LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Редокс-реакції тетрагональних комплексів нікелю (III,II), міді (III,II) та кобальту (III,II) з полідентатними азотвмісними лігандами

Маркуса до опису реакцій, які супроводжуються розривом хімічного зв'язку.

7. Адекватність запропонованого підходу підтверджена дослідженням кінетичних особливостей реакцій окиснення пероксодисульфатом моно- і біс(макроциклічних) комплексів нікелю(ІІ), для яких рівновага між 4- та 6-координованими формами залежить від рН, а також комплексів нікелю(ІІ) та міді(ІІ) з діоксотетраамінами. Отримані для останнього типу сполук величини констант швидкості самообміну електроном в парах МIIIL/МIIL підтверджують внутрішньосферний процес окиснення квадратно-планарних комплексів нікелю(ІІ) та зовнішньосферний механізм окиснення шестикоординованих сполук міді(ІІ).

8. Вивчення термодинамічних властивостей та кінетичних характеристик реакцій редокс-пар МIII/IIL дозволило знайти невідомі раніше процеси автокаталітичного гомолізу зв'язку кобальт-вуглець в галогенвмісних розчинниках та коливальні хімічні реакції за участю макроциклічних комплексів нікелю(ІІ,ІІІ) і пояснити їх механізми.

9. Показана перспективність використання деяких з досліджених сполук в процесах, що можуть знайти практичне застосування:

 • азамакроциклічних комплексів кобальту як каталізаторів фотоініційованого окиснення спиртів молекулярним киснем;

 • тетраазаануленових комплексів кобальту як каталізаторів передачі ланцюга з полімеру на мономер в радикальній полімеризації акрилових мономерів;

 • координаційних сполук нікелю(ІІ) та нікелю(ІІІ) з макроциклічними та відкритоланцюговими лігандами як інгібіторів процесів радикального окиснення органічних сполук киснем.

10. Таким чином, в даній роботі на основі систематизації існуючих даних, цілеспрямованого синтезу нових координаційних сполук та проведення різноманітних експериментальних досліджень з'ясований вплив будови сполук на окиснювально-відновлювальними потенціали і кінетичні параметри редокс-реакцій за участю комплексів кобальту(ІІІ,ІІ), нікелю(ІІІ,ІІ) та міді(ІІІ,ІІ), що дозволяє шляхом зміни будови координаційних поліедрів іонів металів здійснювати управління термодинамічними характеристиками пар метал(ІІІ/ІІ), кінетичною стабільністю комплексів металів(ІІІ) і реакційною здатністю координаційних сполук в процесах, які супроводжуються зміною ступеня окиснення металу.


Основний зміст роботи викладений в публікаціях:

 • Яцимирский К.Б., Лампека Я.Д. Физикохимия комплексов металлов с макроциклическими лигандами.- Киев: Наукова думка, 1985.- 356 с.

 • Яцимирский К.Б., Лампека Я.Д. Спектры и строение комплексов переходных металлов с тетрадентатными макроциклическими лигандами // Успехи химии.-1980.- Т.49, N10.- С.2032-2063.

 • Гомогенные колебательные реакции с участием бромата и тетраазамакроциклических комплексов никеля(ІІ,ІІІ) / К.Б.Яцимирский, Л.П.Тихонова, Л.Н.Закревская, Я.Д.Лампека // Докл. АН СССР.- 1981.- Т.261, N4.- С.647-649.

 • New oscillating chemical reactions involving copper and nickel tetraazamacrocyclic complexes / K.B,Yatsimirskii, L.P.Tikhonova, L.N.Zakrevskaya, Ya.D. Lampeka, A.G.Kol'chinskii // Rect. Kinet. Catal. Lett.-1982.- V. 21, N3.- P. 381-386.

 • Колебательные химические реакции с участием макроциклических комплексов никеля / К.Б.Яцимирский, Л.П.Тихонова, Л.Н.Закревская, Я.Д. Лампека // Теорет. эксперим. химия.- 1982.- Т.18, N4.- С.439-444.

 • Яцимирский К.Б., Лампека Я.Д. Синтез и спектральные свойства комплексов никеля(ІІ) с 16-членным тетраазамакроциклическим лигандом // Журн. неорган. химии.-1982.- Т.27, N10.- С.2541-2546.

 • Рентгенофотоэлектронные спектры комплексов никеля(ІІ) с макроциклическими тетраазалигандами / К.Б.Яцимирский, Я.Д.Лампека, В.В.Немошкаленко, В.М.Прокопенко // Теорет. эксперим. химия.- 1983.- Т.19, N3.- С.329-333.

