LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Реакція внутрішньосферного заміщення і окиснення-відновлення в бісдіамінових комплексах кобальту (III)

KNO3).

Катіон

[CoРhen2BrCl]+

lgK1

lgK2

lgK3

lgK4

lgK5

lgK6

lgK7*

lgK8*


-2,640,09

-2,930,10

5,330,07

5,160,07

-3,240,07

6,300,06

-5,900,05

-4,20


lgK9*

lgK10

lgK11

lgK12

lgK13

lgK14*

lgK15

lgK16


-6,32

-1,800,11

5,400,10

-3,580,07

5,950,06

-6,030,05

-2,020,11

5,180,10

* - значення констант узяті із літератури


ВИСНОВКИ

 • Уперше було досліджено термоліз координаційних сполук дигалогенобісдипіридилкобальту(ІІІ), карбонатодифенантролінкобальту(ІІІ), а також хлориду, нітрату і перхлорату бромохлоро-дифенантролінкобальту(ІІІ).

 • ДТА і ТГ дослідження комплексу [CoDipy2Br2]Br2H2O показало, що відновником кобальту(ІІІ) однозначно є бромід-іон. У випадку комплексів броміду дихлоро-[CoDipy2Сl2]Br3H2O, хлориду бромохлоробісдипіридил-кобальту(ІІІ) [CoDipy2BrСl]Cl3H2O і хлориду бромохлородифенантролін-кобальту(ІІІ) [CoPhen2BrСl]Cl4H2O відновником центрального іона кобальту(ІІІ) також є бромід-іон, а хлор з'являється в системі за рахунок окислювання хлорид-іона атомарним бромом.

 • ДТА і ТГ дослідження комплексів [CoDipy2Cl2]NO32H2O, [CoDipy2Br2]NO32H2O, [CoDipy2BrCl]NO32H2O і [CoDipy2Cl2]ClО4, [CoDipy2Br2]ClО4 і [CoDipy2BrCl]ClО4 показало, що NO3- і ClО4- - іони зменшують окисні властивості кобальту(ІІІ) і він не окисляє хлорид- чи броміди-іони.

 • Для комплексів [CoPhen2CO3]XnН2O, де Х - Cl-, Br-, I- встановлено, що відновні властивості галогенід-іонів зменшуються в ряді Cl-, Br-, I-. Відновлення Со(ІІІ) хлорид-іоном відбувається при температурі 268 0С, бромідом-іоном - при більш високій - 280 0С, йодид-іоном - при температурі 320 0С.

 • Вивчено рівновагу процесу акватації галогеноаква-, дигалогено- і бромохлородифенантролінових комплексів кобальту(ІІІ). Розроблено новий підхід до вивчення реакцій внутрішньосферного заміщення. Цей підхід містить у собі складання й обґрунтування повної схеми можливих рівноваг у розчині; для отриманої схеми розробляється математична модель процесу і за допомогою ЕОМ розраховуються індивідуальні константи рівноваги всіх стадій процесу, що входять у загальну схему.

 • Складено повну схему основних рівноваг процесу акватації катіонів [CoРhen2H2ОХ]2+ (усього 7 рівнянь), [CoРhen2Х2]+ (усього 9 рівнянь) і [CoPhen2BrCl]+ (усього 16 рівнянь), де Х=Cl-, Br-. Для запропонованих схем основних рівноваг розроблені три математичні моделі, в основу яких покладене спільне рішення рівнянь матеріального балансу по вихідній речовині і по галогену, а також рівняння електронейтральності. Виражаючи концентрації усіх форм комплексів через рівноважну концентрацію вихідного комплексу й експериментально визначені величини (концентрацію галогенід-іонів і іонів водню), ми отримали математичні моделі у виді системи нелінійних рівнянь, рішенням на ЕОМ яких розраховані індивідуальні константи рівноваги всіх стадій, що входять у загальну схему. Для системи [CoРhen2H2OХ]2+ - H2O (Х - Cl- або Br-) розраховані криві розподілу окремих форм комплексів.

