LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність

сполук.

5. Розроблено новий зручний метод синтезу 2-тіо-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназоліну та його S-заміщених, який полягає у взаємодії 4-гідразинохіназоліну з етилксантогенатом калію, а також показано регіоселективність алкілування відповідними реагентами.

6. Встановлено, що кислотно каталітична реакція 4-гідразинохіназоліну з ефірами α-кетокарбонових кислот та з ефірами 2,4-діоксокислот приводить до 3-заміщених 2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-2-онів внаслідок перегрупування відповідних [4,3-с] ізомерів. Дана ізомеризація має розглядатись як перший приклад перегрупування Дімрота в ряду триазиноанельованих гетероаренів.

7. Фармакологічні дослідження 2-R-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолінів та 2H-[1,2,4]триазино[2,3-c]хіназолін-2-онів показали наявність у них широкого спектру біологічної активності; серед них виявлені сполуки, що проявляють високу антиоксидантну, антирадикальну, гепатопротекторну, протимікробну.


Список опублікованих праць за темою дисертації


 • Karpenko A.V., Kovalenko S.I., Shishkina S.V., Shishkin O.V. An Efficient and Convenient Synthesis of 2-Thio[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazoline and its Derivatives // Monatshefte fur Chemie – Chemical Monthly. - 2006. - Vol. 137, № 12. - P. 1543-1549. (Дисертант самостійно виконав хімічний експеримент, проаналізував дані фізико-хімічних та спектральних досліджень, підготував статтю до друку).

 • Карпенко О.В., Коваленко С.І. Термогравіметричні дослідження 4-(N-ацил)гідразинохіназолінів та гетероциклізації на їх основі // Вопросы химии и химической технологии. - 2006. - №5. - С. 12-16. (Дисертант самостійно виконав частину хімічного експерименту, здійснив аналіз даних фізико-хімічних, спектральних та дериватографічних досліджень, підготував статтю до друку).

 • Карпенко О.В., Коваленко С.І. Гетероциклізації на основі 4-гідразинохіназоліну та ангідридів дикарбонових кислот // Вісник НУ "Львівська політехніка". - „Хімія, технологія речовин та їх застосування". - 2006. - №553. - С. 77-85. (Дисертант самостійно виконав хімічний експеримент, проаналізував дані фізико-хімічних та спектральних досліджень, підготував статтю до друку).

 • Карпенко О.В., Коваленко С.І. Синтез 2-R-триазоло[1,5-с]хіназолінів. Повідомлення 1 // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2005. - Т. 3, вип. 2 (10). - С. 47-54. (Дисертант самостійно виконав хімічний експеримент, проаналізував дані фізико-хімічних та спектральних досліджень, підготував статтю до друку).

 • Карпенко О.В., Коваленко С.І. Синтез 2-R-триазоло[1,5-с]хіназолінів. Повідомлення 2 // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2005. - Т. 3, вип. 4 (12). - С. 61-68. (Дисертант самостійно виконав хімічний експеримент, проаналізував дані фізико-хімічних та спектральних досліджень, підготував статтю до друку).

 • Карпенко О.В., Коваленко С.І. Синтез 2-R-триазоло[1,5-с]хіназолінів. Повідомлення 3 // Журнал органічної та фармацевтичної хімії. - 2006. - Т. 4, вип. 2 (14). - С. 65-70. (Дисертант самостійно виконав хімічний експеримент, проаналізував дані фізико-хімічних та спектральних досліджень, підготував статтю до друку).

 • Карпенко О.В., Нестерова Н.О., Воскобойнік О.Ю., Коваленко С.І. Прототропна таутомерія та геометрична ізомерія похідних 4-гідразинохіназоліну // Вопросы химии и химической технологии. - 2005. - №3. - С. 39-44. (Дисертант самостійно виконав частину хімічного експерименту, здійснив аналіз даних фізико-хімічних та спектральних досліджень, підготував статтю до друку).

 • Губський Ю.І., Белєнічев І.Ф., Коваленко С.І., Левицький Є.Л., Нікітін В.О., Карпенко О.В., Марченко О.М., Авраменко А.І., Павлов С.В., Антипенко Л.М. Антиоксидантна та гепатопротекторна активність деяких похідних (3Н)-хіназолін-4-тіону та [1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолін-2-тіону // Медична хімія. - 2006. - т. 8, №2. - С. 5-12. (Дисертант одержав похідне [1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолін-2-тіону для проведення біологічного експерименту, приймав участь у проведенні статистичної обробки, аналізі даних біологічних досліджень, а також у підготовці статті до друку).

 • Карпенко О.В., Белєнічев І.Ф., Коваленко С.І., Сидорова І.В. Антиоксидантна та антирадикальна активність N'-(хіназолін-4-іл)гідразидів (гет)арилкарбонових кислот і 2-(гет)арил-[1,2,4]триазоло[1,5-с]хіназолінів // Фармацевтичний журнал. - 2006. - №4. - С. 49-54. (Дисертант одержав сполуки для проведення біологічного експерименту, зробив статистичну обробку та проаналізував дані біологічних досліджень, підготував статтю до друку).

 • Коваленко С.І., Максимов Ю.М., Бєлєнічев І.Ф., Карпенко О.В., Нікітін В.О., Воскобойник О.Ю., Вринчану Н.О., Нестерова Н.О., Антипенко Л.М. Пошук сполук із протимікробною та протигрибковою активністю серед похідних 4-тіо(гідразино)хіназоліну та їх конденсованих аналогів // Запорожский медицинский журнал. - 2006. - №1 (34). - С. 153-158. (Дисертант одержав ряд сполук на основі 4-гідразинохіназоліну для проведення біологічного експерименту, приймав участь у проведенні статистичної обробки, аналізі даних біологічних досліджень, а також у підготовці статті до друку).

 • Карпенко О.В., Сидорова І.В., Белєнічев І.Ф., Коваленко С.І., Портна О.О. Дослідження антиоксидантної та антирадикальної активності 4-(N-ацил)гідразинохіназолінів та їх конденсованих аналогів // Фармаком. - 2005. - №4. - С. 61-67. (Дисертант одержав сполуки для проведення біологічного експерименту, зробив статистичну обробку та проаналізував дані біологічних досліджень, підготував статтю до друку).

 • Kovalenko S.I., Nesterova N.A., Mazur I.A., Karpenko A.V., Nikitin V.A., Belenichev I.F. Synthesis and transformations in 2-R-quinazolil-4-thiones // International Conference "Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles" (CNCH-2003). - Харків, 2003. - Р. 42.

 • Kovalenko S., Belenichev I., Karpenko A., Nikitin V., Nesterova N. Purposeful search of substances with cerebroprotective activity among 2-R-quinazolin-4-thiones and 4-hydrazinoquinazolines on the base of computer prediction // XLXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inzynierow i Technikow Przemyslu Chemicznego. - Lublin, 2003. - T. II, Sekcje S6-S12. - P. 955.

 • Нестерова Н.О., Карпенко О.В., Коваленко С.І. 4-Гідразинохіназолін у реакціях з ацилоїнами та дикарбонільними сполуками // Тези доп. XX Української конф. з органічної хімії, присвяченій 75-річчю з дня народження академіка А.В. Богатського. - Одеса, 2004. - С. 503.

 • Карпенко О.В., Воскобойнік О.Ю., Нестерова Н.О. Складні ефіри 2-R-[2-(4(3Н)-хіназолініл)гідразоно]гліоксалевих кислот в реакціях з нуклеофільними реагентами // Тези доп. ІІІ Всеукр. Конф. молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. - Харків, 2005. - С. 45.

 • Карпенко О.В., Кривошей О.В., Коваленко С.І. Синтез конденсованих систем на основі 4-гідразинохіназоліну та ангідридів кислот // Тези доп. IV Всеукр. конф. молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. - Дніпропетровськ, 2006. - С. 23.

 • Karpenko A.V., Kovalenko S.I. One-pot synthesis of 2-R-[1,2,4]triazolo[1,5-c]quinazolines // International Conference on Chemistry of Nitrogen Containing Heterocycles (CNCH-2006). - Kharkiv, 2006. - Р.


 •