LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Рідиннофазне співокиснення алкіларенів, реакційна здатність їх молекул і пероксирадикалів

істотно вищою від селектив-ності інших О-центрованих радикалів - пероксильних і алкоксильних. Показано, що реактивність О-центрованих радикалів у стадіях продов-ження й обриву ланцюга визначається їх різними за природою електрон-ними характеристиками. У реакції відриву атома водню реактивність О-центрованого радикала визначається енергією нижньої вільної молеку-лярної орбіталі радикала, що характеризує його електроноакцепторні властивості. У реакції рекомбінації реактивність О-центрованих ради-калів залежить від заряду на кінцевому атомі кисню, що визначає кулонівську складову енергії міжрадикальної взаємодії.

11. Розроблено принципи добору субстратів для одержання гідро-пероксидів алкіларенів шляхом їх окиснення киснем повітря. Встановлено загальні кінетичні закономірності, що дозволяють регулювати швидкість і селективність окиснення компонента в суміші. Показано, що використанням методу співокиснення можна як підвищити питому швидкість окиснення органічних сполук, що окисляються слабко, так і збільшити стійкість сумішей органічних сполук до окиснення.


ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ


1. Соокисление кумола и сложных эфиров / И.А.Опейда, В.А.Тимохин, О.В. Носырева, В.Г. Калоерова, А.Г. Матвиенко // Нефтехимия. - 1981. -Т. 21, № 1. - С. 110-113.

2. Роль среды в реакциях окисления 2-гептилциклогексанона, кумола и их смесей / И.А. Опейда, Л.Г. Нечитайло, А.Г. Матвиенко, М.А. Симонов // Укр. хим. журн. - 1982. - Т. 48, № 6. - С. 592-596.

3. Cooxidation of alkylaromatic compounds and their reactivities / J.A. Opeida, R.V. Kucher, V.I. Timochin, А.N. Shendrik, A.G. Matvienko, V.G. Kaloerova // Oxid. Communs. - 1983. - Vol. 5., №. 1-2. - P. 61-73.

4. Совместное окисление изомерных алкилпиридинов / А.Г.Матвиенко, Н.М. Залевская, И.В. Ефимова, Н.Н. Назаров, И.А. Опейда . // Кинетика и катализ. - 1984. - Т. 25, № 6. - С. 1468-1471.

5. Совместное окисление изомерных бензил- и изопропилпиридинов / И.А. Опейда, А.Г. Матвиенко, И.В. Ефимова, Н.М. Залевская // Укр. хим. журн. - 1986. - Т. 52, № 1. - С. 86-89.

6. Опейда И.А., Калоерова В.Г., Матвиенко А.Г. Совместное окисление кумола с дуролом и п-ксилолом в различных растворителях // Укр. хим. журн. - 1986. - Т. 52, № 4. - С. 414-418.

7. Константы скорости реакций продолжения и обрыва цепи при окислении полиэтилбензолов / И.В. Ефимова, А.Г. Матвиенко, И.О. Качурин, И.А. Опейда // Кинетика и катализ. - 1987. - Т.28, №2. - С. 476-479.

8. Кинетический изотопный эффект водорода в реакции кумилпероксирадикала с молекулой гексаметилбензола / И.А. Опейда, А.Г. Матвиенко, С.А. Герасимова, М.А. Симонов // Кинетика и катализ. - 1987. - Т. 28, № 5. - С. 1227-1229.

9. Опейда И.А., Матвиенко А.Г., Ефимова И.В. О реакционной способности полиэтилбензолов в реакциях с пероксирадикалами // Кинетика и катализ. - 1987. Т. 28, № 6. - С 1341-1346.

10. О константах скорости реакций роста и обрыва цепи при окислении замещенных этилбензолов и изомерных этилпиридинов / И.А. Опейда, А.Г. Матвиенко, И.В. Ефимова, И.О. Качурин // Журн. орг. химии. -1988. - Т. 24, № 3. - С 572-576.

11. Химические сдвиги протонов и реакционная способность органических соединений в реакциях с пероксирадиалами / Р.В. Кучер, В.И. Тимохин, Н.А. Кравчук , А.М. Сороковский, Д.С. Луцик, А.Г. Матви-енко // Докл. АН CССР. - 1987. - Т. 295, № 2. - С. 413-415.

12. Инициированное окисление аценафтена / И.А. Опейда., Н.М. Залев-ская., С.А Герасимова, А.Г. Матвиенко // Укр. хим.журн. -1989. - Т. 55, № 2. - С. 194-197.

13. Ефимова И.В., Матвиенко А.Г., Опейда И.А. Реакционная способность замещенных в кольце этилбензолов в реакции с кумилпероксирадикалом // Журн. орг. химии. -1989. - Т.25, №4. -С 801-804.

