LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах

полиметиновой цепи индополикарбоцианиновых катионов на их ассоциацию с анионными красителями в воде / С.А. Шаповалов, В.Л. Коваль, Н.О. Мчедлов-Петросян, В.Н. Клещевникова, Н.А. Деревянко, А.А.Ищенко // Допов. НАН України. – 1999. – № 2. – С. 156 – 161. (Визначення спектральних і рівноважних властивостей асоціатів індополікарбоціанінів; обговорення одержаних даних).

 • Шаповалов С.А. Ассоциация родаминовых катионов с тетрафенилборат-анионом в водных растворах / С.А. Шаповалов, Т.А. Чёрная, В.Г. Беляев, Н.О. Мчедлов-Петросян // Вісник Харків. ун ту. Хімія. – 1998. – № 2. – С. 256 – 258. (Спектральне дослідження взаємодій між катіонами родамінових барвників і аніоном тетрафенілборату у водних розчинах; обговорення одержаних даних).

 • Разнородная ассоциация полиметинов: взаимодействие катионных красителей с анионными в водных растворах / Н.А. Деревянко, А.А. Ищенко, С.В. Попов, Ю.Л. Сломинский, В.Л. Коваль, С.А. Шаповалов, Н.О.Мчедлов-Петросян // Журн. научн. и прикл. фотогр. и кинематогр. – 1997. – Т. 42, № 3. – С. 70 – 76. (Визначення спектральних і рівноважних властивостей катіон-аніонних асоціатів поліметинових барвників у водному розчині; виявлення та інтерпретація спектральних ефектів).

 • Шаповалов С.А. Ионная ассоциация азометиновых металлокомплексов с анионами эозина и тетрабромфенилфлуорона / С.А.Шаповалов // Вісник Харків. ун ту. Хімія. – 1997. – № 388, вип. 1 (23). – С. 203 – 208.

 • Взаимодействие хромофоров в разнородных ассоциатах катионного и анионного полиметиновых красителей в воде / А.А. Ищенко, Н.А. Деревянко, С.В. Попов, Ю.Л. Сломинский, В.Л. Коваль, С.А. Шаповалов, Н.О.Мчедлов-Петросян // Изв. Академии наук. – 1997. – № 5. – С. 950 – 955. (Визначення стехіометричного складу, спектральних і рівноважних властивостей асоціатів поліметинових барвників у водному розчині; виявлення та інтерпретація спектральних ефектів).

 • A new application of rhodamine 200B (sulforhodamine B) / N.O. Mchedlov Petrossyan, S.A. Shapovalov, S.I. Egorova, V.N. Kleshchevnikova, E.A. Cordova // Dyes and Pigments. – 1995. – Vol. 28, № 1. – Р. 7 – 18. (Екстракційно-фотометричне дослідження рівноважних та спектральних властивостей асоціатів сульфородаміну В; виявлення та інтерпретація спектральних ефектів).

 • Мчедлов Петросян Н.О. Экстракция металло-комплексов 18 краун 6 как метод исследования строения ионов красителей различной зарядности / Н.О. Мчедлов Петросян, Э.А. Кордова,С.А. Шаповалов // Вестник Харьковск. ун-та. Химия. – 1993. – № 377. – С. 47 – 51. (Екстракційно-фотометричне дослідження властивостей краун-металокомплексів; визначення їх стехіометричного складу і будови).

 • The surfactant induced formation of J– and H–aggregates in aqueous pseudoisocyanine solutions / N.O. Mchedlov Petrossyan, S.A. Shapovalov, V.L. Koval, T.A. Shakhverdov, Y.A.Bochkaryov // Dyes and Pigments. – 1992. – Vol. 19, № 1. – P. 33 – 40. (Експериментальне визначення умов утворення агрегатів псевдоізоціаніну різної архітектури; побудова концентраційних діаграм їх існування у водних розчинах; інтерпретація спектральних ефектів).

 • Шаповалов С.А. Об образовании ионных ассоциатов комплексным катионом меди и бромфеноловым синим / С.А. Шаповалов // Вестник Харьковск. ун-та. Химия. – 1986, № 289. – С. 63 – 65.

