LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах

цианинов в водных растворах / В.И. Ларин, Е.А. Самойлов, М.А. Добриян,С.А. Шаповалов // Изв. Вузов. Химия и химич. технология. – 2007. – Т. 50, № 10. – С. 52 – 56. (Виконання енергетичних розрахунків; інтерпретація й узагальнення результатів спектральних досліджень)*).

 • Шаповалов С.А. Об ионной ассоциации красителей в водных растворах и в присутствии ионогенных поверхностно-активных веществ / С.А. Шаповалов, Е.А. Самойлов // Изв. Вузов. Химия и химич. технология. – 2007. – Т. 50, № 5. – С. 92 – 97. (Визначення дії ПАР на асоціати барвників різних класів; узагальнення результатів спектральних вимірювань).

 • Шаповалов С.А. О согласовании результатов полуэмпирических квантовохимических расчётов структурных свойств красителей и их ионных ассоциатов / С.А. Шаповалов, Е.А. Самойлов, В.В.Иванов // Изв. Вузов. Химия и химич. технология. – 2006. – Т. 49, № 7. – С. 39 – 44. (Виконання напівемпіричних квантовохімічних розрахунків молекул барвників та їх асоціатів; інтерпретація й узагальнення одержаних результатів).

 • Шаповалов С.А. Кинетика взаимодействия ионных ассоциатов цианиновых красителей с поверхностно-активными веществами в водном растворе / С.А. Шаповалов // Журн. физич. химии. – 2005. – Т. 79, № 10. – С. 1786 – 1792.

 • Шаповалов С.А. Влияние температуры на устойчивость и стехиометрический состав ионных ассоциатов катиона пинацианола / С.А. Шаповалов // Журн. физич. химии. – 2005. – Т. 79, № 3. – С. 565 – 570.

 • Shapovalov S.A. Association of indopolycarbocyanine cations with anions of sulfonephthalein and xanthene dyes / S.A. Shapovalov, V.L. Koval, T.A. Chernaya, A.Yu. Pereversev, N.A. Derevyanko, A.A. Ishchenko, N.O.Mchedlov-Petrossyan // J. Braz. Chem. Soc. – 2005. – Vol. 16, № 2. – Р. 232 – 240. (Визначення рівноважних констант асоціації сульфофталеїнових і оксиксантенових барвників, стехіометричного складу асоціатів; інтерпретація спектральних ефектів, які супроводжують асоціацію барвників).

 • Ищенко А.А. Разнородная ассоциация ионов красителей в растворах (обзор) / А.А. Ищенко,С.А. Шаповалов // Журн. прикл. спектроскопии. – 2004. – Т. 71, № 5. – С. 557 – 578. (Відбір релевантних джерел інформації; аналіз і узагальнення літературних даних про однорідну і різнорідну асоціацію барвників у розчинах).

 • Шаповалов С.А. Влияние ионогенных поверхностно-активных веществ на ионные ассоциаты тетрабромфенилфлуорона / С.А. Шаповалов, Е.С. Гладков, Т.А.Чёрная // Журн. прикл. химии. – 2004. – Т. 77, № 6. – С. 981 – 984. (Дослідження впливу іонних ПАР на асоціати тетрабромфенілфлуорону; інтерпретація результатів спектральних і квантовохімічних розрахунків).

 • Ларин В.И. Разнородная ассоциация ионов в водных растворах / В.И. Ларин,С.А. Шаповалов // Укр. химич. журн. – 2004. – Т. 70, № 5. – С. 10 – 21. (Відбір релевантних джерел інформації; викладення аналізу та узагальнення літературних даних про різнорідну асоціацію багатоатомних іонів у водних розчинах).

 • Шаповалов С.А. Ионные ассоциаты тетрабромфенилфлуорона и влияние на них ионогенных поверхностно-активных веществ / С.А.Шаповалов // Изв. Вузов. Химия и химич. технология. – 2004. – Т. 47, № 2. – С. 100 – 104.

 • Шаповалов С.А. Ассоциация катионов родаминов в водных растворах: влияние структуры катиона на прочность ассоциатов / С.А. Шаповалов, В.И. Ларин, Е.С. Гладков, Т.А. Чёрная // Укр. химич. журн. – 2004. – Т. 70, № 4. – С. 84 – 87. (Дослідження асоціації катіонів родамінів з органічними протиіонами; інтерпретація й узагальнення результатів спектральних вимірювань та квантовохімічних розрахунків).

