LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Регіо- та стереоселективна функціоналізація калікс[4]аренів

написання статті.

21. Yakovenko A.V., BoykoV.I., Kalchenko V.I., Baldini L., Casnati A., Sansone F., Ungaro R.N-Linked-peptidocalix[4]arene as enantioselective receptors for amino acid derivatives // J. Org. Chem.– 2007.– Vol. 72, № 9.– P. 3223-3231.

Особистий внесок дисертанта: планування експерименту, обробка та узагальнення одержаних результатів, підготовка рукопису статті.

22. Лабинцева Р.Д., Слінченко Н.М., Векліч Т.О., Родік Р.В., Черенок С.О., Бойко В.І., Кальченко В.І., Костерін С.О. Порівняльне дослідження впливу каліксаренів на Mg2+-залежні АТП-гідралазні ферментативні системи гладенько-м'язових клітин матки // Укр. біохім. журн.– 2007.– Т. 79, № 3.– С. 44-54.

Особистий внесок дисертанта: планування експерименту, обробка та узагальнення одержаних результатів.

23. Векліч Т.О., Кочешкова Н.С., Родік Р.В., Бойко В.І., Воробець З.Д., Костерін С.О. Порівняльне дослідження впливу каліксаренів на Na+, K+-АТП-азну активність у плазматичній мембрані скоротливих та рухливих клітин // Укр. біохім. журн.– 2007.– Т. 79, № 3.– С. 19-28.

Особистий внесок дисертанта: планування синтезу, обробка та узагальнення одержаних результатів.

24. Rodik R., Rozhenko A.B., BoykoV., Pirozhenko V.V., Danylyuk O., Suwinska K., Lipkowski J., Kalchenko V. Calix[4]arenequinazolinones. Synthesis and structure // Tetrahedron.– 2007.– Vol. 63, № 46.– P. 11451-11457.

Особистий внесок дисертанта: планування експерименту, обробка та узагальнення одержаних результатів, написання статті.

25. BoykoV.I., Rodik R.V., Severenchuk I.N., Voitenko Z.V., Kalchenko V.I. A novel method for synthesis of 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-one, and its reactions with secondary amines // Synthesis.– 2007.– № 14.– P. 2095-2096.

Особистий внесок дисертанта: планування експерименту та часткове його проведення, обробка та узагальнення одержаних результатів, написання статті.

26. Рябов С.В., Керча Ю.Ю., Штомпель В.І., Кальченко В.І., Яковенко А.В., Бойко В.І., Казанцева З.І., Кошец І.А. Чутливі полімерні шари для хемосенсорів на основі макроциклічних сполук // Збірник наукових праць з Комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України „Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій", Київ, 2006.– С.298-307.

Особистий внесок дисертанта: планування синтезів, обробка та узагальнення одержаних результатів.

27. Бойко В.І., Черенок С.О., Родік Р.В., Яковенко А.В., Драпайло А.Б., Касьян О.В., Мірошніченко С.І., Климчук О.В., Атамась Л.І., Шиванюк О.М., Кальченко В.І. Каліксаренові рецептори як матеріали для хемосенсорів // Збірник наукових праць з Комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України „Дослідження в галузі сенсорних систем та технологій", Київ, 2006.– С.384-394.

Особистий внесок дисертанта: планування експерименту та часткове його проведення, обробка одержаних результатів, підготовка рукопису статті.

28. BoikoV.I., Podoprigorina A., Kushnir O.,Tsymbal I.F., Kalchenko V.I. Hydrogen

bonded stereocontrol in reactions of hydroxycalix[4]arenes with acylisocyanates //

The V-th International Conference on calixarene chemistry. –Perth, Australia. –1999.–

P. P-47.

29. Boiko V., Podoprigorina A., Kushnir O., Lipkowski J., Kalchenko V. Hydrogen

bonded stereocontrol in reactions of hydroxycalix[4]arenes with acylisocyanates //

Abstracts of VIII International seminar on inclusion compounds. – Warsaw,

Poland. – 2001. – P. T1-02.

30. Подопригоріна Г.О., Бойко В.І., Пироженко В.В, Цимбал І.Ф., Кальченко В.І.

Алкілування каліксаренів у середовищі ДМСО-NaOH // Тези доповідей XIX

Української конференції з органічнної хімії. – Львів. – 2001. - С. 431.

31. Yakovenko A.V., BoykoV.I., Kalchenko V. I. Synthesis of tetrakis(isothio-

cyanatocarbonylmethoxy)calix[4]arene // Abstracts of International symposium

devoted to the 100-th anniversary of academician A.V.Kirsanov. – Kyiv, Ukraine. -

2002. – P. 71.

32. Rodik R. V., BoykoV. I., Kalchenko V. I. Pyridylmethylideneaminocalix[4]-

arenes // Abstracts of International Conference "Chemistry of Nitrogen Containing

Heterocycles". – Kharkiv, Ukraine. – 2003. – P. 256.

33. Yakovenko A.V., BoykoV.I., Lipkowski J., Kalchenko V. I. Calix[4]arene-

carbamates. Synthesis and stereochemistry // Abstracts of Ukrainian-Polish-

Moldavian Symposium on Supramolecular Chemistry. – Kyiv, Ukraine. – 2003. –

P. 98-100.

34. Bobrysheva N., Klimchuk O., Boyko V., Kalchenko V. Phosphinylmethoxylated

calix[4,6]arenes // Abstracts of Ukrainian-Polish-Moldavian Symposium on

Supramolecular Chemistry. – Kyiv, Ukraine. – 2003. – P.106.

35. Rodik R.V., BoykoV.I., Tsymbal I.F., Kalchenko V.I., Tsymbal L.V.,

Maloshtan І.М., Lampeka Ya.D. Pyridyl(thienyl)methylidenaminocalix[4]arenes and their metallocomplexes // Abstracts of Ukrainian-Polish-Moldavian Symposium on

Supramolecular Chemistry. – Kyiv, Ukraine. – 2003. – P. 185 - 186.

36. Yakovenko A.V., BoykoV.I., Kalchenko V. I. Synthesis of iso(thio)cyanato-

calix[4]arenes for design of anionic receptors // Abstracts of Ukrainian-Polish-

Moldavian Symposium on Supramolecular Chemistry. – Kyiv, Ukraine. – 2003. – P.

197 - 198.

37. Яковенко А.В., Бойко В.І., Цимбал І.Ф., Ліпковський Я., Кальченко В.І. Особ-

ливості реакцій ацилювання гідроксікалікс[4]аренів ацилізоціанатами // Тези

доповідей ХХ Української конференції з органічної хімії, присвяченої 75-річчю

від дня народження академіка О.В.Богатського. – Одеса. – 2004. – С. 92.

38. Бобрышева Н.Г., Климчук О.В., Бойко В.И., Атамась Л.И., Кальченко В.И.,

Сувинська К. Фосфонилметоксилированные каликс[4]- и каликс[6]арены //

Тези доповідей ХХ Української конференції з органічної хімії, присвяченої 75-

річчю від дня народження академіка О.В.Богатського. – Одеса. – 2004. – С. 116.

39. Бойко В.І., Яковенко А.В., Кальченко В.І. Синтез ізоціанатометоксікалікс[4]-

аренів та отримання протонодолнорних аніонних рецепторів на їх основі // Тези

доповідей ХХ Української конференції з органічної хімії, присвяченої 75-річчю

від дня народження академіка О.В.Богатського. – Одеса. – 2004. – С. 119.

40. Родік Р. В., Бойко В. І., Цимбал І. Ф., Кальченко В.І., Сувінська К. Синтез