LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах

органічної хімії : наук. конф., 10 – 14 вересня 2001 р. : тези допов. – Львів, 2001. – C. 140. (Експериментальне дослідження взаємодій між катіоном 2-аміно-3-(2-бензімідазоліл)-1-бензопірілію й органічними аніонами у водному розчині; інтерпретація спектральних ефектів).

 • Шаповалов С.А. Утворювання асоційованих сполук між катіонами родамінів та органічними протиіонами / С.А. Шаповалов, Т.О. Чорна // XIX Українська конференція з органічної хімії : наук. конф., 10 – 14 вересня 2001 р. : тези допов. – Львів, 2001. – C. 139. (Визначення рівноважних і спектральних властивостей асоціатів, утворених однозарядними катіонами родамінів; узагальнення одержаних результатів).

 • Шаповалов С.А. Взаємодія катіонів 1,1'-діетил-2,2'-карбоціаніну з хромофорами деяких типів барвників / С.А. Шаповалов, Я.О. Свіщова // XIX Українська конференція з органічної хімії : наук. конф., 10 – 14 вересня 2001 р. : тези допов. – Львів, 2001. – C. 138. (Визначення рівноважних і спектральних властивостей асоціатів, що утворені одно- і двохзарядними катіонами 1,1'-діетил-2,2'-карбоціаніну; узагальнення одержаних результатів).

 • Шаповалов С.А. Влияние ионогенных поверхностно-активных веществ на разнородные ассоциаты катиона пинацианола / С.А. Шаповалов, Я.А. Свищёва // Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии : II всеросс. конф. молодых учёных, 3 – 5 сентября 2001 г. : тезисы докл. – Саратов, 2001. – С. 68. (Визначення руйнуючого впливу ПАР на різнорідні асоціати катіону пінаціанолу; інтерпретація спектральних ефектів).

 • Ассоциация катионов полиметиновых красителей с органическими анионами в водных растворах / С.А. Шаповалов, Н.О. Мчедлов-Петросян, В.Л. Коваль, В.Н. Клещевникова, А.А. Ищенко, Н.А.Деревянко // Физика и химия полиметиновых красителей : VII симпоз., 2 – 3 декабря 1999 р. : тезисы докл. – Москва, 1999. – С. 104 – 106. (Експериментальне визначення спектральних і теоретичний розрахунок рівноважних характеристик асоціатів поліметинових барвників; інтерпретація й узагальнення одержаних результатів).

 • Hydrophobic and electrostatic interactions in processes of cation-anion association in water / S.A. Shapovalov, V.L. Koval, A.A. Ishchenko, N.A. Derevyanko, N.O.Mchedlov-Petrossyan // The problems of solvation and complex formation in solutions : VII internat. conf., 29 June – 2 July 1998 year : posters. – Ivanovo, 1998. – P. 186. (Виявлення спектральних особливостей катіон-аніонної асоціації барвників у водних розчинах; аналіз різних типів взаємодій між багатоатомними частинками).

 • Взаимодействие хромофоров в разнородных ассоциатах катионного и анионного органических красителей в воде / А.А. Ищенко, Н.А. Деревянко, В.Л. Коваль, С.А. Шаповалов, Н.О.Мчедлов-Петросян // Конференция по молекулярной спектроскопии с междунар. участием : научн. конф., 25 – 27 сентября 1996 г. : тезисы докл. – Самарканд, 1996. – С. 95. (Експериментальне визначення стехіометричного складу асоціатів, що утворені катіонними і аніонними ціаніновими барвниками).

 • Тушение люминесценции индополикарбоцианиновых красителей сульфофталеинами в водных растворах / В.Л. Коваль,М.О. Мчедлов Петросян, С.А. Шаповалов, А.О. Дорошенко,А.А. Ищенко, Н.А.Деревянко // Физика и химия органических люминофоров 95 : междунар. научн. конф., 9 – 13 октября 1995 г. : тезисы докл. – Харьков, 1995. – С. 54. (Виявлення та інтерпретація спектрально-люмінесцентних ефектів, які супроводжують взаємодії індополікарбоціанінових барвників з аніонами сульфофталеїнів).

 • Взаємодія хромофорів у різнорідних асоціатах катіонного та аніонного барвників у водних розчинах / О.О. Іщенко, Н.О. Дерев'янко, Ю.Л. Сломінський, С.А. Шаповалов, В.Л. Коваль, А.В. Чорний, А.Ю. Переверзєв, М.О.Мчедлов Петросян // XVII Українська конференція з органічної хімії : наук. конф., жовтень 1995 р. : тези допов. – Харків, 1995. – C. 118. (Визначення складу, спектральних і рівноважних властивостей асоціатів, які утворені катіонами і аніонами поліметинових барвників у водних розчинах).

 • A new reagent for extractive fluorimetric determination of cationic surfactants / N.O. Mchedlov-Petrosyan, S.A. Shapovalov, S.I. Egorova, V.N. Kleshchevnikova, E.A. Cordova // ISECOS-92 [International organic substances solvent extraction conference] : internat. conf., 22 – 25 september 1992 year : posters. – Voronezh, 1992. – P. 247 – 249. (Екстракційно-фотометричне дослідження стехіометричного складу, рівноважних властивостей асоціатів сульфородаміну В з катіонними частинками: ПАР, метало-комплексами, барвниками; інтерпретація спектральних ефектів, які супроводжують асоціацію барвника-реагента у водній та в органічній фазах).

  Шаповалов С.А. Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 – фізична хімія. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, 2008.

  Експериментально встановлено факт інтенсивної взаємодії між собою катіонів й аніонів барвників (за участю карбоціанінів, поліметинів, ксантенів, сульфофталеїнів та ін.) у водному розчині при концентраціях частинок 510–7 – 510–5 моль/л. Іонна асоціація протолітичних форм барвників інтерпретована в термінах рівноважної моделі взаємодій. На основі експериментально виявлених термодинамічних і кінетичних закономірностей і обчислених даних (енергетика асоціації, молекулярні діаграми) запропоновано вирішення проблеми прогнозування стійкості іонних асоціатів барвників. Показано, що з використанням принципів "тетрафеніларсоній-тетрафенілборатної" гіпотези можна оцінювати DGо(Ct+) і DGо(An–) за допомогою експериментально отриманих значень рівноважних констант асоціації Kas. На підставі даних про асоціацію "стандартних" катіона тетрафеніларсонію і аніона тетрафенілборату запропоновані маршрути оцінки DGо іонів барвників. Показано задовільне узгодження між експериментальними та обчисленими значеннями Kas.

  Ключові слова: іонна асоціація, барвник, розчини, спектральні методи, квантовохімічні розрахунки, константа асоціації, термодинаміка, кінетика, поверхнево-активні речовини.

  Шаповалов С.А. Разнородная ассоциация ионов красителей в водных растворах. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук по специальности 02.00.04 – физическая химия. – Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Харьков, 2008.

  Экспериментально установлен факт интенсивного взаимодействия между собой катионов и анионов красителей (с участием карбоцианинов, полиметинов, ксантенов, сульфофталеинов и др.) в водном растворе при концентрациях частиц 510–7 – 510–5 моль/л. Ионная ассоциация протолитических форм красителей интерпретирована в рамках равновесной модели взаимодействий. На основе экспериментально выявленных термодинамических и кинетических закономерностей и расчётных данных


 •