LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Редиспергування порошків карбонатів металів та структурні особливості їх седиментаційних осадів

яка забезпечує збільшення контактів між різнорідними частинками та пришвидшує термічний розклад карбонатів.СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

 • Яремко З. М. Моделювання топологічної структури дисперсних частинок / З. М. Яремко, Л. Б. Федушинська, І. А. Мороз // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2004. – Вип. 44. – С. 233–238.

  Особистий внесок здобувача: Проведення експериментальних досліджень з фізичного моделювання випадкової структури, аналіз та обробка результатів, підготовка статті.

 • Яремко З. М. Дисперсність, агрегованість і редиспергування порошків / З. М. Яремко, Л. Б. Федушинська, І. А. Мороз // Праці НТШ : Хемія і біологія. – 2005. – Т. 15. – С. 127–140.

  Особистий внесок здобувача: Пошук літературних джерел, їхній аналіз та узагальнення, підготовка статті.

 • Яремко З.М. Вплив об'ємного наповнення на агрегативні процеси в концентрованих дисперсіях / З. М. Яремко, І. А. Мороз, Л. Б. Федушинська // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2006. – Вип. 47. – С. 261–266.

  Особистий внесок здобувача: Проведення модельних досліджень, аналіз та обробка результатів, підготовка статті.

 • Коагуляційна структура осадів суспензій діоксиду титану та оксиду алюмінію у розчинах ПАР / Л. Б. Федушинська, З. М. Яремко, О. М. Кукіль, І. А. Мороз // Вісн. Львів. ун-ту. Серія хім. – 2007. – Вип. 48, ч. 2. – С. 95–101.

  Особистий внесок здобувача: Проведення експериментальних досліджень з визначення структури осадів, аналіз та обробка результатів, підготовка статті.

 • Мороз І. А. Вплив pH середовища на агрегативну стабільність водних суспензій карбонатів металів / І. А. Мороз, З. М. Яремко // Питання хімії і хімічної технології – 2007. – № 5. – С. 69–73.

  Особистий внесок здобувача: Проведення експериментальних досліджень з впливу pH середовища, аналіз та обробка результатів, підготовка статті.

 • Yaremko Z. M. Re-dispersion of metal carbonate powders in dispersive media of various chemical nature / Z. M. Yaremko, I. A. Moroz // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2008. – Vol. 317, № 1–3. – P. 186–193.

  Особистий внесок здобувача: Планування досліджень, проведення експериментальних досліджень з впливу середовища, аналіз та обробка результатів, підготовка статті.

 • Мороз І.А. Топологічна структура осадів суспензій карбонатів металів / І. А. Мороз, З. М. Яремко, Л. Б. Федушинська // Питання хімії і хімічної технології – 2008. – № 4. – С. 147–152.

  Особистий внесок здобувача: Проведення експериментальних досліджень з визначення структури осадів, аналіз та обробка результатів, підготовка статті.

 • МорозІ. Агрегативна стійкість карбонатів металів / І. А. Мороз, З. М. Яремко // Львівські хімічні читання – 2003 : дев'ята наук. конф., 25–27 трав. 2005 р. : тези доп. – Львів, 2005. – С. Ф. 33.

 • Яремко З. М. Топологічна структура бікомпонентної системи сферичних частинок / З. М. Яремко, Л. Б. Федушинська, І. А. Мороз // Фізика невпорядкованих систем : II міжнар. наук. конф., 14–16 жовт. 2003 р. : тези доп. – Львів, 2003. – С. 162.

 • Яремко З. М. Вплив ПАР на агрегативну стабільність водних суспензій карбонатів металів / З. М. Яремко, І. А. Мороз // Львівські хімічні читання – 2005 : десята наук. конф., 25–27 трав. 2005 р. : тези доп. – Львів, 2005. – С. Ф. 78.

 • Yaremko Z. M. Influence of physical factors on the aggregative stability of aqueous suspensions of metal carbonates / Z. M. Yaremko, I. A.Moroz // Theoretical and Experimental studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications : X Ukrainain – Polish Symposium, Part 2, 26–30 Sept. 2006 : proceed. – Lviv, 2006. – P. 232.

 • МорозІ.А. Вплив рН середовища на агрегативну стабільність суспензій карбонатів металів / І. А. Мороз, З. М. Яремко // Сучасні проблеми хімії : сьома наук. конф. студ. та асп., 18–19 трав. 2006 р. : тези доп. – Київ. – 2006. – С. 191.

 • Мороз І.А. Топологічна структура осадів суспензій оксидів та карбонатів металів / І. А. Мороз, О. І. Кукіль, Л. Б. Федушинська, З. М. Яремко // Львівські хімічні читання – 2007: одиннадцята наук. конф., 30 трав. – 1 черв. 2007 р. : тези доп. – Львів, 2007. – С. Ф. 15.

 • Yaremko Z. M. Aggregation and redispergation of highly disperse adsorbents in liquid medium / Z. M. Yaremko, L. B. Fedushynska, I. A. Moroz, O. I Kukil // Theoretical and Experimental studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications : XI Polish-Ukrainian Symposium, 22–26 Aug. 2007 : proceed. – Krasnobrod-Zamosc, 2007. – P. 194.


  АНОТАЦІЯ

  Мороз І.А. Редиспергування порошків карбонатів металів та структурні особливості їх седиментаційних осадів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.11 – колоїдна хімія. Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, м. Київ, 2008.

  У роботі проаналізовані результати досліджень редиспергування порошків основних карбонатів купруму та ніколу і карбонатів мангану та кобальту в рідинах різної хімічної природи (вода, 1,4-діоксан, ізопропіловий спирт, ізобутиловий спирт), у водних розчинах ПАР (TRITON X-100, ATLAS G-3300 та HYAMINE 1622) та у воді з рН у межах від 5,7 до 11,0.

  Вперше показано, що під час редиспергування порошків відбуваються два послідовні процеси: перший – розтікання рідини по поверхні частинок шляхом переміщення у відкритих полідисперсних порах та другий – проникнення рідини в області замкненого повітря. Обґрунтована роль кожного з цих процесів у руйнуванні агрегатів первинних частинок під час приготування суспензій і показані їхні суперечливі наслідки, які зумовлюють кінцевий ступінь редиспергування. Встановлено, що вплив досліджуваних ПАР на редиспергувальну здатність середовища залежить від дисперсності порошків (розмірів пор, які існують у них). Знайдено, що просторові структури, сформовані з частинок порошків досліджуваних карбонатів, є неоднорідними і середня щільність укладки частинок зумовлена як первинною, так і вторинною щільністю їхньої укладки. Показано вплив умов приготування суміші порошків карбонатів металів на їхній термічний розклад та твердофазний синтез.

  Ключові слова: карбонати металів, поверхнево-активні речовини, рН середовища, редиспергування, просторова


 •