LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Редиспергування порошків карбонатів металів та структурні особливості їх седиментаційних осадів

18


Національна академія наук України

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка
МОРОЗ ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

УДК 544.778.4РЕДИСПЕРГУВАННЯ ПОРОШКІВ КАРБОНАТІВ МЕТАЛІВ

ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЇХ СЕДИМЕНТАЦІЙНИХ ОСАДІВ02.00.11 – колоїдна хімія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидатахімічних наук

Київ – 2008

Дисертацією є рукопис


Робота виконана на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України


Науковий керівник:

доктор хімічних наук, професор

Яремко Зіновій Михайлович,

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності


Офіційні опоненти:

доктор хімічних наук, професор

Ніколенко Микола Васильович

Український державний хіміко-технологічний університет МОН України,

завідувач кафедри загальної хімічної технології, м. Дніпропетровськ


доктор хімічних наук, професор

Перевертайло Василь Михайлович

Інститут надтвердих матеріалів

ім. В.М. Бакуля НАН України,

завідувач відділу фізико-хімічних основ синтезу надтвердих матеріалів, м. Київ


Захист відбудеться "4" грудня 2008 року о 1400 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.209.01 в Інституті біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України за адресою: 03142, Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42, к. 132.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України за адресою: 03142, Київ, бульв. Академіка Вернадського, 42, к. 409.
Автореферат розісланий: "3" листопада 2008 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат технічних наук В.А. Прокопенко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Сучасні тенденції розвитку науки і техніки знайшли свій концентрований вияв у стрімкому поширенні нанотехнологій, зокрема в одержанні дисперсних матеріалів з унікальними властивостями. Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена вимогами сучасного матеріалознавства, яке для створення нових матеріалів із необхідними властивостями переходить до багатокомпонентних та багатофазних систем та використання керамічної технології. Науковою основою технологічних процесів перетворення дисперсних систем у різноманітні матеріали є фізико-хімія дисперсних систем. Висока концентрація твердих частинок, розвинута міжфазна поверхня, необхідність поєднання агрегативної та седиментаційної стійкості з міцністю та рухливістю їхніх структур зумовлюють визначальну роль поверхневих явищ під час формування таких систем. Незважаючи на те, що вивченню поверхневих явищ та їхнього впливу на властивості дисперсних систем присвячені численні дослідження, вважати цю проблему остаточно вирішеною не можна.

Попередні дослідження були направлені, в основному, на вивчення впливу таких чинників як природа, концентрація, комбінації низько-молекулярних електролітів, поліелектролітів, низько- та високомолекулярних поверхнево-активних речовин на агрегативну та седиментаційну стійкість та реологічну поведінку дисперсних систем на основі оксидів та гідроксидів металів. Менше уваги приділяли суспензіям на основі карбонатів металів, які поряд з оксидами та гідроксидами, широко використовують для синтезу функціональної кераміки. Маловивченою є проблема управління топологічною структурою дисперсних систем, яка має суттєвий вплив на технологічні процеси переробки дисперсних систем та властивості одержаних дисперсних матеріалів, зокрема на їхню відтворюваність. З огляду на це вивчення редиспергування порошків карбонатів металів та його впливу на топологічну структуру їхніх седиментаційних осадів є актуальною проблемою. Її вирішення дасть змогу передбачати шляхи оптимізації складу суспензій та створювати науково-обгрунтовані технології одержання колоїдних композицій з необхідними технологічними характеристиками.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано на кафедрі фізичної та колоїдної хімії Волинського національного університету імені Лесі Українки під час навчання у цільовій заочній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка. Проведені дослідження відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки в Україні і координувалися тематичними планами науково-дослідних робіт у рамках двох держбюджетних тем Міністерства освіти та науки України: "Колоїдно-хімічні властивості мінеральних дисперсій та топологія структурованих систем" (№ держреєстрації 01034001903, 2003-2005 рр.) та "Фізико-хімічні основи регулювання властивостей нанорозмірних дисперсій" (№ держреєстрації 01064001308, 2006-2008 рр.)

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – встановити основні закономірності редиспергування порошків у рідинах та його вплив на агрегативну стійкість та структуру седиментаційних осадів суспензій на основі карбонатів металів.

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:

• вивчити вплив природи дисперсійного середовища на редиспергування порошків карбонатів металів та агрегативну стійкість їхніх суспензій;

• дослідити вплив ПАР та рН середовища на редиспергування порошків карбонатів металів та агрегативну стійкість їхніх водних суспензій;

• провести аналіз топологічної структури седиментаційних осадів суспензій карбонатів металів;

• встановити зв'язок між редиспергуванням порошків у рідких середовищах та формуванням просторової структури дисперсних систем.

Об'єкт дослідження: редиспергування високодисперсних порошків.

Предмет дослідження: редиспергування порошків карбонатів металів у рідинах та особливості структури їхніх седиментаційних осадів.

Методи дослідження: седиментаційний метод аналізу дисперсності у полі гравітаційних сил та метод скануючої електронної