LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Саморозповсюджуюча взаємодія пероксидних сполук натрію з солями кадмію, цинку і купруму (І)

перхлоратів.

 • Встановлено різниця у механізмах взаємодії пероксидних сполук натрію із сульфатами електронних аналогів Zn+2, Cd+2, що визначається розміром катіона. У системах ZnSO4 – NаO2, ZnSO4 – Nа2O2 саморозповсюджуюча взаємодія протікає шляхом поетапного заміщення катіонів Zn+2 (r=0.83Е) на Na+ з утворенням як проміжного продукту Na2Zn(SO4)2. У системах СdSO4 – NаO2 і СdSO4 – Nа2O2 (r(Cd+2)=0.99Е) у процесі взаємодії сполука Na2Cd(SO4)2 не зафіксована.

 • Для системи Cu2Cl2 – NаO2, що містить сіль з катіоном-відновником, саморозповсюджуюча взаємодія здійснюється через обмін катіонів натрію на катіони Cu+ з наступним окисненням останнього в оксидній решітці. На прикладі CdCO3 - Na2O2 визначено, що розклад солей не має вирішального впливу на механізм процесу взаємодії.

 • Аномально високі швидкості СРВ у системах Сd(NO3)2 – NаO2, Cu2Cl2 – NаO2 пов'язані з протіканням реакцій за участю рідкої фази. У системі Сd(NO3)2 – NаO2 температура початку взаємодії із супероксидом натрію обумовлена температурою плавлення легкоплавкої евтектики Сd(NO3)2–NаNO3. Взаємодія відбувається, минуючи стадію розкладу супероксиду натрію. У системі Сd(NO3)2 – Nа2O2 початок взаємодії пов'язаний з поліморфним перетворенням нітрату кадмію.

 • Визначено кінетичні параметри окремих стадій процесу. Встановлено, що величини енергії активації взаємодії солей електронних аналогів Zn+2, Cd+2, Cu+, утворених одним і тим же аніоном, з пероксидними сполуками натрію, мають практично однакові значення.

 • Розроблено математичну модель процесів СРВ для систем CdSO4 - NaO2; CdSO4 - Na2O2; Na2Cd(SO4)2 - Na2O2; ZnSO4 - NaO2; Na2Zn(SO4)2- NaO2; Cd(NO3)2 - NaO2; Cd(NO3)2 - Na2O2; CdСO3 - NaO2; CdСO3 - Na2O2; CdСl2 - NaO2; Cu2Сl2- NaO2, Cd(СlО4)2 - NaO2, що відрізняється від відомих математичних моделей для інших пероксидно-сольових систем стадією утворення активного Na2O2, можливо, з розупорядкованою структурою.

 • Встановлено експоненційну залежність збільшення швидкості переміщення фронту СРВ у різних системах від логарифму константи швидкості реакції для даної системи при адіабатичній температурі.

 • Запропоновано класифікацію взаємодії в пероксидно-сольових системах, що базується на окисно-відновлювальних властивостях іонів солі.


  ПУБЛІКАЦІЇ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


 • Шаповалов В.В., Мнускіна Ю.В. Взаємодія сульфату кадмію з пероксидом натрію // Вопросы химии и химической технологии. – 2002. – № 1. – с. 15-19.

 • Мнускина Ю.В., Шаповалов В.В., Ванин В.И. Об особенностях взаимодействия NaO2 и Na2O2 с CdSO4 // Вопросы химии и химической технологии. – 2005. – № 3. – с. 25-28.

 • Мнускина Ю.В., Шаповалов В.В. Взаимодействие сульфата цинка с супероксидом натрия // Вопросы химии и химической технологии. – 2006. – № 1. – с. 15-19.

 • Шаповалов В.В., Бажутіна Ю.В. Саморозповсюджуюча взаємодія пероксидних сполук натрію з нітратом кадмію // Вопросы химии и химической технологии. – 2001. – № 3. – с. 18-22.

