LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Розчинність і сольватація перхлоратів лужних металів та тетраалкіламонію у змішаних розчинниках вода - диполярний апротонний розчинник

науково-методичній конференції з природничих наук "5-ті Каришинські читання" (Полтава, 20-22 травня 1998 р.)

Публікації: За темою дисертації опубліковано 5 робіт в українських та зарубіжних академічних виданнях, а також тези матеріалів конференції.

Структура та обсяг роботи: Дисертація складається із вступу, трьох глав, підсумків роботи, списку літератури та додатку. Викладена на 146 сторінках машинописного тексту, містить 10 таблиць та 21 малюнок. Бібліографія нараховує 160 найменувань.

Основний зміст роботи.

У вступі обгрунтовано актуальність роботи, сформульовано основну мету та задачі дослідження, показана наукова новизна і практична цінність роботи.

В першій главі розглянуто головні характеристики розчинності, добутку розчинності та сольватації електролітів. Наведено огляд літератури, присвячений різним методам визначення добутків розчинності та енергій Гіббса переносу електролітів між розчинниками. Подано властивості та структурні характеристики рідких апротонних розчинників АО, МЕК, ДМФ, ДМСО, АН та їх водних сумішей.

В другій главі наведено опис експериментальної частини дисертації. Описано методи отримання та очистки об`єктів дослідження і методика визначення розчинності електролітів та засоби обробки експериментальних даних.

Величину розчинності обчислювали за рівнянням:


m 1000

С = , (1)

M V


де m - маса солі, яка залишилась після випарювання розчинника у пробі, М - молярна маса солі, V - об`єм проби в мл.

Добуток розчинності Кsp знаходили за рівнянням:


КSP=(CYa )2, (2)


де a - ступінь дисоціації, Y - середньоіоний коефіцієнт активності електроліту, обчислений за рівнянням Девіс. Ступінь дисоціації було обчислено за методом послідовного наближення, враховуючи константу дисоціації, яку було отримано з кондуктометричних досліджень наших систем і обчислено за програмою доцента кафедри неорганічної хімії ХДУ Калугіна О.М.

Стандартну енергію Гіббса переносу електролітів з води в ДАР та їх суміші DGtr обчислювали за рівнянням:


DGtr=2.3RTlg(KSPW/KSPS), (3)


де Кspw і Кsps - добутки розчинності електролітів у воді та змішаних розчинниках відповідно.

Наведено засоби оцінки похибок експериментальних даних, а також сумарні похибки. Похибки визначення розчинності електролітів не перевищували 2-3%.

Третя глава присвячена аналізу результатів експерименту, обгрунтуванню висновків, які містяться в дисертаційній роботі.


Розчинність і сольватація KClO4, RbClO4, CsClO4, Me4NClO4 і Et4NClO4 в змішаних розчинниках вода-ДАР при 298.15 К.

Розчинність перхлоратів лужних металів і тетраалкіламонію в змішаних розчинниках вода-ДАР при 298.15 К приведена у таблиці 1.

Таблиця 1

Розчинність (С) KClO4, RbClO4, CsClO4, Me4NClO4 і Et4NClO4 в змішаних розчинниках вода-ДАР при 298.15 К

об.% ДАР

С, моль/л


KClO4

RbClO4

CsClO4

Me4NClO4

Et4NClO4

1

2

3

4

5

6

вода-АО

0

0,1458

0,0704

0,0828

0,0737

0,2137

10

0,1465

0,0700

0,0862

0,0821

0,2913

20

0,1480

0,0746

0,0908

0,0939

0,4197

30

0,1646

0,0818

0,1016

0,1169

0,6869

40

0,1819

0,0897

0,1110

0,1423

0,9273

50

0,1884

0,0934

0,1165

0,1509

101145

60

0,1862

0,0895

0,1149

0,1521

0,9961

70

0,1660

0,0780

0,0983

0,1354

1,0144

80

0,1292

0,0567

0,0745

0,1014

0,9099

Продовження таблиці