LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез властивостей кеталей 5-заміщених аценафтенхінонів

і його заміщених при проведенні реакції з лугами і алкоксидами лужних металів можна уникнути після ацетального захисту однієї з двох карбонільних груп.

 • На прикладі реакції з метоксидом натрію у метанолі встановлено, що монокеталі 5-бромо- і 5-хлороаценафтенхінонів 1,3-діоксанового типу виявляються більш реакційноздатними, ніж біскеталі 1,4-діоксанового типу.

 • Показано, що у реакції ізомерних монокеталей 5-бромо- і 5-хлороаценафтенхінонів з метоксидом натрію у метанолі процес метоксидегалогенування конкурує із процесом відновлення карбонільної групи. Хемоселективність реакції ізомерних монокеталей з метоксидом натрію залежить від положення замісника в ароматичному ядрі молекул. З 1-оксо-5-галогенокеталей утворюються вторинні спирти, 1-оксо-6-галогенокеталі піддаються метоксидебромуванню.

 • Виявлено, що монокетали 5-бромоаценафтенхінону 1,3-діоксанового типу і біскеталь 5-хлороаценафтенхінону 1,4-діоксанового типу перетерплюють суть різні перетворення у системах метоксид калію-бензол-дициклогексано-18-краун-6 і трет-бутоксид калію-бензол-дициклогексано-18-краун-6. Переважним процесом у випадку трет-бутоксиду калію є фенілдегалогенування.

 • Комплексом фізико-хімічних і синтетичних методів доведено справжню будову продукту нітрування 3,5-дибромоаценафтенхінону, як 3,5-дибромо-4,7-динітроаценафтенхінону (Т.пл. 284-285єС).


  Основні результати досліджень викладені у наступних роботах:


 • Аникин В.Ф., Самбурский С.Э., Мазепа А.В.1,2-Производные аценафтилена. XIV. Синтез и метоксидегалогенирование ацеталей 5-галогено-1,2-аценафтендионов // Журн. орган. химии. – 1998. – Т. 34, вып. 2. – С. 261-265. (Виконання синтетичного експерименту, аналіз і трактування отриманих результатів).

 • Самбурский С.Э., Аникин В.Ф., Шапиро Ю.Е., Мазепа А.В1,2-Производные аценафтилена. XVI. Восстановление ацеталей 5-галогеноаценафтилен-1,2-дионов метоксидом натрия // Журн. орган. химии. – 1999. – Т. 35, вып. 1. – С. 92-97. (Виконання синтетичного експерименту, аналіз і трактування отриманих результатів).

 • Аникин В.Ф., Самбурский С.Э..Состав и строение продуктов нитрования 3,5- и 5,6-дибромаценафтилендионов-1,2 // Вісник Одеського національного університету. Сер. Хімія. – 2004.- Т. 9, вип. 6. - С. 62-66. (Виконання синтетичного експерименту, аналіз і трактування отриманих результатів).

 • Аникин В.Ф., Самбурский С.Э. Строение продуктов нитрования 3,5-дибром- и 5,6-дибромаценафтилендионов-1,2 // Тез. доп. XVI Української конф. з органічної хімії. – Тернопіль, 1992. – С. 198.

 • Самбурський С.Е., Шапіро Ю.Е., Анікін В.Ф. Склад та будова продуктів метоксидебромування спіро[(5-хлороаценафтен-1-он)-2,2'-(5',5'-диметил-1',3'-діоксану)] // Тез. доп. XVII Української конф. з органічної хімії. – Харків, 1995. – С. 140.

 • Самбурський С.Е, Анікін В.Ф., Мазепа О.В. Шляхи синтезу О-вмісних синтонів із аценафтилен-1,2-діону та його похідних // Тез. доп. XVII Української конф. з органічної хімії. – Харків, 1995. – С. 203.

 • Анікін В.Ф., Самбурський С.Е. Синтез моно- і біс-кеталей аценафтилен-1,2-діону та його 5-галогенозаміщених // Тез. доп. XVII Української конф. з органічної хімії. – Харків, 1995. – С. 204.

