LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакційна здатність, зв'язок структура - біологічна активність та використання похідних N-фенілантранілової кислоти та акридину

фармацевтической науки и практики. – Запорожье, 1991. – С. 277-280.

 • Гайдукевич А.Н., Свечникова Е.Н., Костина Т.А. Исследование липофильных свойств производных фенилантраниловой кислоты // Хим.-фармац. журн. – 1992. - №1. – С.87-88.

 • ** IV. Исследование корреляционной зависимости параметров ИК-спектров и кинетических характеристик реакции щелочного гидролиза метиловых эфиров производных 4-хлор-5-нитро-N-фенилантраниловой кислоты / А.Н.Гайдукевич, Т.И.Арсеньева, Е.Н.Свечникова, Е.Е.Микитенко // Журн. общ. химии. – 1992. –Т.62, вып.7. – С.1589-1591.

 • ** V. Исследование корреляционной зависимости физико-химических свойств и биологической активности в ряду производных 4-хлор-5-нитро-N-фенилантраниловой кислоты / А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова, Е.Е.Микитенко, Т.А.Костина, Мохамед Баррака // Журн. орган. химии. – 1993. –Т.29, вып.8. – С.1578-1581.

 • **Х. Кислотно-основные свойства производных 4-сульфамоилфенилан-траниловой кислоты в смешанном расторителе диоксан-вода / А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова, Н.Ю.Голик, И.И.Баранова, Л.В.Троцко // Журн. общ. химии. – 1994. –Т.64, вып.5. – С.818-819.

 • ** ХI. Кинетика реакции щелочного гидролиза производных метилового эфира 4-сульфамоилфенилантраниловой кислоты в бинарном растворителе диоксан-вода / А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова, Е.Е.Микитенко, Н.Ю.Голик // Журн. общ. химии. – 1994. –Т.64, вып. 10. – С.1705-1709.

 • Дослідження реакційної здатності сульфамоїлбензойної кислоти як перспективних нестероїдних протизапальних засобів / О.М.Гайдукевич, О.М.Свєчнікова, М.Ю.Голік, О.Є.Микитенко, Т.В.Жукова, Т.А.Костіна // Вісник фармації. – 1995. - №1-2. – С.49-52.

 • Аналітичні можливості і кількісні співвідношення "структура – біологічна активність" сульфамоїльних похідних фенілантраніловой кислоти / О.М.Гайдукевич, Т.В.Жукова, О.М.Свєчнікова, К.В.Динниік, Ю.В.Сич, С.Г.Леонова, Н.Є.Шкуренко, В.П.Мороз // Вісник фармації. – 1996. - №1-2. – С.61-65.

 • Исследование количественных соотношений структура-активность в ряду тиосемикарбазидов, производных фенилантраниловой кислоты / А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова, И.А.Зупанец, Г.Сим // Хим.-фармац. журн. – 1996. - №12. – С.43-45.

 • Свечникова Е.Н. Синтез, реакционная способность замещенных 9-тиоак-ридонов // Журн. общ. химии. – 1997. –Т.67, вып. 1. – С.138-140.

 • Свєчнікова О.М. Дослідження кількісних співвідношень структура-активність в ряду заміщених 9-тіоакридонів методами хімічної топології // Вісник фармації. – 1997. - №1(15). – С.121-122.

 • Свєчнікова О.М. Реакційна здатність гідразидів похідних 2-хлорбензойної кислоти // Вісник фармації. – 1997. - №1(15). – С.9-11.

 • Свєчнікова О.М. Оптимізація пошуку ефективних діуретиків у ряду заміщених N-фенілантранілових кислот // Клінічна фармація. 1997. – Т.1, №1. – С.86-88.

 • Свечникова Е.Н. *VIII. Кислотно-основные свойства замещенных 6-хлор-9-гидразиноакридинов // Журн. общ. химии. – 1997. –Т.67, вып. 6. – С.1007-1008.

 • Свечникова Е.Н. **ХII. Кислотно-основные свойства гидразидов 2-ариламино-4-хлорбензойных кислот в системе этанол-вода // Журн. общ. химии. – 1997. –Т.67, вып. 8. – С.1365-1367.

