LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакції alpha-аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів

ядра відповідає взаємодії b-вуглецевого атому ненасиченої карбонільної сполуки з ендоциклічним атомом азоту в молекулі аміну.

 • Реакції 3-аміно-1,2,4-триазолу з ариліденпохідними кислоти Мельдрума супроводжуються відщепленням молекули ацетону і СО2 та, в залежності від умов проведення процесу, призводять до продуктів як циклічної, так і лінійної будови.

 • Порівняльний аналіз запропонованих нами альтернативних способів синтезу триазоло[1,5-a]піримідин-2-іл-сукцинамінових кислот та імідів показав, що як препаративний можна використовувати метод прямого ацилювання 2-амінопохідних названого ряду янтарним ангідридом у діоксані.

 • В залежності від умов проведення реакцій ацилювання 5-заміщених похідних 3-аміно-1,2,4-триазолу янтарним ангідридом може здійснюватися як за ендоциклічним, так і екзоциклічним реакційним центром у молекулі аміну. Серед триазолілсукцинамінових і триазоло[1,5-a]піримідинілсукцинамінових кислот виявлено речовини з помірною гіпоглікемічною та виразною антиоксидантною активністю.

 • У реакціях 3-аміно-5-метилпіразолу з ариліденпохідними кислоти Мельдрума і димедона, незалежно від умов проведення процесу, з двох ендоциклічних реакційних центрів у молекулі аміну найбільш нуклеофільним виявляється атом вуглецю С(4). Результатом гетероциклізації є формування частково гідрованих піразоло[3,4-b]піридин-6-онових та піразоло[3,4-b]хінолін-5-онових систем.

 • Реакції 2-амінобензімідазолу з ариліденізопропіліденмалонатами здатні проходити за двома альтернативними напрямками з утворенням ізомерних як 2-, так і 4 оксозаміщених піримідо[1,2-а]бензімідазолів. Встановлено залежність спрямованості циклоконденсації від умов проведення процесу.

 • Взаємодія 3,5-діаміно-1.2,4-триазолу і 2-амінобензімідазолу з димедоном у розчинах ДМФА протікає за участю останнього як однієї з карбонільних компонент реакції і призводить до 2-аміно-8,8-диметил-6,7,8,9-тетрагідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]хіназолін-6-ону та 2,2-диметил-2,3-дигідро-1Н-6,7,11b-триазабензо[с]флуорен-4-ону відповідно.


  Основні результати дисертації опубліковано в роботах:


 • Реакции арилиденпроизводных кислоты Мельдрума с 3-амино-1,2,4-триазолом / В.В.Липсон, С.М.Десенко, В.Д.Орлов, Т.М.Карножицкая, М.Г.Широбокова // Химия гетероцикл. соед. - 1999. - №5. - С. 664-668.

 • Дигидропроизводные имидазо[1,2-а]пиримидина и пиримидо[1,2-а]бензимидазола / С.М.Десенко, В.В.Липсон, В.А.Боровской, А.С.Кагановский, Е.Н.Рындина, М.Г.Широбокова, В.Д.Орлов, Н.И.Горбенко // Фізіологічно активні речовини. - 1999. - №2. - С. 23-26.

 • Тетрагидропиримидо[1,2-а]бензимидазол-2- и 4-оны / В.В.Липсон, В.Д.Орлов, С.М.Десенко, С.В.Шишкина, О.В.Шишкин, М.Г.Широбокова // Химия гетероцикл. соед. - 2000. - №9. - С.1190-1196.

 • Синтез и антиоксидантная активность производных 4,5,6,7-тетрагидро-1,2,4-триазоло[1,5-a]пиримидин-5-она / В.В.Липсон, С.М.Десенко, СА.Комыхов, В.Д.Орлов, Н.И.Горбенко, О.В.Бородина, М.Г.Широбокова, Т.М.Карножицкая, Гарсиа Бакеро Р. // Досягнення сучасної фармації - в медичну практику. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Української фармацевтичної академії.- Харків, 1996. - С.50-51.

 • Синтез та хімічні перетворення тетрагідроазолопіримідинонів / В.В.Ліпсон, В.Д.Орлов, Т.М.Карножицька, М.Г.Широбокова, О.В.Шишкін // Українська конференція "Хімія азотвмісних гетероциклів" (ХАГ-97), Харків, 1-3 жовтня 1997 р. : Тези доп. - Харків, 1997. - С. 139.

 • Сукцинілпохідні 1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів / В.В.Ліпсон, Т.М.Карножицька, М.Г.Широбокова, В.П.Варавін, Д.О.Крупчицький // Тези доп. XVIII Української конференції з органічної хімії, Дніпропетровськ, 6-9 жовтня 1998 р. – Дніпропетровськ, 1998. - С.165.

 • Конденсация 3-амино-1,2,4-триазолов с ароматическими непредельными кетонами, эфирами коричных кислот и арилиденпроизводными кислоты Мельдрума / С.М.Десенко, В.В.Липсон, Т.М.Карножицкая, М.Г.Широбокова, С.А.Комыхов, В.С.Гладков, В.В.Черненко, Л.И.Зиновьева, В.Д.Орлов // Органический синтез и комбинаторная химия: Тез. докл. межд. науч. конф., Москва, Звенигород, 4-7 марта 1999 г. - Москва, 1999. - С. П-48.

 • Циклоконденсация 2-аминобензимидазола с производными непредельных ароматических кислот и кетонов / М.Г.Широбокова, В.В.Липсон, Т.М.Карножицкая, С.М.Десенко, С.В.Шишкина // Органическая химия в ХХ веке: Тез. докл. школы молодых ученых, Москва, Звенигород, 26-29 апреля 2000 г. - Москва, 2000. - С. 21.


  АНОТАЦІЯ


  Широбокова М.Г. Реакції a-аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія. - Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна, Харків, 2001.

  У дисертаційній роботі подано результати дослідження реакцій похідних ненасичених кислот і кетонів з a-аміноазолами як методу формування частково гідрованих піридинових і піримідинових систем та запропоновано способи їх хімічної модифікації. Розроблено загальні синтетичні підходи до оксопохідних з ряду 1,2,4-триазоло[1,5-a]-, піразоло[1,5-a]піримідину та піримідо[1,2-a]бензімідазолу на основі циклоконденсації аміноазолів з ненасиченими ароматичними кислотами та їх функціональними похідними. Проаналізовано вплив природи амінів, карбонільних сполук і умов проведення синтезу (температури, розчинника) на спрямованість взаємодії a-аміноазолів з карбонільними 1,3-біелектрофілами. Запропоновано методи синтезу частково гідрованих піразоло[3,4-b]піридин-6-онових та піразоло[3,4-b]хінолін-5-онових систем. Розроблено способи введення фармакофорного фрагменту - залишку янтарної кислоти - до молекул дигідро- та тетрагідротриазоло[1,5-a]піримідинів.

  Ключові слова: a-аміноазоли, частково гідровані азолоазини, синтез, циклоконденсація, регіоселективність.


  АННОТАЦИЯ


  Широбокова М.Г. Реакции a-аминоазолов с производными непредельных кислот и кетонов. - Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - органическая химия. - Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, 2001.

  Диссертация посвящена изучению методов формирования частично гидрированных азолоазиновых систем на основе реакций a-аминоазолов с производными непредельных кислот и кетонов и поиску способов их химической модификации для фармакологического скрининга.

  Разработаны методы синтеза оксопроизводных ряда 1,2,4-триазоло[1,5-a] , пиразоло[1,5-a]пиримидина и


 •