LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів 3d-перехідних металів з оловом методом RMC

металлических расплавов // "Эвтектика IV". Міжнародна конференція, Дніпропетровськ, Україна, 24-26 червня. – 1997. – С. 82.

 • Казіміров В.П., Смик С.Ю., Шовський В.А., Сокольський В.Е. Рентгенографічне дослідження структури розплавів системи залізо-олово // "Конструкційні та функціональні матеріали". Матеріали Другої Міжнародної конференції. Львів. – 1997. – С. 70.

 • Казіміров В.П., Смик С.Ю., Роїк О.С., Сокольський В.Е. Моделювання структури рідкого олова // "Конструкційні та функціональні матеріали". Матеріали Другої Міжнародної конференції. Львів. – 1997. – С. 71.

 • Казимиров В.П., Смык С.Ю. Reverse Monte Carlo – новый подход к моделированию структуры неупорядоченных систем. I. Жидкие металлы // "Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов". IX Всероссийская конференция. Екатеринбург. – 1998. – С. 25-26.

 • Казимиров В.П., Смык С.Ю. Reverse Monte Carlo – новый подход к моделированию структуры неупорядоченных систем. IІ. Бинарные металлические расплавы // "Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов". IX Всероссийская конференция. Екатеринбург. – 1998. – С. 73-75.

 • Kazimirov V.P., Smyk S.Yu. Analysis of molten Fe-Sn alloys with RMC method application // "Special problems in physics of liquids". Int. Conf. 31.05-04.06.1999. Odessa. – 1999. – P. 82.

 • Казимиров В.П., Смык С.Ю., Сокольский В.Э. "Эффект обрыва" в рентгенографии неупорядоченных систем // Кристаллография. – 2000. – №1. – С. 12-15.

 • Казіміров В.П., Смик С.Ю. Аналіз структури розплавів системи Fe-Sn з використанням методу RMCA // Журнал фізичних досліджень. – 2000. – Т.4. – №1. – С. 68-72.

 • Смик С.Ю., Казіміров В.П. Метод RMC в аналізі структури рідин // Науковий вісник НАУ.– 2000. – Вип. 32. – С. 244-249.

  Анотація

  Смик С.Ю. Рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів 3d-перехідних металів з оловом методом RMC. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук. 02.00.04 — фізична хімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2001.

  Дисертація присвячена рентгенодифракційному дослідженню розплавів Fe, Co та Ni з оловом у широкому температурному та концентраційному інтервалах. Запропоновані методики для зменшення впливу "ефекту обриву" та оцінки і зменшення похибок в експериментальних даних. Для розплавів системи Fe-Sn проведено вимірювання магнітної сприйнятливості. На основі отриманих експериментальних кривих за допомогою методу RMC побудовано тривимірні моделі розплавів. Для отриманих моделей проведено аналіз характеру локального впорядкування атомів шляхом розрахунку парціальних функцій (структурні фактори та функції парного розподілу атомів), парціальних координаційних чисел, міжатомних відстаней та розподілу кута в зв'язках між атомами розплаву. Показано, що при переході від заліза до кобальту і нікелю в розплавах з оловом відбувається зростання взаємодії різносортних атомів.

  Ключові слова: рентгенографічне дослідження, ближній порядок, структурний фактор, ФРР, розплави, моделювання, RMC, парціальні функції, кутовий розподіл.

  Аннотация

  Смык С.Ю. Рентгенографическое исследование и анализ локальной структуры расплавов 3d-переходных металов с оловом методом RMC. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук. 02.00.04 — физическая химия. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2001.

  Диссертация посвящена рентгенодифракционному исследованию структуры двухкомпонентных расплавов систем Fe–Sn с содержанием 10, 26, 30.3, 39, 66.7, 80, 90 ат. % Sn, Co–Sn с содержанием 8, 16, 24, 32, 40, 50, 67, 72, 80 и 90 ат. % Sn, Ni–Sn с содержанием 10, 19.3, 25, 30, 40, 50, 57, 70, 80.5 и 90 ат. % Sn, а также чистых металлов, в широком температурно-концентрационном интервале с использованием рентгеновского MoKα-излучения. В роботе предложены методики учета ошибки в структурных параметрах кривой радиального распределения атомов, которая обусловлена влиянием "эффекта обрыва" и проведения строгой оценки суммарной ошибки в структурных параметрах, полученных при дифракционном эксперименте неупорядоченных систем. Для расплавов системі Fe-Sn проведено измерение магнитной восприимчивости и установлена корреляция между результатами структурных исследований и концентрационной зависимостью эффективного магнитного момента и количеством неспаренных электронов. Впервые, с использованием метода RMC для анализа данных рентгенодифракционного эксперименту проведено детальное исследование атомного упорядочения в расплавах систем Fe-Sn, Co-Sn и Ni-Sn на уровне расчета парциальных структурных факторов, парциальных функций распределения атомов, парциальных координационных чисел и парциальных межатомных расстояний.

  Показано, что расслоение в жидких сплавах системы Fe-Sn обусловлено, во-первых, ограниченной растворимостью олова в жидком железе, что приводит, с увеличением содержания олова, к формированию микрообластей чистого олова значительной величины; во-вторых, существенно разной структурой расплавов в области составов, обогащенных железом и оловом. Установлено, что структурные отличия расплавов Co-Sn и Ni-Sn от Fe-Sn обусловлены усилением взаимодействия между разносортными атомами, что проявляется, во-первых, в сокращении области существования структурнооднородного раствора на основе переходного металла, во-вторых, в наличии элементов квазикристалличности в локальной структуре атомов, характерной для интерметаллидов разного состава и, в-третьих, в существенном сокращении межатомного расстояния R1(Me-Sn).

  Ключевые слова: рентгенографическое исследование, ближний порядок, структурный фактор, ФРР, расплавы, моделирование, RMC, парциальные функции, угловое распределение.

  Summary

  Smyk S.Y. X-ray diffraction study and analysis of the local structure of molten alloys 3d-transition metals with tin by RMC method. – Manuscript.

  Thesis for a candidate's degree by speciality 02.00.04 – physical chemistry. – Kyiv national Taras Shevchenko university, Kyiv, Ukraine.

  The dissertation is devoted to the X-ray diffraction study of liquid alloys Fe, Co and Ni with tin in a wide concentration and temperature regions. Techniques for decreasing of "the truncating effect" influence and evaluation of structure-parameter errors in experimental data are proposed. Magnetic susceptibilities of Fe-Sn alloys are carring out. 3-Dimensional alloy models are buid for received experimental data by means of RMC method. Analysis of the character of local atomic order are carry out for these models by calculating of partial functions (structure factors and radial distribution functions), partial coordination numbers, interatomic distances and bond angle distributions. It is shown that interaction of different type atoms are incrreasing with change of Fe for Co and Ni in alloys.

  Key words: X-ray diffraction, local order, structure factor, RDF, liquid alloys, modelling, RMC, partial functions, angle distribution. •