LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Регіо- та стереоселективна функціоналізація калікс[4]аренів

та

структура каліксаренів функціоналізованих амідиновими фрагментами // Тези

доповідей ХХ Української конференції з органічної хімії, присвяченої 75-річчю

від дня народження академіка О.В.Богатського. – Одеса. – 2004. – С. 317.

41. Вілкова Л. Н., Родік Р. В., Мчедлов-Петросян Н. О., Бойко В. І., Кальченко В. І.

Модифікація кислотно-основних властивостей індикатора бромофенолового

синього тетраамоній калікс[4]ареном // Тези конференції-звіту з комплексної

програми фундаментальних досліджень НАН України „Дослідження в галузі

сенсорних систем та технологій". – Київ. – 2005. – С. 28.

42. Яковенко А.В., Бойко В. І., Кальченко В.І. Аніонні рецептори на основі

каліксаренів // Тези конференції-звіту з комплексної програми

фундаментальних досліджень НАН України „Дослідження в галузі сенсорних

систем та технологій". – Київ. – 2005. – С. 46.

43. Cherenok S., BoykoV., Yakovenko A., Kalchenko O., Kalchenko V.,

Marcinowicz A., Poznanski J., Zielenkiewicz W., Lipkowski J. Chiral calixarene receptors // Abstracts of Moldavian-Polish-Ukrainian Symposium on Supramolecular Chemistry. – Chisinau, R. Moldova. – 2005. – P. 23.

44. Rodik R., BoykoV., Kalchenko V., Danylyuk O., Suwinska K., Lipkowski J.

Synthesis, structure and properties of calix[4]arenes functionalized with

pharmacophoric groups // Abstracts of Moldavian-Polish-Ukrainian Symposium

on Supramolecular Chemistry. – Chisinau, R. Moldova. – 2005. – P. 41.

45. BoykoV., Rodik R., Kalchenko V., Tsymbal L., Lampeka Ya., Danylyuk O.,

Suwinska K., Lipkowski J. Tetrazolecalix[4]arenes as new ligands for

palladium (II) // Abstracts of Moldavian-Polish-Ukrainian Symposium on Supramolecular Chemistry. – Chisinau, R. Moldova. – 2005. – P. 56.

46. BoykoV., Yakovenko A., Kalchenko O., Kalchenko V. Inherently chiral camhor-

sulfonylcalixarene //Abstracts of Moldavian-Polish-Ukrainian Symposium on

Supramolecular Chemistry. – Chisinau, R. Moldova. – 2005. – P. 57.

47. Rodik R., BoykoV., Tsymbal I., Kalchenko V., Danylyuk O., Suwinska K.,

Lipkowski J. Calix[4]arenesulfonylamidines. Synthesis, structure and influence on

Mg2+, ATP-dependent calcium pumps // Abstracts of Moldavian-Polish-Ukrainian

Symposium on Supramolecular Chemistry. - Chisinau, R. Moldova. – 2005. – P. 89.

48. Rodik R., BoykoV., Kalchenko V., Tsymbal L., Lampeka Ya., Danylyuk O.,

Suwinska K., Lipkowski J. Calix[4]arenetetrazoles // Abstracts of International

conference "Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles" – Kharkiv, Ukraine. –

2006– P. 264.

49. BoykoV.I., Kalchenko V.I., Pirozhenko V.V., Danylyuk O.V., Suwinska K., Lipkowski J. Synthesis and structural examination of calix[4]arenebis quinazolinones // Abstracts of International conference "Chemistry of Nitrogen Containing

Heterocycles". – Kharkiv, Ukraine. – 2006.– P. 265.

50. BoykoV., Rodik R., Cherenok S., Miroshnichenko S., Yakovenko A., Kalchenko V.,

Poznanski J., Suwinska K., Danylyuk O., Zielenkiewicz W., Lipkowski J. Supramole-

cular complexes of calixarenes // Abstracts of XV International conference

"Physical methods in coordination and supramolecular chemistry" - Chisinau,

Moldova. – 2006.- P. 39 – 40.

51. Riabov S.V., Kalchenko V.I., Yakovenko A.V., BoykoV.I., Koshets I.A.,

Kazantseva Z.I.Synthesis of functionalised cyclodextrins and calixarenes as building

blocks for development of nanosensors // Abstracts of Ukrainian-German Symposium on Nanobiotechnology. – Kyiv, Ukraine. – 2006.- P. 122.

51. Cherenok S.O., BoykoV.I., Kalchenko V.I. Chiral phosphorus-contained

calixarenes // Abstracts of XVII-th International conference on phosphorus chemistry. –

Xiamen, China.– 2007.– P. 379.

52. Бойко В.І., Яковенко А.В., Матвєєв Ю.І., Шишкін О.В., Зубатюк Р.І.,

Піроженко В.В., Кальченко В.І. Синтез внутрішньохіральних калікс[4]аренів // Тези доповідей ХХІ Української конференції з органічної хімії. – Чернігів. – 2007. – С. 105.


Анотація

Бойко В.І. Регіо- та стереоселективна функціоналізація калікс[4]аренів. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія. Інститут органічної хімії НАН України, Київ, 2008.

Дисертаційна робота присвячена розробці нових методів регіо- та стереоселективного введення функціональних груп до каліксаренового макроциклу, використанню цих підходів для синтезу внутрішньохіральних калікс[4]аренів, дослідженню впливу внутрішньомолекулярних водневих зв'язків на проходження реакцій при постадійній функціоналізації макроциклу, вивченню фізико-хімічних властивостей нових синтезованих сполук та пошуку серед них речовин, здатних впливати на біологічні процеси.

На основі аналізу структур теоретично можливих стереоізомерів калікс[4]аренів із різнофункціоналізованими бензольними кільцями запропоновано два підходи до синтезу внутрішньохіральних калікс[4]аренів. Для їх реалізації розроблено нові методи регіоселективної функціоналізації калікс[4]аренів – алкілування, сульфонілювання та карбамоїлювання, котрі були використані для синтезу внутрішньохіральних сполук.

Виходячи з ди- та тетраамінокаліксаренів отримано ряд макроциклічних сполук, функіоналізованих циклічними та ациклічними азотовмісними фармакофорними групами (амідними, карбамідними, амідиновими, імінними, холіновими, тетразольними, хіназоліноновими, амінофосфоновими). Вивчена біологічна дія деяких з отриманих сполук і показано, що каліксарени з сульфоніламідиновими, амідними та амінофосфоновими групами селективно впливають на дію кальцієвих та натрієвих помп гладеньком'язових клітин і є перспективними сполуками для дизайну речовин, здатних ефективно та селективно впливати на активність певних білків.

Ключові слова: каліксарени, внутрішньохіральні калікс[4]арени, алкілування, карбамоїлювання, сульфонілування, катіонні помпи.


АННОТАЦИЯ

Бойко В.И.Регио- и стереоселективная функционализация каликс[4]аренов. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени доктора химических наук по специальности 02.00.03 – органическая химия. Институт органической химии НАН Украины, Киев, 2008.

Диссертационная работа посвящена разработке новых методов регио- та стереоселективного введения