LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Роль природи поверхні дисперсних частинок у процесах змочування та структуроутворення

іонообмінного комплексу матеріалів, модифікуванню їх поверхні та природи розчинника на кінетику та рівноважні параметри взаємодії пористих систем із полярними та неполярними середовищами. Запропоновані методики дають змогу підвищити надійність вимірювань і проводити комплексні дослідження за умов малонабухаючих речовин, легко-летких рідин і малої кількості досліджуваної речовини.

 • Визначено основні чинники, що впливають на кінетичні та рівноважні характеристики набухання дисперсних мінералів у воді. Вперше показано, що найбільший ступінь набухання мінералів, як із лабільною (наприклад, монтморилоніт), так і з жорсткою (наприклад, цеоліти) кристалічними структурами у Na-формі переважно зумовлюється процесами часткового гідролізу поверхні. Встановлено залежність швидкості процесу набухання від способу приготування дисперсії та запропоновано новий метод для прискорення процесу досягнення стану рівноваги при набуханні дисперсій натрієвої форми монтморилоніту.

 • Визначено взаємозв'язок між формами зв'язаної води у гідрофільних дисперсних системах і кінетикою витіснення вуглеводневих рідин із них. Показано, що при збільшенні вологості дисперсій швидкість витіснення спочатку зростає, а потім при досягненні вологості, що відповідає формуванню прошарку зв'язаної води, різко зменшується. Вперше запропоновано механізми цього процесу, що базуються на уявленнях про анізотропну рухливість зв'язаної з поверхнею води та характер взаємодії молекул води та вуглеводнів на межі розділу фаз. Показано, що припинення спонтанного витіснення вуглеводневих рідин при малих вологостях для дисперсій натрієвої форми монтморилоніту та кальциту пов'язане з утворенням емульсій у цих системах.

 • Запропоновано та обгрунтовано нові методи для визначення характеристик процесів змочування гідрофобних дисперсних систем. Вперше встановлено, що при змочуванні гідрофобних порошків водними спиртовими розчинами нижня гранична концентрація спирту зменшується з ростом його молекулярної маси згідно правилу Траубе. Для кількісного опису процесів змочування гідрофобних дисперсій запропоновано використовувати коефіцієнт змочування та показник гідрофобності, котрі залежать від природи поверхні та міжмолекулярних взаємодій на міжфазній межі. Показано, що процеси змочування порошкоподібного терморозширеного графіту водою контролюються наявністю адсорбованих на поверхні газів СО, СО2 та SO2. На основі даних досліджень запропоновано новий адсорбент для поглинання нафти та нафтопродуктів з поверхні водоймищ.

 • Досліджено вплив природи поверхнево-активних речовин і їх концентрації на характер перебігу процесів спонтанного витіснення вуглеводневих рідин із гідрофільного пористого середовища водою. Обґрунтовано рекомендації щодо вибору типу ПАР і його оптимальної концентрації з метою досягнення значного підвищення швидкості перебігу процесів витіснення. Встановлені закономірності використані при розробці нової композиції для покращення нафтовіддачі порово-кавернозних пластів.

 • Удосконалено методику досліджень структурно-механічних властивостей дисперсних систем, і розроблено новий спосіб визначення модулів зсуву пружної та еластичної деформацій при екстраполяції навантажень на нульове значення. Запропоновано метод визначення критичної концентрації структуроутворення в дисперсних системах за динамічних умов при постійній швидкості зсуву з раптовим різким ростом напруги зсуву. Розроблено новий метод для експрес-оцінки коефіцієнту тертя у бурових розчинах.

 • Запропоновано механізми агрегативної стійкості водних дисперсій кремнезему та дисперсних алюмосилікатів. Обґрунтовано вплив кремнекислотного гель-шару на стійкість, що забезпечує високий від'ємний заряд частинок і значно послаблює взаємодію між ними. Показано, що найбільша агрегативна стійкість при наявності розчинних фосфатів пов'язана з утворенням поверхневих кремній-фосфатних комплексів. Вивчені закономірності використано при розробці нового способу обробки ґрунтів фосфатними та силікатними додатками з метою підвищення їх врожайності.