 • Самбурский С.Э., Аникин В.Ф. Фенилирование кеталей 5-галогенозамещенных аценафтенхинона в системе DC-18-C-6-t-BuOK-C6H6 // Тез. доп. XVII Української конф. з органічної хімії. – Одеса, 2004. – С. 326.


  АНОТАЦІЯ


  Самбурський С.Е. Синтез та властивості кеталей 5-заміщених аценафтенхінонів. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 - органічна хімія. – Фізико-хімічний інститут
  ім. О.В. Богатського НАН України, Одеса, 2005.

  Дисертація присвячена розробці зручних методів селективного захисту карбонільних груп 5-галогенозаміщених аценафтенхінонів, виявленню відмінних ознак, які притаманні ізомерним сполукам та вивченню їх хімічної поведінки у основних середовищах. Синтезований набір синтонів 5-заміщених аценафтенхінону. На прикладі реакції метоксидегалогенування проілюстрована можливість їх використання як субстратів для нуклеофільного ароматичного заміщення. Проведені експерименти з дослідження арилування 1-оксо-6-бромомонокеталю 5-бромоаценафтенхінону та біскеталю 5-хлороаценафтенхінону.

  Ключові слова: аценафтенхінон, ацеталізація, кеталі, нуклеофільне ароматичне заміщення, метоксидебромування, фенілування, арилування.


  АННОТАЦИЯ


  Самбурский С.Э. Синтез и свойства кеталей 5-замещенных аценафтенхинонов. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.03 – органическая химия. – Физико-химический институт им. А.В. Богатского НАН Украины, Одесса, 2005.

  Диссертация посвящена разработке методов селективной защиты карбонильных групп 5-галогензамещенных аценафтенхинонов, выявлению отличительных признаков, присущих изомерным соединениям и изучению их химического поведения в основных средах. Синтезирован набор синтонов 5-замещенных аценафтенхинона. На примере реакции метоксидегалогенирования проиллюстрирована возможность их использования в качестве субстратов для нуклеофильного ароматического замещения. Обнаружена способность метоксид иона восстанавливать карбонильную группу 1,5-галогенмонокеталей до спиртовой, при этом скорость восстановления зависит от полярности заместителя в ароматическом ядре молекулы монокеталей. Установлено, что результат реакции изомерных кеталей с метоксид ионом зависит от положения атома галогена в молекуле. Показано, что в одних и тех же условиях монокетали 1,3-диоксанового типа являются более реакционноспособными нежели бискетали 1,4-диоксанового типа. Проведены эксперименты по исследованию арилирования 1-оксо-6-броммонокеталя 5-бромаценафтенхинона и бискеталя 1,4-диоксанового типа 5-хлораценафтенхинона.

  Ключевые слова: аценафтенхинон, ацетализация, кетали, нуклеофильное ароматическое замещение, метокидебромирование, фенилирование, арилирование.


  SUMMARY


  Samburskii S.E. Synthesis and properties of ketals of 5-substituted of acenaphthenequinones. – The manuscript.

  Thesis for a candidate's degree in Chemical Sciences by speciality 02.00.03. - organic chemistry. – A.V. Bogatsky Physico-chemical Institute of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2005.

  The thesis is devoted to the development of selective protecting of carbonyl groups of 5-halogensubstituted acenaphthenequinones, as well as to the revealing of distinctive features, which are characteristic for isomeric compounds, and the study of their chemical behaviour in basic media.

  Various synthones of 5-substituted acenaphthenequinones have been synthesized. The possibility of their use as substrates for the nucleophilic aromatic replacement has been illustrated by reaction of methoxydehalogenation as an example. The experiments on investigation of the 1-oxo-5-bromomonoketal of 5-bromoacenaphthenequinone and 5-chloroacenaphthenequinone bisketal 1,4-dioxane types arylation have been carried out.

  Key words: acenaphthenequinone, acetalization, ketals, nucleophilic aromatic substitution, methoxydebromination, phenylation, arylation.


 •