 • Шаповалов С.А. Взаимодействие катионных форм пинацианола с органическими анионами в водных растворах: оценка структурного фактора / С.А. Шаповалов // Укр. химич. журн. – 2004. – Т. 70, № 3. – С. 25 – 29.

 • Шаповалов С.А. Ассоциация катиона хинальдинового красного с двухзарядными анионами сульфофталеиновых и оксиксантеновых красителей в водных растворах / С.А. Шаповалов, Я.А. Свищёва // Вісник Харків. національн. ун ту. Хімія. – 2003. – № 596, вип. 10 (33). – С. 142 – 146. (Дослідження взаємодії катіонів хінальдинового червоного з аніонами сульфофталеїнових і оксиксантенових барвників; інтерпретація й узагальнення результатів спектральних вимірювань).

 • Шаповалов С.А. О взаимодействии пинацианола с катионами астрафлоксина и нейтрального красного в водном растворе / С.А. Шаповалов, М.И. Львовская // Вісник Харків. національн. ун ту. Хімія. – 2002. – № 573, вип. 9 (32). – С. 157 – 161. (Аналіз результатів спектральних вимірювань; інтерпретація катіон-катіонної асоціації ціанінів, тіазинів, полікарбоціанінів).

 • Шаповалов С.А. Влияние катионных поверхностно-активных веществ на разнородную ассоциацию пинацианола с органическими противоионами / С.А. Шаповалов, Я.А. Свищёва // Журн. прикл. химии. – 2002. – Т. 75, № 3. – С. 463 – 467. (Виявлення руйнуючого впливу катіонних ПАР на різнорідні асоціати пінаціанолу; обговорення результатів спектральних вимірювань).

 • Шаповалов С.А. Разнородная ассоциация пинацианола в водных растворах и влияние на неё ионогенных поверхностно-активных веществ / С.А. Шаповалов, Я.А. Свищёва, В.И. Ларин // Изв. Вузов. Химия и химич. технология. – 2002. – Т. 45, № 4. – С. 37 – 42. (Дослідження впливу іонних ПАР на різнорідні асоціати, що утворені катіоном пінаціанолу та аніонами барвників різних класів; обговорення й узагальнення одержаних результатів).

 • Шаповалов С.А. Ассоциация пинацианола с анионами сульфофталеиновых и оксиксантеновых красителей в водных растворах / С.А. Шаповалов, Я.А. Свищёва, В.И. Ларин // Укр. химич. журнал. – 2002. – Т. 68, № 4. – С. 107 – 110. (Дослідження властивостей іонних асоціатів пінаціанолу, утворених сульфофталеїновими та оксиксантеновими барвниками; інтерпретація результатів спектральних вимірювань).

 • Шаповалов С.А. Взаимодействие аниона тетрабромфенилфлуорона с органическими противоионами в водных растворах / С.А. Шаповалов, Т.А. Чёрная, Е.А. Самойлов // Вісник Харків. національн. ун ту. Хімія. – 2000. – № 495, вип. 6 (29). – С. 110 – 112. (Дослідження асоціації тетрабромфенілфлуорона з органічними катіонами; узагальнення результатів спектральних вимірювань і квантовохімічних розрахунків).

 • Шаповалов С.А. Особенности ассоциации катионных форм пинацианола с противоионами в водном растворе / С.А. Шаповалов, Я.А.Свищёва // Вісник Харків. національн. ун ту. Хімія. – 2000. – № 477, вип. 5 (28). – С. 112 – 116. (Інтерпретація результатів спектрального дослідження асоціації мономерної та димерної форм пінаціанолу з органічними протиіонами у водних розчинах).

 • Ассоциация катиона индотрикарбоцианина с бенгальским розовым Б в водном растворе / С.А. Шаповалов, Т.А. Чёрная, В.Л. Коваль, А.А. Ищенко, Н.О.Мчедлов-Петросян// Вісник Харків. ун ту. Хімія. – 1999. – № 437, вип. 3 (26). – С. 138 – 140. (Спектральне дослідження взаємодії між катіоном індотрикарбоціаніну і аніоном бенгальського рожевого Б; обговорення одержаних даних).

 • Влияние длины


 •