 • Лампека Я.Д., Бойко А.Н., Казанский Л.П. Рентгеноэлектронные спектры некоторых тетраазамакроциклических комплексов кобальта(III) // Теорет. эксперим. химия.- 1985.- Т.21, N4.- C.497-500.

 • Лампека Я.Д., Краснова В.А., Лапшин В.Г. Фотовосстановление макроциклических комплексов кобальта(III) с Me6[14]диенN4 в солянокислых растворах // Журн. неорган. химии.- 1986.- Т.31, N4.- С.924-926.

 • Изучение фотохимических свойств макроциклических комплексов кобальта(III) в спиртовых растворах / К.Б.Яцимирский, С.В.Росоха, Я.Д.Лампека, В.А.Краснова // Журн. неорган. химии.- 1986.- Т.31, N4.- С.927-932.

 • Яцимирский К.Б., Лампека Я.Д., Росоха С.В. Фотоокисление метанола, катализируемое тетраазамакроциклическими комплексами кобальта(III) // Докл. АН СССР.- 1986.- Т.288, N6.- С.1439-1443.

 • Yatsimirskii K.B., Lampeka Ya.D., Beletskii I.P. Electronic structure and physicochemical properties of polyazamacrocyclic coordination compounds / in book Soviet Scientific Reviews. Section B: Chemistry Reviews, Coordination Chemistry / Ed. by M.E.Vol'pin.- Harwood Acad. Publ., 1987.- V.10.- P.215-273.

 • Масс-спектроскопическое исследование продуктов и промежуточных соединений в колебательных химических реакциях окисления макроциклических комплексов меди и никеля броматом / К.Б.Яцимирский, А.Г.Кольчинский, Л.Н.Закревская, В.А.Покровский, Б.Г.Мисчанчук, Я.Д.Лампека, Л.П.Тихонова // Теорет. эксперим. химия.- 1987.- Т.23, N2.- C.221-225.

 • Пространственные структуры в колебательных реакциях окисления тетраазамакроциклических комплексов никеля и меди и влияние поверхности на их протекание / К.Б. Яцимирский, Л.Н.Закревская, Я.Д.Лампека, А.Г. Кольчинский, Л.П.Тихонова // Теорет. эксперим. химия.- 1987.- Т.23, N2.- C.234-236.

 • Особенности строения макроциклических комплексов кобальта - катализаторов передачи цепи на мономер в радикальной полимеризации / А.А.Гриднев, Я.Д.Лампека, Б.Р.Смирнов, К.Б.Яцимирский // Теорет. эксперим. химия.- 1987.- Т.23, N3.- C.317-322.

 • Лампека Я.Д., Росоха С.В., Яцимирский К.Б., Фотохимия макроциклических комплексов кобальта(III): влияние аксиальных лигандов и кислорода // Журн. неорган. химии.- 1987.- Т.32, N4.- С.963-968.

 • Лампека Я.Д., Росоха С.В. Фотохимические свойства макроциклических комплексов кобальта(III) с мезо-5,7,7,12,14,14-гексаметил-1,4,8,11-тетраазациклотетрадеканом // Журн. неорган. химии.-1987.- Т.32, N6.- С.1425-1428.

 • Organocobalt(III)-Derivate von Chelatkomplexen mit (N3O) Koordination / Ya.D.Lampeka, E.-G.Jeager, K.Mueller, W.Schade // Z. Chem.- 1988.- B.28, N2.- S.70.

 • Лампека Я.Д., Росоха С.В. Фотохимические свойства некоторых макробициклических комплексов кобальта(III) в водно-метанольных растворах // Журн. неорган. химии.- 1988.- Т.33, N4.- С.937-942.

 • Росоха С.В., Лампека Я.Д. Окисление тетраазамакроциклических комплексов никеля(ІІ) пероксобисульфат-ионами // Теорет. эксперим. химия.-1988.-Т.24, N5.-C.577-583.

 • Особенности термолиза некоторых пятикоординированных комплексов алкилкобальта(III) в органических растворителях различной природы / К.Б.Яцимирский, Ю.Е. Коваленко, Я.Д.Лампека, Э.-Г.Егер, К.Мюллер // Докл. АН СССР.- 1989.- Т.307, N1.- С.157-161.

 • Катализаторы передачи цепи на мономер в радикальной полимеризации: строение, донорно-акцепторные и редокс-свойства / А.В.Гончаров, А.А.Гриднев, Я.Д.Лампека, С.П. Гавриш // Теорет.


 •