 • Сформульовано принципи регулювання структурно-механічних властивостей алюмосилікатних дисперсій на основі добавок порошкоподібного силікату натрію та водорозчинних полімерів. Виявлені закономірності були використані при композиції для зменшення гідравлічного опору при транспортуванні нафти по трубопроводах, нових розчинів для буріння у пластах із нестійкими породами та у нормативних документах для буріння свердловин на Талінському родовищі нафти у Західному Сибіру.

  Основний зміст дисертації викладено в публікаціях:


 • Круглицкий Н.Н.,Паховчишин С.В. Методические разработки применения ПАВ для повышения нефтеотдачи нефтяных пластов. -Киев: Наук. думка, 1983. - 48 с.

 • Паховчишин С.В., Круглицкий Н.Н. Определение величины набухания глинистых минералов // Укр. хим. журн. - 1978. -Т.44, No 3 - C. 263 - 264.

 • Взаимосвязь между адсорбционно-разделительными свойствами и набухающей способностью органозамещенных слоистых силикатов / Никуличев Ю.Г.,Тарасевич Ю.И.,Паховчишин С.В., Мысак А.Е. // Коллоидн. журн. - 1984. - Т. 46, No 2. -С. 284 - 289.

 • Определение набухаемости органоглин /Ю.Г.Никуличев, С.В.Паховчишин, А.Е.Мысак, Ю.А.Канченко //Химия и технол. топлив и масел. - 1982. - No 7. - C. 43 - 44.

 • Изучение лиофильных свойств клиноптилолита /Н.Н.Круглицкий, О.Г.Ломтадзе, В.Я.Круглицкая, С.В.Паховчишин // Коллоидн.журн. - 1985. - Т. 47, No 4. - С. 693 - 697.

 • Паховчишин С.В., Овчаренко Ф.Д., Манк В.В. Изучение лиофильних свойств системы системы кремнезем-вода-декан// Докл. АН СССР. – 1979. - Т. 245, No 1. - C. 140-143.

 • Паховчишин С.В., Манк В.В. Иследование процессов вытеснения декана водой из дисперсий оксида алюминия// Журн.прикл.хим. - 1981. Т. 54, No 9. - C.2009-2013.

 • Паховчишин С.В., Манк В.В. Некоторые лиофильные свойства системы кальцит-вода-декан// Коллоидн.журн.- 1980. - Т. 42, No 2. - C. 373-377.

 • Мартинцив О.Ф., Паховчишин С.В.Исследование остаточной водонасыщенности пористых блоков трещинных карбонатных коллекторов на процесс извлечения из них нефти// Нефтепромысловое дело. - 1983. - No 8. - C. 6-7.

 • Паховчишин С.В., Круглицкий Н.Н. Кинетика вытеснения углеводородных жидкостей водными растворами ПАВ из гидрофильной пористой фазы // Коллоидн.журн. - 1979. - Т. 41, Nо 2. - С.364-367.

 • Коэффициент смачивания высокодисперсного кремнезема водой / С.В.Паховчишин, В.В.Манк, А.А.Чуйко, А.П.Шиманский// Коллоидн.журн. - 1992.- Т. 54, No 4. - С. 141-143.

 • Смачивание кремнезема и тефлона водными растворами спиртов/ С.В.Паховчишин, А.А.Чуйко, А.П.Шиманский, В.В.Манк// Докл. АН СССР. - 1992. Т. 322, No 4.- С. 727-731.

 • Pakhovchyshyn S.V., Shimansky A.P. Wettability of highly dispersed silica and alumina// Colloids & Surf. A. -1995.- V. 101, No 2-3. - P. 211-215.

 • Изучение адсорбции н.углеводородов на стеарате и 12-оксистеарате лития/ А.Е.Мысак, Н.С.Никитина, С.В.Паховчишин и др. // Коллоидн. журн. - 1977. -Т.39, No 4. - С. 794-796.

 • Смачиваемость стеарата лития органическими жидкостями/ Ю.А.


 •