 • Мнускина Ю.В., Шаповалов В.В., Шибико М.М. Взаимодействие хлорида меди(І) с супероксидом натрия // Зб. наукових праць ДонНТУ. Серія: Хімія і хімічна технологія. – 2005. – вип.95. – С. 36-41.

 • Шаповалов В.В., Ванин В.И., Мнускина Ю.В. Кинетика термического разложения супероксида натрия // Вопросы химии и химической технологии. – 2002. – № 2. – с. 23-26.

 • Шаповалов В.В., Мнускина Ю.В., Ванин В.И. Влияние NаClO3 и перхлоратов некоторых металлов на разложение супероксида натрия // Вопросы химии и химической технологии,2003. – № 2 – с.15-21.

 • Шаповалов В.В., Гороховский А.Н., Бажутина Ю.В. Кинетика и механизм самораспространяющегося взаимодействия CuSO4 c NaO2 и Na2O2 // Сб. трудов ДонГТУ. Серия: химия и химическая технология. – 2000. – вып.13. – С. 63-70.

 • Мнускина Ю.В., Шаповалов В.В., Ванин В.И., Гороховский А.Н. Влияние катиона металла на температуру взаимодействия в пероксидно-перхлоратных системах // Вопросы химии и химической технологии. – 2006. – № 1. – с. 162-163.

 • В.В.Шаповалов, И.А.Смирнов, В.И.Ванин, Ю.В.Мнускина, Т.В.Андрийко. Самораспространяющиеся твердофазные реакции в качестве источников медицинского кислорода // Тези доповідей XV Української конференції з неорганічної хімії з міжнародною участю. – Київ: КНУ, 2001. –С.80.

 • Шаповалов В.В., Мнускина Ю.В., Ванин В.И., Семыкин В.С. Процессы комплексообразования в твердофазных источниках кислорода// XXI международная чугаевская конференция по координационной химии, 10-13 июня 2003г. –С.144-146.

 • Мнускина Ю.В., Шаповалов В.В. Самораспространяющееся взаимодействие солей кадмия и меди с пероксидными соединениями натрия//II Міжнародна науково-технічна конференція студентів і аспірантів та молодих вчених 26-28 квітня 2005 р. – Дніпропетровськ. - С.25.

 • Шибико М.М., Мнускина Ю.В. Реакции взаимодействия надперекиси натрия с хлоридом одновалентной меди как химические источники кислорода // IV Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" 12-14 квітня 2005 р. – Донецьк. – Т. 2 - С.172-173.

 • Бажутина Ю.В., Шаповалов В.В. Взаимодействие солей кадмия с пероксидными соединениями натрия// IX Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" 13-15 квітня 1999р. м.Донецьк. – С. 63-64.

 • Бажутина Ю.В. Комплексные соединения сульфата кадмия и сульфата натрия как промежуточные продукты взаимодействия сульфата кадмия с пероксидными соединениями натрия // X Всеукраїнська наукова конференція аспірантів та студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" 11-13 квітня 2000 р. м.Донецьк Т.1. – С. 78-79.

  Особистий внесок здобувача в опублікованих у співавторстві роботах:

  У роботах [1-4, 12, 14] проведення експерименту та розрахунків, їх аналіз; у роботах [5, 13] участь в експерименті, аналіз експериментальних та розрахункових даних; у роботах [6-8, 10-11] участь в аналізу експериментальних та літературних даних; у роботі [9] аналіз літературних та експериментальних даних, запропонована залежність температури взаємодії від радіусу катіону перхлорату.


  АНОТАЦІЇ


  Мнускіна Ю.В. Саморозповсюджуюча взаємодія пероксидних сполук натрію з солями кадмію, цинку і купруму. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.01 – Неорганічна хімія. – Донецький національний технічний університет, Донецьк, 2006.

  Дисертація присвячена вивченню нових систем , що містять солі Cd+2, Zn+2, Cu+ і


 •