LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез властивості гетерополіядерних платиновмісних фталоціанінових комплексів Al, Co, Zn

19


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського

МИЦИК Владислав МихайловичУДК 541.49:546.(47+623+732+922)СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ГЕТЕРОПОЛІЯДЕРНИХ ПЛАТИНОВМІСНИХ ФТАЛОЦІАНІНОВИХ КОМПЛЕКСІВ Al, Co, Zn
02.00.01- Неорганічна хімія


АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наукКИЇВ – 2001


Дисертацією є рукопис.


Робота виконана в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського Національної Академії Наук України.


Науковий

керівник:
академік НАН України,

доктор хімічних наук, професор

Волков Сергій Васильович,

директор ІЗНХ НАН УкраїниОфіційні

опоненти:

доктор хімічних наук

Малетін Юрій Андрійович,

зав. відділом ІЗНХ НАН України


доктор хімічних наук, професор

Калібабчук Валентина Олександрівна,

зав. кафедрою загальної хімії Національного

медичного університету ім. О.О. Богомольця
Провідна

установа:


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, м. Київ


Захист дисертації відбудеться "21" червня 2001 р. о 10 годині на засіданні Cпеціалізованої вченої ради Д 26.218.01 в Інституті загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського Національної Академії Наук України за адресою: 03680, Київ-142, пр.Паладіна 32/34 (конференц-зал).


З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.


Автореферат розісланий "18" травня 2001 р.


Вчений секретар Спеціалізованої

вченої ради, доктор хімічних наук


Е.В.Панов
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність роботи. На протязі останніх років фталоціанінові металокомплекси інтенсивно використовують не тільки як пігменти та каталізатори, а й як фотосенсибілізатори для фотодинамічної протипухлинної терапії (ФДТ). Вони мають значні переваги в порівнянні з порфіринами для ФДТ злоякісних новоутворень. Фталоціаніни кремнію, алюмінію та цинку завдяки їх сильному поглинанню (>105 л М-1 см-1) в області 630-700 нм, а також високому виходу триплетних станів з тривалим часом життя знаходять застосування як фотосенсибілізатори. З іншого боку, досить популярними протипухлинними препаратами на сьогоднішній день є цитостатичні комплекси на основі платини. Тому можна припустити, що комбінація фотодинамічної активності різноманітних фотосенсибілізаторів з їх високою здатністю до селективного накопичення в злоякісних утвореннях, і високої протипухлинної активності деяких комплексів платини можуть забезпечити створення нових високоефективних препаратів для терапії злоякісних пухлин. Ця концепція реалізується шляхом синтезу платиновмісних комплексів тетрафенілпорфірину або порфіринів природнього походження, і як виявилося, ці комплекси показали високу протипухлинну активність, яка відображає комбінований ефект фотодинамічної активності порфіринового кільця і цитотоксичності платиновмісних фрагментів. Проте відомості про одержання такого типу сполук на основі фталоціанінів в літературі відсутні. Крім того, в останній час в хіміотерапії раку почав розвиватися новий підхід, що базується на цитотоксичних радикалах, які утворюються в результаті каталітичного окислення екзогенних субстратів, наприклад, аскорбінової кислоти. Фталоціаніни перехідних металів, а саме водорозчинні комплекси кобальту, проявляють високу активність в цьому процесі. Відомості про комбіновані препарати на основі каталітично активних фталоціанінів і цитостатичних платиновмісних фрагментів в літературі відсутні. Тому синтез комбінованих фталоціанінових комплексів перехідних і неперехідних металів з прищепленими платиновмісними фрагментами і дослідження їх фізико-хімічних властивостей є надзвичайно актуальною проблемою.

Зв'язок роботи з науковими програмами. Робота виконана у відповідності з планами науково-дослідних робіт Інституту загальної та неорганічної хімії НАН України: державно-бюджетні теми 202Е (1996-1999р.), "Синтез в розплавлених і неводних середовищах і властивості сполук для потенційно цінних функціональних матеріалів: рідких кристалів, каталізаторів, електро- і термохромів, п'єзоелектриків та ін."; 220Е (2000-2001р.), "Гетерогенна і гетероядерна координаційна хімія з участю неводних середовищ і розплавів в синтезі нових сполук спеціальної структури – кластерної, інтеркаліруваної суперіонної та ін."Мета роботи полягала в розробці методів синтезу 2,9(10),16(17),23(24)-тетра-(3-оксипіридинато) фталоціанінів цинку, алюмінію, кобальту, які містять на периферії фталоціанінового кільця азотисту основу і тетракіс-(4,5-дикарбокси) фталоціанінів кобальту, цинку з карбоксильними групами на периферії макроциклу; нових гетероядерних платиновмісних комплексів на їх основі, які потенційно суміщали б в собі фотосенсибілізаційні і/або каталітичні властивості з цитостатичними і при цьому мали б добру розчинність в диметилсульфоксиді, воді або інших розчинниках, які застосовуються в онкотерапії. