LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Роль індиферентних поверхнево-активних речовин у формуванні структури і властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХСПОЛУК


МАРКОВСЬКА

Людмила АнтонівнаУДК 541.64:678.686:678.84РОЛЬ ІНДИФЕРЕНТНИХ ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН У ФОРМУВАННІ СТРУКТУРИ І ВЛАСТИВОСТЕЙ СІТЧАСТИХ ПОЛІЕФІРІВ І ПОЛІУРЕТАНІВ
02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук


Київ- 1999
Дисертацією є рукопис

Робота виконана у відділі адгезії та адгезивів Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України

Науковий керівник:

доктор хімічних наук, професор Веселовський Роман Олександрович,

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, керівник тимчасового трудового колективу

Офіційні опоненти:

доктор хімічних наук, професор Шилов Валерій Васильович,

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, завідувач відділу молекулярної фізики полімерів

доктор хімічних наук, професор Єременко Борис Валентинович,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

кафедра фізичної хімії

Провідна організація:

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ

відділ електрохімії органічних сполук

Захист відбудеться "_19_"_січня_2000 р. о __14____ годині

на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.179.01 при Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН України/ 253660 м. Київ, 160, Харківське шосе, 48; тел. (044) 559-03- 86, факс (044) 552-40-64/.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України ( м. Київ, Харківське шосе, 48 ).


Автореферат розіслано "_6___"___грудня___1999р.


Вчений секретар Спеціалізованої

вченої ради Д 26.179.01.

доктор хімічних наук Ю.М.Нізельський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Поліефірні та поліуретанові композиції широко використовуються як полімерні клеї, які широко застосовуються в народному господарстві.

Недоліком адгезивів на основі ненасиченіх поліефірів є недостатня міцність клейових зєднань, а також її зниження з часом, що пояснюється досить високими (до 5 МПа) внутрішніми напруженнями клейового шва.

Процес тверднення поліуретанів, навіть при використанні відправних термодинамічно сумісних олігомерних систем, супроводжується фазовим розділенням реакційної суміші. При цьому відбувається формування гетерофазних полімерних композицій, які характеризуються фазовим розділенням. Для поліуретанів характерне існування в їхній структурі додаткової рухливої сітки, водневих звязків, які формуються в результаті специфічних взаємодій між різними полярними групами (>NН...О=С< , >NН...О< )

У звязку з цим, поряд із традиційними підходами до регулювання структури і властивостей полімерів шляхом зміни хімічної будови і складу відправних, або умов синтезу, в поліефірах і поліуретанах особливий інтерес набуває можливість здійснення фізичної модифікації. Одним із способів проведення такої модифікаціі може бути введення малих добавок нереакційноздатних поверхнево-активних речовин (ПАР). Значна зміна надмолекулярної структури і властивостей поліуретанів і поліефірів під дією малих добавок ПАР обумовлена особливостями механізму утворення систем такого роду і повязана з появою в обємі реакційної системи розвиненої межі розділу. Але широке використання даних полімерних матеріалів вимагає знання механізму їхнього утворення у присутності ПАР, оскільки відомо, що регулюючи міжмолекулярні взаємодії в реакційній системі за допомогою ПАР, можна змінювати надмолекулярну структуру і фізико-механічні властивості сітчастих поліуретанів і поліефірів.

Ступінь дослідження тематики. Основна кількість робіт в області застосування ПАР відноситься до їхніх водних розчинів, досліджено вплив хімічного складу і структури ПАР на їхні колоїдно-хімічні властивості, вивчено змочувальну, стабілізуючу і миючу дію розчинів ПАР. Робіт, де як розчинники ПАР застосовувалися речовини, що мають у ланцюзі полярні і неполярні групи надто мало. Відомі дослідження впливу ПАР на поведінку реакційних систем, які тверднуть за поліконденсаційним механізмом. При цьому показано, що введення мікрокількостей ПАР у реакційну поліуретанову систему є чинником, впливаючим як на параметри процесу тверднення, так і на структуру кінцевого полімеру. Однак, літературні дані, не дозволяють прогнозувати, яким чином буде проявлятися введення малих добавок індиферентного ПАР у системи із заздалегідь заданою гетерогенністю (тобто несумісні) або представляючі собою суміші різних взаєморозчинних речовин.

У звязку з цим виникає необхідність у систематичному вивченні впливу ПАР на процес утворення полімерних систем на основі поліуретанів і поліефірів з різним рівнем сумісності олігомерів. Результати таких досліджень можуть бути використані для практичних цілей при створенні нових полімерних адгезивів і прогнозування їхніх властивостей.

Дана робота проведена у рамках досліджень ІХВС НАН України згідно темам : "Дослідження процесів формування і руйнування адгезійних з'єднань, розробка способів їхнього регулювання, створення нових полімерних адгезивів і впровадження їх в народне господарство." (1986-1989р., N державної реєстрації 01.85.0036403), "Дослідження механізму між –і внутріфазної модифікації сітчастих полімерів малими добавками." ( 1990-1992р., N державної реєстрації 0193U037248 ), "Дослідження можливостей регулювання процесів формування поліепоксидів і поліефірів." (1992-1994 р., N державної реєстрації 0193U040041).

Мета роботи. Вплив поверхнево-активних речовин на процеси формування структури просторово-розгалужених поліуретанів і поліефірів, визначення принципів регулювання їхніх фізико-хімічних та фізико-механічних властивостей і використання цих принципів при створенні нових полімерних матеріалів.

Поставлена мета обумовлювала вирішення таких завдань:

1.Дослідження термодинамічних функцій поверхневих шарів ПАР у відправних олігомерах та олігомерних сумішах.

2.Дослідження специфічних взаємодій в системах: олігомер-ПАР, суміш олігомерів-ПАР.

3.Проведення дослідження структури і властивостей сітчастих поліуретанів на основі олігомерних сумішей.

4.Визначення впливу ПАР на структуру і властивості сітчастих поліуретанів і