Перші роботи, присвячені вивченню взаємодії 3-аміно-1,2,4-триазолу з b-дикетонами, з'явилися ще на початку ХХ сторіччя (Bulow C., Haas K, 1909 p.). У них повідомлялося про синтез 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідинів. Частково гідровані похідні цього та інших рядів азолоазинів протягом тривалого часу залишалися практично недослідженими і розглядалися лише як можливі нестійкі інтермедіати у синтезі їх гетероароматичних аналогів. В останнє десятиріччя набули цільового розвитку синтетичні підходи до дигідроазолопіримідинових систем, почали вивчатись їх будова, хімічні трансформації і біологічна активність. Інтерес до цих сполук обумовлений не тільки їх високою фармакологічною значущістю, але й тим, що вони є оригінальними моделями для з'ясування таких питань теоретичної органічної хімії як таутомерія, конформаційний аналіз частково гідрованих гетероциклів, їх стабільність, особливості електронної будови і хімічні властивості. Дотепер доступність речовин цієї групи обмежується незначним набором реакцій. Тому вивчення методів синтезу і розширення кола реагентів, що призводять до конденсованих частково гідрованих азолоазинів, а також дослідження їх хімічних перетворень безумовно є актуальним і доцільним. Воно збагачує наше уявлення про механізми хімічних процесів, а також дозволяє одержувати речовини з різноманітними корисними властивостями.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження було частиною наукової тематики лабораторії синтезу антидіабетичних сполук Українського НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань: "Розробка і впровадження нових антидіабетичних лікарських засобів - похідних янтарної кислоти", № держреєстрації 0196U010248.

Мета і завдання дослідження. Мета даної роботи полягає у розробці нових способів синтезу частково гідрованих піридинових і піримідинових систем на основі реакцій похідних ненасичених кислот і кетонів з a-аміноазолами і визначенні шляхів хімічної модифікації цільових сполук для фармакологічного скринінгу. Для досягнення поставленої мети передбачалося вирішити такі задачі:

  • вивчити дотепер не досліджені реакції 3-аміно-1,2,4-триазолу, 3,5-діаміно-1,2,4-триазолу, 3-аміно-5-трифторметил-1,2,4-триазолу, 3-аміно-1,2,4-триазол-5-іл карбонової кислоти, 3-аміно-5-карбметокси-1,2,4-триазолу, а також 3-аміно-5-метилпіразолу і 2-амінобензімідазолу з ефірами заміщених коричних кислот, ариліденпохідними малонової кислоти і кислоти Мельдрума, a,b-ненасиченими кетонами і їх синтетичними попередниками як методу синтезу похідних частково гідрованих азолоазинів;

  • дослідити вплив природи a-аміноазолів, карбонільних сполук і умов проведення синтезу (температури, розчинника) на спрямованість взаємодії названих вище амінів з карбонільними 1,3-біелектрофілами;

  • вивчити фізико-хімічні і хімічні властивості синтезованих сполук, виявити такі шляхи їх хімічної модифікації, які б сприяли підвищенню біологічної доступності і забезпечили введення до їх складу певних фармакофорних фрагментів за умов збереження низької токсичності.

Наукова новизна отриманих