LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Різнорідна асоціація іонів ціанінових барвників у водних розчинах

особливостями структури протиіона (планарність, гідрофобність, делокалізованість заряду).

4. Проведено аналіз взаємозв'язку величини Kasт з особливостями структури протиіона. Показано, що з числа найважливіших структурних характеристик, розрахованих полуемпіричними квантово-механічні методами (АМ1, РМ3, Extended Hűckel), найбільший інтерес викликають log Р і ΔНгідр.. Зміна Kasт асоціатів ПНЦ задовільно корелює зі зміною величини log Р тільки у випадку аніонів, подібних своєю планарністю (оксиксантени). Для просторово різних аніонів (сульфофталеїни) такої кореляції немає (log Р враховує формально наявність тих або інших замісників у структурі, але не їх взаємне просторове розташування). На відміну від log Р, хід зміни величини ΔНгідр. добре узгоджується зі зміною Kasт як для оксиксантенів, так і для сульфофталеїнів.

5. Істотну роль при асоціатоутворенні, крім ослаблених у водних розчинах електростатичних взаємодій, відіграють дисперсійні і гідрофобні взаємодії, що встановлено на підставі порівняння експериментально встановлених термодинамічних характеристик асоціатоутворення ціанінів (∆Н, ∆G, ∆S) зі структурними властивостями протиіонів (проведено для чотирьох асоціатів з аніонами оксиксантенів, сульфофталеїнів, ТФБ). Найбільший внесок дисперсійних взоємодій спостерігається при асоціатоутворенні з однозарядним аніоном ТФБ, а гідрофобних з двозарядним аніоном БРБ.

6. Для більш детального дослідження різних внесків взаємодій в асоціатоутворення вивчено вплив температури на стійкість різнорідних асоціатів ПНЦ (в інтервалі 292 – 329 К). Встановлено, що з підвищенням температури (незалежно від стехіометрії асоціата) спостерігається закономірне зниження величини Kasт, що має більш динамічний характер, ніж для відомих неорганічних асоціатів. На прикладі асоціатів (ПНЦ+)2БРБ2 і (ПНЦ+)2ТФБ виявлено, що температурний фактор здатний змінювати стехіометрію асоціатів: при певній температурі у водному розчині виникає можливість співіснування асоціатів 2:1 і 1:1.

7. Встановлено факт руйнування різнорідних асоціатів при додаванні як катіонних (ЦПБ, ЦПХ, ЦТАБ), так і аніонних (ДДСН) ПАР, що виявляється у відновленні форм поглинання компонентів асоціата. При цьому дія КПАР і АПАР не тотожна: руйнування асоціатів КПАР спостерігається вже при доміцелярних концентраціях (від 110 6 моль/л і більш), тоді як руйнуюча дія АПАР відзначена тільки в області міцелярних концентрацій. Такий факт пояснено характером взаємодії окремого протиіона з ІПАР. Виявлено, що в залежності від власної концентрації руйнуюча дія ПАР визначається його властивостями як конкуруючого протиіона (у доміцелярних концентраціях), так і властивостями як мікросередовища (міцелярна область концентрацій).

8. Виявлена залежність інтенсивності руйнування асоціатів від кількості доданого ПАР, яка покладена в основу запатентованого у встановленому порядку безекстракційного способу визначення КПАР у водному розчині. З числа вивчених асоціатів найкращий результат досягається при використанні асоціата (ПНЦ+)2ТФБ , що дозволяє в порівнянні з відомими спектрофотометричними способами знизити межу визначення КПАР до 7,510 7 моль/л, розширити діапазон концентрацій, що надійно визначаються (110 6 3,510 4 моль/л), і проводити визначення КПАР у більш широкому діапазоні рН розчину (4,5 9,5).

9. На прикладі вивчення асоціатів ціанінів різної структури (ПНЦ, ХЧ, ЦАН) показано, що використання величин log Р, ΔНгідр. взаємодіючих протиіонів доцільно в оцінці (прогнозуванні) можливості утворення та стійкості різнорідних асоціатів ціанінів у водному розчині.

