LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Роль індиферентних поверхнево-активних речовин у формуванні структури і властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів

нові підходи до проблеми регулювання властивостей сітчастих полімерів, що полягають у створенні у відправних олігомерах упорядкованих структур ПАР, які здатні до специфічних взаємодій з функціональними групами олігомерів, що забезпечує умови для побудови полімерної сітки відповідно упорядкованим структурам ПАР.

3.Виявлено, що введення індиферентних ПАР в системи на основі ненасичених олігоефірів приводить до збільшення поверхневого натягу композицій у процесі полімеризації і як наслідок, до підвищення когезійної міцності композитів і їхньої адгезії до металів.

4.Використання сумішей поліетеру і поліестеру у процесах синтезу клеючих макротриізоціанатів, які є самостабілізованими емульсіями, приводить до синергічних ефектів, що проявляються у підвищенні міцності адгезійних зєднань у порівнянні із клеючими композиціями на основі індивідуальних олігоефірів.

5.Встановлено, що екстремуми в області відємних значень поверхневих термодинамічних функцій (ентальпії і ентропії) поліуретанів на основі сумішей відправних компонентів поліуретану і ПАР є характерними для максимально щільної упаковки гідрофобних кінцівок молекули ПАР.

6.Встановлено, для суміші на основі сумісних і несумісних олігоефірів у процесі синтезу поліуретанів у присутності ПАР останні впливають на специфічні взаємодії фрагментів тверднучих систем.

7.Показано, що при використанні в якості поліефірної компоненти сумішей сумісних олігоефірів з ПАР, при двох специфічних концентраціях (1,5.10-4 і 7,5.10-4 мас.ч.асток) ПАР в олігомерах відбувається формування високо упорядкованих поверхневих шарів, наявність яких приводить до значного підвищення когезійної міцності поліуретанів, тобто приводить до утворення стійкої упорядкованої спільної структури кінцевого полімеру.

8.Формування ПУ в умовах несумісності олігоефірної складової (ППГ+ОДА) при концентраціях ПАР, що відповідають максимально упорядкованим структурам поверхневого шару, ПАР не впливає на фізико-механічні характеристики поліуретанів. Збільшення когезійної міцності спостерігається при таких концентраціях ПАР, при яких ПАР вступає у специфічні взаємодії з відправними складовими суміші. При формуванні поліуретанів в умовах несумісності олігоефірів (ПТМГ+ОДА), тобто в умовах відсутності специфічних взаємодій між відправними олігомерами і ПАР, фізико-механічні характеристики сітчастих поліуретанів не залежать від структури адсорбційних шарів ПАР у відправних олігомерах.Основні положення дисертації викладені у таких публікаціях:


 • Шейнина Л.С., Веселовский Р.А., Марковская Л.А., Давиденко В.В. Реакционноспособные олигоуретаны и сетчатые полимеры на основе

  несовместимых олигоэфиров// Высокомолекулярные соединения.- 1991.- Сер.А.- Т.33, №3.- С. 552-557.

  2.Веселовский Р.А.,Шейнина Л.С., Марковская Л.А. Влияние малых добавок олигомеров на процесс формирования полиуретанов на основе смеси простого и сложного олигоэфиров // Украинский химический журнал-1997.-Т63, № 7-8.-С.61-67.

  3.Федорченко Е.И., Веселовский Р.А., Марковская Л.А. Конструкционные клеи на основе модифицированных ненасыщенных полиэфирных смол // Композиционые полимерные материалы.- 1982.- Вып.12.- С. 62-64.

  4. Дегтярева А.А., Марковская Л.А., Волошина М.М., Веселовский Р.А. Исследование процесса формирования адгезионного соединения на основе изоцианатсодержащих олигоуретанов // Композиционные полимерные материалы.- 1987.- Вып. 34.- С. 33-36.

  5. Шейнина Л.С., Марковская Л.А., Веселовский Р.А. Особенности образования олигоуретанов на основе смесей олигоэфиров и формирования из них адгезионнных соединений// Композиционные полимерные материалы.- 1990.- Вып. 44.- С. 32-37.

  6. Синтез и исследование параметров пористой структуры композиционных сорбционных материалов "активный уголь-полимер" / С.З.Марушко, Ю.В.Савельев, Т.Н.Огородова, А.П.Греков, Л.А.Марковская// Композиционные полимерные материалы.- 1998.-Т.20, №1.-С.27-31.

  7. Александрова Т.И., Веселовский Р.А., Федорченко Е.И., Марковская Л.А. Влияние ПАВ на релаксационные процессы в отвержденной полиэфирной смоле // Пластические массы.- 1986.- № 2.- С. 35-36.

  8.Дегтярева А. А. , Марковская Л.А., Веселовский Р.А. Адгезионная прочность и водостойкость ПУ-клеев//Пластические массы.-1987.- №1.-С.26-27.

  9.Збанацька Н.Л., Марковька Л.А. Поліпшення властивостей поліефірів за допомогою ПАР// У111 Українська конференція з високомолекулярних сполук.- Київ: ІХВС НАН України.- 1996.- С. 205.

  10.Веселовский Р.А., Марковская Л.А., Шейнина Л.С. Исследование процесса формирования полиуретанов на основе смесей простого и сложного олигоэфиров в присутствии малых добавок олигомерных поверхностно-активных веществ // У1 Международная конференция по химии и физико-химии олигомеров.- Казань.- 1997. –С. 10.

  11.Марковская Л.А., Шейнина Л.С., Дегтярева А.А.. Свойства олигоуретанов с концевыми изоцианатными группами и клеевых соединений на их основе// У1 Республиканская конференция по ВМС. Киев:ИХВС АН Украины.-1988.-С.103-104.

  12.Шейнина Л.С.,Веселовский Р.А., Марковская Л.А., Давиденко В.В. Структура и свойства сетчатых полимеров на основе смесей несовместимых гидроксилсодержащих олигоэфиров //11 Всесоюзная конференция "Смеси полимеров".-Казань.-1990.- С. 160.

  Анотація

  Марковська Л.А. Роль індиферентних поверхнево-активних речовин у формуванні структури та властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів.- Рукопис

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальностю 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук, Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, 1999 р.

  Дисертацію присвячено дослідженню проблеми регулювання структури і властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів за допомогою малих добавок нереакційноздатних поверхнево-активних речовин (ПАР). На поліуретанових та поліефірних системах показано, що вирішення цієї проблеми може бути повязано із здатністю деяких ПАР формувати в обємі реакційноздатних олігомерів упорядкованих структур. З таких ПАР були вибрані блок - кополімери поліорганосилоксану і поліоксиалкілену, а також оксиетиловані ефіри алканолу і алкілфенолу. Установлено, що ці ПАР здатні до специфічних взаємодій з функціональними групами олігомерів, що забезпечує умови для побудови полімерної сітки відповідно упорядкованим структурам ПАР. Показано можливість напрямленого регулювання властивостей сітчастих поліефірів і поліуретанів малими добавками таких ПАР. Одержані полімерні матеріали з високими фізико-механічними характеристиками. З використанням композицій даного типу розроблено екологічно чисті однокомпонентні еластичні клеї з високими показниками міцності і водостійкості для зєднання металів, пластмас, гуми і інших неметалевих матеріалів.

  Ключові слова: поверхнево-активні речовини, сітчасті поліуретани, сітчасті поліефіри,


 •