LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Рівновага рідина - пара в розчинах бутилметакрилатів у органічних розчинниках

утворюють.

На рис. 7 представлені діаграми для наочної демонстрації проведеного аналізу характеру залежності надлишкової енергії Гіббса GE розчину від відносної полярності a, як функції від диелектричної проникненості, та поляризуємості b, як функції від показника заломлення розчинника (Б – бензол, А – ацетонітрил, Г – гептан).

Встановлено, що чим менша різниця між полярностями (a) молекул бутилметакрилату та розчинника тим більша ступінь термодинамічної стійкості утвореного ними розчину. Різниця в поляризовності (b) молекул не надає можливості однозначного трактування щодо її впливу на GE, але тенденцію, що прослідковується, можна обережно сформулювати так – відносно велика різниця в поляризуємості молекул, що утворюють розчин, як правило, сприяє термодинамічній стабілізації цього розчину.

Зміна послідовності впливу розчинників на коефіцієнт активності (g2) ізо–бутилметакрилату при підвищенні температури (рис. 2а ) з Б – А – Г на Б – Г – А, можливо, пов'язаний із таким же характером конкуруючої дії впливу відносної полярності (Da) та відносної поляризовності (Db), що ілюструє рис. 7а. У випадку н–бутилметакрилату всі розчинники розташовані в ряду Б – А – Г, який повністю відповідає нашим міркуванним щодо впливу їх природи (Da, Db, рис. 7.б) на термодинамічні характеристики розчинів (GE, рис. 7б та g2, рис. 2б).


ВИСНОВКИ

 • За результатом аналізу літературних джерел встановлено, що однією із недостатньо досліджених ділянок у галузі хімічної термодинаміки акрилових мономерів є рівновага рідина – пара для естерів акрилових кислот у різних за природою розчинниках.

 • Вперше методом статичної тензиметрії досліджена рівновага рідина – пара у розчинах ізо– та н–бутилметакрилатів у бензолі, ацетонітрилі, бутилацетаті та гептані. Запропоновано та реалізовано метод виокремлення парціальних тисків компонентів із загального тиску насиченої пари над розчином, одержаних тензиметричним методом. Доведена термодинамічна несуперечливість одержаних термодинамічних характеристик розчинів. Аналізом одержаних величин надлишкових термодинамічних функцій встановлено, що всі досліджені розчини утворюють гомогенні системи у всьому дослідженому інтервалі концентрацій та температур, утворюються із поглинанням теплоти (НЕ>0) та мають додатнє відхилення від закону Рауля.

 • Вперше ебуліометричним методом досліджена ізобарична (при 101,3 кПа) залежність температури кипіння розчинів ізо–бутилметакрилату в бензолі, ацетонітрилі, бутанолі та гексані від їх концентрації. Виявлена подібність у характері залежності відносної леткості від складу для розчинів з подібними за природою компонентами. Встановлено, ще результати екстраполяції тензиметричних даних в температурну область ебуліометричних дослідів привели до задовільного співпадіння з останніми.

 • Аналізом характеру кривих залежностей загального тиску пари над розчинами від їх концентрації встановлено, що розчини бутилметакрилатів у бутилацетаті схильні до утворення азеотропів; окреслені ймовірні концентраційні області для подальшого пошуку їх точних координат.

 • Контрольними дослідами та статистичним аналізом доведено, що термодинамічні характеристики розчинів, одержані в тензиметричних та ебуліометричних дослідженнях, добре відтворюються, вільні від суттєвих систематичних похибок і можуть бути використані як термодинамічна база для створення теоретичних засад процесів розділення та очищення естерів кислот акрилового ряду методами переведення їх через фазову границю рідина – пара.

 • Встановлені температурні та концентраційні інтервали можливості застосування моделей Вільсона та Ван Лаара для досліджених розчинів та доведена більша придатність останньої.

 • Встановлено, що із зменшенням різниці між полярностями і збільшенням, як правило, різниці між поляризовностями компонентів, що утворюють бінарний розчин, його термодинамічна стійкість підвищується.


  Основний зміст дисертації опублікований у роботах:


  1. Чан Ван Тхань. Рівновага рідина – пара в двокомпонентній системі ізо–бутилметакрилат – н–бутанол при атмосферному тиску / Чан Ван Тхань, В. В. Сергеев, Ю. Я. Ван-Чин-Сян // Вісник НУ Львівська політехніка. Хімія, технологія речовин та їх застосування. - 2007. - №590. - С. 68-71. (особистий внесок полягає у проведенні ебуліометричного досліження в системі ізобутилметакрилат – н-бутанол, обробці результатів)

  2. Чан Ван Тхань. Дослідження рівноваги рідина – пар в системі гептан – бутилметакрилат / Чан Ван Тхань, В. В. Сергеев, С. І. Герасимчук // Вісник НУ Львівська політехніка. Хімія, технологія речовин та їх застосування. - 2008. - №609. - С. 83-87. (особистий внесок полягає у проведенні тензиметричного досліження в системі ізобутилметакрилат – гептан, обробці результатів)

  3. Чан Ван Тхань. Термодинаміка рівноваги рідина – пара в системі ізо–бутилметакрилат – бензол / Чан Ван Тхань, В. В. Сергеев, Ю. Я. Ван-Чин-Сян // Вопросы химии и химической технологии. – 2008. – № 2. – С. 163–165. (особистий внесок полягає у проведенні тензиметричного досліження в системі ізобутилметакрилат – бензол, обробці експериментальних даних)

  4. Чан Ван Тхань. Дослідження рівноваги рідина-пара в системі ацетонітрил-ізобутилметакрилат / Чан Ван Тхань, В. В. Сергеев, Ю. Я. Ван-Чин-Сян // Вісник Львівського університету. Серія хімії. – 2008. – Вип. 49. – Ч. 2. – С. 193–199. (особистий внесок полягає у проведенні тензиметричного досліження в системі ізобутилметакрилат – ацетнітрил, обробці результатів)

  5. Температурна залежність тиску насиченої пари ізо–бутилметакрилату / Чан Ван Тхань, В. В. Сергеев, С. В. Герасимчук [ та ін.] // Збірник наукових праць восьмої наукової конференції "Сучасні проблеми хімії".: тези доповіді. – Київ, 2007. – С. 143.

  6. Чан Ван Тхань. Рівновага рідина – пара в системі ізо–бутилметакрилат – бензол / Чан Ван Тхань, В. В. Сергеев, Ю. Я. Ван-Чин-Сян // Збірник наукових праць одинадцятої наукової конференції "Львівські хімічні читання-2007".: тези доповіді. – Львів, 2007. – С. Ф–13.

  7. Vapor – liquid equilibrium for the binary system methacrylic acid and acetic acid at atmospheric pressure / Ю. С. Кос, Чан Ван Тхань, В. В. Сергеев [и др.] // Сборник научных трудов XV международной конференции по химической термодинамике".: тезисы докл. – Суздаль, 2007. – C. 3/S 314.

  8. Чан Ван Тхань. Рівновага рідина – пара в системі ізо–бутилметакрилат – гексан при атмосферному тиску / Чан Ван Тхань, В. В. Сергеев, Ю. Я. Ван-Чин-Сян // Матеріали міжнародного


 •