ПЕРЕЛІК РОБІТ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:

 • Шаповалов С.А., Свищёва Я.А., Ларин В.И. Ассоциация пинацианола с анионами сульфофталеиновых и оксиксантеновых красителей в водных растворах // Укр. химич. журнал. – 2002. Т. 68, № 4. С. 107 110.

 • Шаповалов С.А., Свищёва Я.А., Ларин В.И. Разнородная ассоциация пинацианола в водных растворах и влияние на неё ионогенных поверхностно-активных веществ // Изв. Вузов. Химия и химич. технология. – 2002. Т. 45, № 4. С. 37 42.

 • Шаповалов С.А., Свищёва Я.А. Влияние катионных поверхностно-активных веществ на разнородную ассоциацию пинацианола с органическими противоионами // Журн. прикл. химии. – 2002. Т. 75, № 3. С. 463 467.

 • Шаповалов С.А., Свищёва Я.А. Особенности ассоциации катионных форм пинацианола с противоионами в водном растворе // Вісник Харків. національн. ун ту. Хімія. 2000. № 477, Вип. 5 (28). С. 112 116.

 • Шаповалов С.А., Свіщова Я.О. Перспективність використання асоціатів пінаціанолу з органічними протиіонами для кількісного визначення катіоногенних поверхнево-активних речовин у водних розчинах // Вісник Харків. націонал. ун-ту. Серія: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. 2001. - № 506, ч. 2. С. 178 180.

 • Свіщова Я.О. Розробка новітніх способів кількісного визначення іоногенних поверхнево-активних речовин у водних середовищах з використанням властивостей іонно-асоційованих сполук // Вісник Харків. націонал. ун ту. Серія: Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених м. Харкова. 2002. № 551, ч. 1. С. 105 108.

 • Декларац. патент 52114, Україна, МПК G 01 N 21/78. Спосіб спектрофотометричного визначення вмісту катіонних поверхнево-активних речовин у водних розчинах / С.А. Шаповалов, Я.О. Свіщова (Україна); Шаповалов С.А. № 2002021515; Заявл. 25.02.02; Рішення про видачу патенту 11.09.02; Опубл. 16.12.02; Бюл. № 12. - 9 c.

 • Об ассоциации пинацианола с органическими противоионами в водном растворе /Я.А. Свищёва, М.И. Львовская, О.П. Дудник, С.А. Шаповалов // Тези доп. II Всеукр. конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". – Київ. 2001. С. 111.

 • Шаповалов С.А., Свищёва Я.А. Влияние ионогенных поверхностно-активных веществ на разнородные ассоциаты катиона пинацианола // Тез. докл. III Всеросс. конф. молодых учёных "Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии". – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 2001. С. 68.

 • Шаповалов С.А., Свіщова Я.О. Взаємодія катіонів 1,1'-діетил-2,2'-карбоціаніну з хромофорами деяких типів барвників // Тези доп. XIX Укр. конф. з органічної хімії. – Львів: Вид-во Національного ун-ту "Львівська політехніка". 2001. C. 138.

 • Шаповалов С.А., Свищёва Я.А., Львовская М.И. Взаимодействие катионных форм пинацианола с анионами сульфофталеинов в водных растворах // Тез. докл.VIII Междунар. конф. "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах". – Иваново: Изд. комплекс ИГХТУ. 2001. С. 258.

 • Свищёва Я.А., Гирко О.М., Шаповалов С.А. Разнородная ассоциация катионов (анионов) цианинов: термодинамика взаимодействия с противоионами // Тези доп. III Всеукр. конф. студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії". – Київ. 2002. С. 166 167.

 • Шаповалов С.А., Свищёва Я.А. О термодинамике взаимодействия катионных форм пинацианола с органическими анионами в водных растворах // Тез. докл. XIV Междунар. конф. по химич. термодинамике. С. Петербург. 2002. С. 447.

 • Шаповалов С.А., Свищёва Я.А., Ларин В.И. Взаимодействие ионных ассоциатов цианиновых хромофоров с ионогенными поверхностно-активными веществами // Матеріали Міжнар. симпозіуму "Сучасні проблеми фізичної хімії". Донецьк: "Норд


 •