LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Роль індиферентних поверхнево-активних речовин у формуванні структури і властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів

поліефірів.

Наукова новизна. Вперше показано можливість регулювання процесів, які відбуваються при формуваннні сітчастих поліуретанів і поліефірів, шляхом створення у відправній суміші олігомерів упорядкованих структур ПАР, що взаємодіють з молекулами відправних складових. Показано принципову різницю у поведінці олігомерних систем під дією ПАР у залежності від ступеня сумісності відправних. Проаналізовано новий напрямок регулювання властивостей клеючих матеріалів на основі уретанових форполімерів шляхом використання для їхнього синтезу суміші взаємонерозчинних трифункціональних олігоетеру і олігоестеру, що приводить до значного ( у З рази) підвищення міцності адгезійних зєднань у порівнянні з поліуретановими адгезивами на основі індивідуальних олігоефірів.

Досліджено можливість регулювання структури і властивостей поліуретанових полімерів добавками індиферентного ПАР. З метою вивчення механізму впливу ПАР на процес формування сітчастих поліуретанів із суміші олігомерів у відправних олігомерних системах досліджені термодинамічні функцїї поверхневих шарів ПАР. Виявлено можливість специфічної взаємодії досліджуваного ПАР і олігоефірів. Вивчено властивості сітчастих поліуретанів, отриманих на основі трьох пар олігомерів: однієї сумісної і двох несумісних. Виявлено, що при формуванні сітчастих поліуретанів у присутності ПАР утворюються полімери із зміненими мікроструктурою,обємними і поверхневими властивостями. Показано, що характер цього впливу визначається сумісністю відправних олігомерів і утворених на їхній основі поліуретанів, а також наявністю або відсутністю специфічної взаємодії між поверхнево-активною добавкою і принаймні одним із відправних олігоефірів.

На основі співставлення даних по вивченю кінетики процесу, структурних змін у ході утворення сітчастих поліуретанів і поліефірів і фізико-механічних характеристик отверднених композицій показаний звязок між концентрацією введенного індиферентного ПАР, що не бере участь у хімічних реакціях і процесами, що відбуваються в ході формування сітчастих поліуретанів і поліефірів.

Практична цінність. В дисертаційній роботі отримано результати досліджень, що стали основою нового перспективного напрямку у створенні композитів із заданими властивостями і було використано при створенні клейових композицій на основі олігомерних сумішей, а також для прогнозування їхніх властивостей, таких як когезія, адгезія, хімо-, водо-, теплостійкість і т.інш. Показано можливість формування з суміші взаємонерозчинних олігомерів стійких емульсій олігоуретанів, що характеризуються високими показниками міцності клейового зєднання. З використанням композицій даного типу розроблено екологічно чисті однокомпонентні еластичні клеї з високими показниками міцності і водостійкості для зєднання металів, пластмас, гуми і інших неметалевих матеріалів або нанесення покриттів на їхню поверхню. Показано, що введення визначених концентрацій ПАР у системи на основі ненасичених поліефірів сприяє поліпшенню сумісності компонентів тверднучої системи, що приводить до значного поліпшення фізико-механічних характеристик ненасичених поліефірів і одержання полімерних композиційних матеріалів з бажаним комплексом властивостей.

Апробація роботи. Загальні положення дисертаційної роботи доповідались на Українській конференції "Застосуванння клейових композицій в народному господарстві." (м.Євпаторія,1994 р.), на Українській конференції "Синтетичні смоли і пластмаси. Технологія виробництва і застосування в галузях промисловості." (с.Сколе, Львівська обл., 1995 р.), на міжнародній конференції "Клеи. Технология склеивания." ( м.Санкт-Петербург, 1995 р.), на У111 Українській конференції з високомолекулярних сполук ( м.Київ, 1996 р. ), на У1 Міжнародній конференції з хімії та фізико-хімії олігомерів (м.Казань, 1997 р.).

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено у 12 публікаціях ( 8 статтях, тезах 4 доповідей ).

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 6 розділів, висновків і списку цитованої літератури. Робота викладена на 163 сторінках машинописного тексту, містить 37 рисунків (37 стор.), 16 таблиць (14 стор.), 167 посилань на роботи українських та іноземних авторів (16 стор.).

Декларація особистого внеску автора. Особистий внесок автора полягає у безпосередній творчій участі у плануванні і проведенні експериментів, необхідних для досягнення мети даної роботи. Аналіз і оформлення результатів у вигляді статей та доповідей здійснено у творчій співпраці з науковим керівником та колегами.

Методологія, методи дослідження. Основні положення та висновки дисертаційної роботи сформульовано на основі підбору, вивчення, систематизацїї та аналізу наукової літератури за темою дисертації і одержаних

експериментальних даних. Результати роботи одержано з використанням сучасних методик та методів досліджень. Застосовано калориметричний метод, проведено реологічне вивчення процесу тверднення досліджуваних систем, електронномікроскопічний метод, спектральні методи дослідження (ЯМР – спектроскопія, ІЧ – спектроскопія ), проведено вимірювання поверхневого натягу методом Вільгельмі та міжфазного (поверхневого) натягу методом лежачої краплі, використано метод механічної динамічної спектроскопії, механічних випробувань та метод світлопропускання, проведено оцінку набухання сітчастих поліуретанів. Обєктами досліджень були – полімерні композиції на основі ненасичених поліефірів та поліуретанів з добавками ПАР та без них.

У вступі сформульовано мету і завдання досліджень, обгрунтовано актуальність теми дисертації, а також висвітлено сучасний стан і перспективи розвитку проблеми регулювання властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів.

У першому розділі узагальнено і систематизовано дані вітчизняних і зарубіжних авторів, що є в літературі про вплив ПАР на структуру і властивості сітчастих поліефірів і поліуретанів. Викладено сучасні уявлення про можливі механізми цього впливу. На основі аналізу літературних джерел обгрунтовано мету і завдання власних досліджень.

У другому розділі описано очищення відправних, синтез обєктів досліджень, їхні характеристики. Приведено методики дослідження структури і властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів.

У третьому розділі вивчено вплив ПАР на процеси полімеризації ненасичених поліефірів, вивчено реологічну поведінку поліефірів у присутності ПАР, кінетику тверднення, фізико-механічні властивості.

У четвертому розділі представлено дослідження впливу ПАР на структуру і властивості поліуретанів, досліджено термодинамічну сумісність відправних олігомерів, вивчено термодинамічні функції поверхневих шарів ПАР у цих олігоефірах, вивчено фізико-механічні властивості сітчастих поліуретанів, сформованих у присутності ПАР.

У пятому розділі проведено