 • Деклар. пат. 55250 А, Україна, МПК7 G 01 N 21/78. Безекстракційний спосіб спектрофотометричного визначення вмісту алкілсульфатів у водних розчинах / Шаповалов С.А., ЧорнаТ.О. – № 2002086608 ; заявл. 9.08.02 ; опубл. 17.03.03, Бюл. № 3. (Експериментально-теоретичне обґрунтування способу; розробка регламенту спектрофотометричного визначення вмісту алкілсульфатів у водних розчинах).

 • Деклар. пат. 52114 А Україна, МПК7 G 01 N 21/78. Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту катіонних поверхнево-активних речовин у водних розчинах / Шаповалов С.А., Свіщова Я.О. – № 2002021515 ; заявл. 25.02.02 ; опубл. 16.12.02, Бюл. № 12. (Експериментально-теоретичне обґрунтування способу; розробка регламенту спектрофотометричного визначення вмісту катіонних ПАР у водних розчинах).

 • Пат. 1749786 Российская Федерация, МПК4 G 01 N21/64. Реагент для экстракционно-флуориметрического определения катионных частиц / ШаповаловС.А. – № 4458412 ; заявл. 11.07.88 ; опубл. 23.07.92, Бюл. № 7.

 • Шаповалов С.А. Об ассоциации красителей в водных растворах, содержащих ионогенные ПАВ / С.А. Шаповалов, Т.А. Чёрная, В.И. Ларин // Сучасні проблеми фізичної хімії : III міжнар. конф., 31 серпня – 3 вересня 2007 р. : тези допов. – Донецьк, 2007. – С. 179. (Визначення спектральних і рівноважних властивостей асоціатів родамінових барвників; дослідження взаємодій родамінових асоціатів з іонними ПАР; узагальнення одержаних даних).

 • Шаповалов С.А. Взаимодействие пинацианола и его ионных ассоциатов с ионогенными ПАВ в водных растворах / С.А. Шаповалов, Е.А. Самойлов, М.А. Добриян, Т.В. Сахно // Сучасні проблеми фізичної хімії : III міжнар. конф., 31 серпня – 3 вересня 2007 р. : тези допов. – Донецьк, 2007. – С. 180 –181. (Визначення спектральних і рівноважних властивостей асоціатів пінаціанолу; дослідження взаємодій асоціатів пінаціанолу з іонними ПАР; інтерпретація одержаних даних).

 • Shapovalov S.A. Ionic association with the participance of single and two charged of sulfophthalein anions in aqueous solutions / S.A. Shapovalov, M.A. Dobriyan, T.V. Sakhno // Problems of solvation and complex formation in solutions : X internat. conf., 1 – 6 July 2007 year : posters. – Suzdal, 2007. – Р. 3/S – 316. (Дослідження асоціації з участю сульфофталеїнових барвників; виконання термодинамічних розрахунків; узагальнення одержаних даних).

 • Shapovalov S.A. Energetics of the formation of ionic associates of dyes in aqueous solutions / S.A. Shapovalov // Chemical thermodynamics (RCCT 2007) : XVI internat. conf., 1 – 6 July 2007 year : posters. – Suzdal, 2007. – Р. 5/S – 547.

 • Shapovalov S.A. Association of the ionic forms of dyes in solution: from the measuring of spectral data to the forecasting of the associates stability / S.A. Shapovalov // Modern physical chemistry for advanced materials : internat. conf., 26 – 30 June 2007 year : posters. – Kharkiv, 2007. – Р. 120 – 123.

 • Шаповалов С.А. Взаимодействие ионных ассоциатов родаминовых красителей с ионными поверхностно-активными веществами / С.А. Шаповалов, Т.А. Чёрная, Е.А. Самойлов, В.И. Ларин // Сучасні проблеми фізичної хімії : міжнар. конф., 30 серпня – 2 вересня 2004 р. : тези допов. – Донецьк, 2004. – С. 15. (Визначення спектральних і термодинамічних властивостей асоціатів родамінових барвників; дослідження взаємодій родамінових асоціатів з іонними ПАР; узагальнення одержаних даних).

 • Шаповалов С.А. Ассоциация ионов красителей в водном растворе: термодинамика, кинетика и влияние ионных поверхностно-активных веществ / С.А. Шаповалов // Сучасні проблеми фізичної хімії : міжнар. конф., 30 серпня – 2 вересня 2004 р. : тези допов. – Донецьк, 2004. – С. 86.

 • Шаповалов С.А. Разнородные


 •