 • Свєчнікова О.М. Реакційна здатність заміщених акридиніл-9-тіооцтових кислот // Вісник фармації. – 1997. - №2(16). – С.9-11.

 • Свечникова Е.Н. Реакционная способность замещенных 6-хлор-7-диэтилсульфамоил-9-тиоакридонов // Журн. общ. химии. – 1998. –Т.68, вып. 5. – С.865-866.

 • Молекулярний дизайн ефективних анальгетиків у ряді N-фенілантрілових кислот /О.М.Гайдукевич, О.М.Свєчнікова, К.В.Динник, О.Є.Микитенко, В.П.Мороз // Наукові розробки лікарських препаратів: Матеріали Наукової сессії Відділення хімії НАН України, 1998. – С.408-413.

 • А.С. 1181270 СССР, МКИ3 С 07 Д 219/12. А 61 К 31/435. Гидрохлорид 1,3-диметил-6-хлор-9-метиламиноакридина, обладающий противовоспалительной, диуретической и анальгезурующей активностью / А.Н.Гайду-кевич, Е.Я.Левитин, А.А.Кравченко, Е.Н.Свечникова, З.С.Спесивцева (СССР). -№37763685/24-04: Заявлено 22.05.84 – (Не публ.)

 • Количественный анализ дифениламина, 4-аминодифениламина, диафена ФП в сточных водах производства антиоксидантов / Свечникова Е.Н. // ОНИИТЭХим 10.08.82, №921 ХП-Д82. / Анот. в Библиогр. указателе ВИНИТИ Депонированные рукописи №12, 1982.

 • Количественное определение хлорангидрида ацетилсалициловой кислоты в технологических смесях производства кумариновых препаратов / А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова, Т.В.Жукова, В.Е.Гребенщиков, Н.С.Рабинович // Харьк. гос. фарм. ин-т.-Харьков, 1986. – 5 с.. – Рус.. – Деп. в УкрНИИНТИ 09.09.86 №2107 – Ук – 86.

 • Синтез и биологическая активность производных 4-хлор-5-нитро-N-фе-нилантраниловой кислоты / А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечникова, Т.С.Сахаро-ва // Харьк. гос. фарм. ин-т.-Харьков, 1987. – 14 с.. – Рус.. – Деп. в УкрНИИНТИ 03.11.87 №3044 – Ук – 87.

 • Синтез, физико-химические свойства и биологическая активность производных фенилантраниловой кислоты / А.Н.Гайдукевич, С.В.Колесник, Г.П.Казаков, Н.Б.Голик, И.А.Зупанец, Е.Н.Свечникова, С.Г.Леонова // Харьк. гос. фарм. ин-т.-Харьков, 1990. – 14 с.. – Рус.. – Деп. в УкрНИИТИ 03.10.90 №1654 – Ук – 90.

 • Определение коэффициентов распределения производных фенилантра-ниловой кислоты в системе октанол-вода // А.Н.Гайдукевич, Е.Н.Свечни-кова, Т.А.Костина // Харьк. гос. фарм. ин-т.-Харьков, 1990. – 6 с.. – Рус.. – Деп. в УкрНИИНТИ 20.02.90 №266 – Ук – 90.  Свєчникова О.М. Реакційна здатність, звязок структура-біологчна активність та використання похідних N-фенілантранілової кислоти та акридину. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. – Харківський державний універ-ситет, Харків, 1999.

  Дисертацію присвячено дослідженню реакційної здатності, кількісних співвідношень структура - біологічна активність та використанню похідних N-фенілантранілової кислоти та акридину, які широко застосовуються в сучасній медицині. Їх реактивність оцінювалась за кислотно-основними рівновагами, кінетикою реакцій одержання та метаболізму. З застосуванням багатофакторного кореляційного аналізу створені адекватні математичні моделі залежності біологічної активності сполук від їх структури. Результати роботи закладають теоретичний фундамент та методичну базу молекулярного дизайну і оптимізації синтезів ефективних лікарських препаратів цих класів.

  Ключові слова: реакційна здатність, звязок структура-біологічна активність, N-фенілантранілова кислота, акридин, багатофакторний кореляційний аналіз.  Свечникова Е.Н. Реакционная способность, связь структура – биологическая активность и использование производных N- фенилантраниловой кислоты и акридина. – Рукопись.


 •