14. Реакционная способность алкилнафталинов в реакциях жидкофазного окисления / С.А. Герасимова, А.Г. Матвиенко, И.А. Опейда, Ю.Н. Смирнов // Нефтехимия. - 1989. - Т.29, №2. - С 251-256.

15. Матвиенко А.Г., Герасимова С.А. Жидкофазное окисление алкилнафталинов // Нефтепереработка и нефтехимия. - 1989. -№37.- С 22-28.

16. Реакционная способность хлорсодержащих пероксирадикалов в реакции с ароматическими соединениями / Р.В. Кучер, Р.Н. Флюнт, В.Н. Тимохин, О.И. Макогон, А.Г. Матвиенко // Докл. АН CССР. - 1990. - Т. 310, № 1. - С. 137-140.

17. Особенности жидкофазного окисления моно- и полизамещенных алкилбензолов / А.Г. Матвиенко, И.В. Ефимова, С.А. Герасимова, И.О. Качурин // Структура органических соединений и механизмы реакций. - Киев, "Наукова думка", 1990.- С. 94-110.

18. О реакции обрыва цепей при жидкофазном окислении полиизопропилбензолов / С.А. Герасимова, И.О. Качурин, А.Г. Матвиенко, И.А. Опейда // Нефтехимия. - 1990. - Т. 30, № 4. - С. 476-481.

19. Реакционная способность молекул и пероксирадикалов полиизопропилбензолов / И.А. Опейда, А.Г. Матвиенко, С.А. Герасимова, И.О. Качурин // Кинетика и катализ. - 1990. - Т.31, №2. -С. 344-349.

20. Структура и реакционная способность некоторых этиларенов в реакции с пероксирадикалами / И.А. Опейда, И.В.Ефимова, А.Г. Матвиенко, А.Ф. Дмитрук, О.М. Заречная // Кинетика и катализ. - 1990. - Т. 31, № 6. - С 1342-1348.

21. Начальная стадия низкотемпературного инициированного окисления алкилтиофенов / И.А. Опейда, Н.М. Залевская, А.Г. Матвиенко, Т.М. Пехтерева // Нефтехимия. - 1992. - Т. 32, № 2. - С. 148-158.

22. Опейда И.А., Матвиенко А.Г., Островская О.З. Относительная активность a-С-Н-связи алкилбензолов в реакции с радикалом 2,2,6,6- тетраметилпиперидин-N-оксида // Журн. орг. химии. - 1994. - Т. 30, № 4. -С. 638.

23. Опейда И.А., Матвиенко А.Г., Островская О.З. Реакционная способность a-С-Н-связей полиметилбензолов в реакции с 2,2,6,6- тетраметилпиперидин-N-оксидом // Кинетика и катализ. - 1995. - Т. 36, № 3. -С. 480.

24. Реакционная способность алкилбифенилов при взаимодействии с пероксирадикалами / И.В. Ефимова., А.Г. Матвиенко, А.М. Романцевич, А.П. Зарайский, И.А. Опейда // Журн. орг. химии. - 1996. - Т. 32, №4. -С. 516-521.

25. Реакционная способность аценафтена и его дейтероаналога в реакции с кумилпероксирадикалом / С.А. Герасимова, А.Г. Матвиенко, И.А. Опейда, В.В. Петренко // Журн. орг. химии. - 1998. - Т. 34, № 1. - С. 148.

26. Реакционная способность производных тетралина в реакциях жидкофазного окисления / С.А. Герасимова, А.Г. Матвиенко, И.А. Опейда, И.О. Качурин // Журн. орг. химии. - 1998. - Т. 34, № 5. -С 781.

27. Матвиенко А.Г. Реакционная способность молекул и пероксирадикалов этиларенов в реакциях жидкофазного окисления // В сб."Структура органических соединений и механизмы реакций." -Донецк, ІнФОУ им. Л.М. Литвиненка НАН Украины, 1998. - C. 84-88.

28. Матвиенко А.Г. Селективность О-центрированных радикалов в реакции отрыва атома водорода от молекул алкиларенов // В сб. "Структура органических соединений и механизмы реакций." -Донецк, ІнФОУ им. Л.М. Литвиненка НАН Украины, 1998. - C. 89-90.

29. Матвиенко А.Г. Кинетический изотопный эффект водорода в реакциях пероксирадикалов с молекулой аценафтена // Кинетика и катализ. - 1998. - Т. 39, № 5. - С. 739-742.

30. Матвиенко А.Г. Реакционная способность молекул циклоалкилбензолов ряда тетралина в реакции с кумилпероксирадикалом // Кинетика и катализ. - 1998. - Т. 39, № 6. -С.