 • З вивчених комплексів уперше були синтезовані наступні комплекси: [CoDipy2Br2]NO32H2O, [CoDipy2Br2]ClО4, [CoDipy2BrCl]ClО4, [CoPhen2BrCl]ClО4, [CoDipy2BrCl]Cl3H2O, [CoDipy2BrCl]NO32H2O. Уточнено склад для [CoPhen2CO3]I4H2O (раніше описаний, як безводний), [CoPhen2CO3]NO25H2O (синтезований раніше з чотирма молекулами води), [CoDipy2Cl2]NO32H2O (раніше описаний, як моногідрат), [CoDipy2Br2]Br3H2O (раніше описаний, як безводний).

  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ ВИКЛАДЕНО У ПУБЛІКАЦІЯХ:

 • Паладе Д.М., Машкина Е.В. Дифференциально-термическое и термогравиметрическое исследование солей бромохлородифенантролин-кобальта(ІІІ) // Вопросы химии и химической технологии. – 2002. - №2. – С.20-22.

 • Паладе Д.М., Машкина Е.В. Дифференциально-термическое и термогравиметрическое исследование комплексов карбонато-дифенантролинкобальта(ІІІ) // Коорд. химия. - 2003. – Т.29, №12. – С.928-931.

 • Паладе Д.М., Машкина Е.В., Чудаева Г.В. Термоаналитическое исследование солей дигалогенобисдипиридилкобальта(ІІІ) // Украинский химический журнал. - 2003. – Т.69, №5. – С. 20-24.

 • Паладе Д.М., Фурман Е.В., Чудаева Г.В. Исследование равновесия процесса акватации в системе [CoРhen2Н2ОCl]2+-H2O // Вопросы химии и химической технологии. – 2004. - №.1 – С. 40-43.

 • Паладе Д.М., Машкина Е.В. Усовершенствованный способ синтеза дифенантролинового комплекса Со(ІІІ) // Наукові праці ДонНТУ. Серія: хiмiя i хімічна технологія. – 2002. – Вип. 44. - С.14-16.

 • Паладе Д.М., Машкина Е.В., Чудаева Г.В. Математическое моделирование процесса внутрисферного замещения в галогенобисдиаминных комплексах кобальта(ІІІ) // Тези доповідей XV Української конференції з неорганічної хiмi за міжнародною участю. Київ: "Київський університет", 2001. - С.127.

 • Машкина Е.В. Математическое моделирование процесса акватации бромоаквабисдипиридилового комплекса кобальта(ІІІ) // Тези доповідей III Регіональної конференції молодих вчених та студентiв з актуальних питань хiмi. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2001.- С. 66.

 • Машкина Е.В. Изучение термической устойчивости солей бромохлородифенантролинкобальта(ІІІ) // Тези доповідей ІV Регіональної конференції молодих вчених та студентiв з актуальних питань хiмi. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2002. - С. 139.

 • Фурман Е.В. Дифференциально-термическое и термогравиметрическое исследование солей дихлоробисдипиридилкобальта(ІІІ) // Тези доповідей V Регіональної конференції молодих вчених та студентiв з актуальних питань хiмi. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет, 2003.- С. 85.

 • Фурман Е.В. Термоаналитическое исследование бромидсодержащих бисдипиридиловых комплексов кобальта(ІІІ)// Тези доповідей ІІ Всеукраїнської конференцi молодих вчених з актуальних питань хiмi. Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний університет,2004.-С. 121.

  Основний внесок дисертанта у друкованих працях:

  [1, 2, 5, 7-10] – самостійне проведення експериментальних досліджень, обробка експериментальних даних; визначення складу синтезованих координаційних сполук, упорядкування математичних моделей акватаційних процесів у системах [CoРhen2H2ОBr]2+-H2O і [CoPhen2BrCl]+-H2O, розрахунки індивідуальних констант рівноваги, формулювання висновків, підготування результатів дослідження до


 •