LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Розчинність і сольватація перхлоратів лужних металів та тетраалкіламонію у змішаних розчинниках вода - диполярний апротонний розчинник

між величинами енергій Гіббса переносу електролітів та величиною, оберненою до радіусу іонів. Таким чином, розмір іонів є фактором, що визначає сольватацію електролітів.

8. Обчислено KSP, DGtr, DHtr i DStr для перхлоратів калію і тетраалкіламонію в змішаних розчинниках вода-АН при 288.15-308.15 К. Встановлено, що сольватація досліджених електролітів зменшується зі збільшенням температури, а функції DHtr i DStr являються більш чутливими до змін структури змішаного розчинника. Причому, система з іонами великих розмірів (R4N+) в цьому відношенні краща, ніж аналогічна з іонами лужних металів (невеликі іони).Основний зміст дисертації викладено в публікаціях

1. Киреев А.А., Пак Т.Г., Безуглый В.Д. Растворимость и стандартные энергии Гиббса переноса перхлоратов щелочных металлов, тетраметил- и тетраэтиламмония из воды в водно-ацетоновые растворители // Журнал общей химии.-1997.-Т.67.- Вып.4.- С.575-578.

2. Безуглый В.Д., Киреев А.А., Пак Т.Г. Растворимость и сольватация перхлоратов щелочных металлов, тетраметил- и тетраэтиламмония в смесях вода - диполярный апротонный растворитель // Вестник науки и техники.-1997.- Вып.1.- С.56-61.

3. Киреев А.А., Пак Т.Г., Безуглый В.Д. Растворимость перхлоратов щелочных металлов и тетраалкиламмониевых солей в смесях вода - диполярный апротонный растворитель // Украинский химический журнал.-1998.-Т. 64.-N5. - С.13-17.

4. Киреев А.А., Пак Т.Г., Ефимов П.В., Безуглый В.Д. Растворимость и сольватация перхлоратов щелочных металлов и тетраалкиламмония в водно-ацетонитрильных растворителях // Вестник Харьковского университета. Химия.-1998.- N2.- С.188-192.

5. Пак Т.Г., Кіреєв О.О., Безуглий В.Д. Політермічне дослідження розчинності і сольватації перхлоратів калію та тетраметиламонію у водно-ацетонітрильних розчинниках // П`яті Каришинські читання: Всеукраїнська науково-методична конференція з проблем природничих наук. Збірник статей. Полтава: Полтавський педагогічний інститут, 1998. -С.206-209.

6. Киреев А.А, Пак Т.Г., Безуглый В.Д. Растворимость и сольватация перхлоратов щелочных металлов, тетраметил- и тетраэтиламмония в водно-кетоновых растворителях. //Журнал неорганической химии.-1998.-Т.43.- N10.-С.1618-1622.


Пак Тетяна Григорівна. Розчинність і сольватація перхлоратів лужних металів і тетраалкіламонію у змішаних розчинниках вода — диполярний апротонний розчинник.

Дисертація на правах рукопису на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 - Фізична хімія. Українська інженерно-педагогічна академія. Харків. Україна. 1999.


 • Захищаються результати експериментального дослідження розчинності KClO4, RbClO4, CsClO4, Me4NClO4 і Et4NClO4 на всьому інтервалі складів змішаного розчинника вода-АО, вода-МЕК, вода-ДМФ, вода-ДМСО, вода-АН при 298.15К, а також результати температурної залежності розчинності окремих солей в ацетонітрилі та їх водних сумішах при 288.15-308.15 К. Проаналізовано сольватуючу здібність досліджених розчинників за енергією Гіббсу переносу електролітів з води у водно-органічні суміші DGtr. Встановлено, що величини розчинності і DGtr перхлоратів лужних металів близькі у всіх досліджених системах в області складів 0-50 об.% неводного компоненту і практично не залежать від його природи, а для великих за розміром тетраалкіламонійних іонів фактором, що визначає DGtr при малих добавках ДАР, є енергія утворення порожнини, що залежить від поверхневого натягу змішаного розчинника. Проаналізовано залежність термодинамічних величин від складу суміші вода-АН при різних температурах. Показано, що сольватуюча здібність досліджених розчинників зростає у послідовності АО<АН<ДМФ<ДМСО.

 • Ключові слова: розчинність, сольватація, енергія Гіббса переносу, змішаний розчинник, диполярний апротонний розчинник, порожнина, електроліт.

 • Pаk T.H. The Solubility and Solvation of Alkali Metals and Tetraalkilammonium Perchlorates in Mixed Water - Dipolar Aprotic Solvents.

 • The dissertation on manuscript rights is submitted for a Candidate Degree in Chemical Science by speciality 02.00.04 - Physical Chemistry. Kharkov State University. Ukrain. 1999.

 • The results of experimental research of solubility for KClO4, RbClO4, CsClO4, Me4NClO4 and Et4NClO4 salts in mixtures: water - acetone, water - MEK, water - DMF, water - DMSO and water - AN at 298.15 K are defended.

 • The temperature dependence of solubility for some salts in acetonitrile and its aqueous mixtures at 288.15-308.15 K is described. The solvate ability of the investigated solvents is characterized by Gibbs transfer energy of electrolytes from water to aqueous - organic mixtures (DGtr).

 • As shown by experiment, the solubility and DGtr of alkali metals perchlorates have closed values for all investigated mixtures with organic fraction up to 50 vol. % and are not depend on solvent nature. For large tetraalkilammonium ions the main factor of DGtr value determination is the energy of cavity formation. The latter depends on surface activity of mixed solvents.

 • The dependence of thermodynamic values on mixtures composition was observed in the water - AN - electrolytes system. It was shown, that mixture solvation ability has increased in next row: AO

 • Key words: solubility, solvation, Gibbs energy of transfer, mixed solvents, dipolar aprotic solvents, cavity, electrolyte.

 • Пак Татьяна Григорьевна. Растворимость и сольватация перхлоратов щелочных металлов и тетраалкиламмония в смешанных растворителях вода-диполярный апротонный растворитель.

 • Диссертация на правах рукописи на соискание научной степени кандидата химических наук по специальности 02.00.04 - Физическая химия. Украинская инженерно-педагогическая академия. Харьков. Украина. 1999.

 • Защищаются результаты экспериментального исследования растворимости KClO4, RbClO4, CsClO4, Me4NClO4 и Et4NClO4 во всей области составов смешанного растворителя вода-АО, вода-МЭК, вода-ДМФ, вода-ДМСО, вода-АН при 298.15 К, а также температурная зависимость растворимости отдельных солей в ацетонитриле и их водных смесях при 288.15-308.15 К. Рассчитаны и табулированы значения произведений растворимости и стандартных энергий Гиббса переноса исследованных электролитов. Проведен кондуктометрический эксперимент в системах вода-АО и вода-АН для определения констант ассоциации перхлоратов щелочных металлов. Проанализирована сольватирующая способность исследованных растворителей по энергии Гиббса переноса электролитов из воды в водно-органические смеси DGtr. Показано, что в системе вода — ацетон для электролитов свойственна гетеросольватация ионов, в остальных же исследованных системах — гомосольватация ионов. Установлено, что зависимости растворимости и стандартных энергий Гиббса переноса электролитов в водно-ацетоновых и водно-ацетонитрильных растворителях имеют сложный характер. Для систем вода-ДМФ и вода-ДМСО расчет


 •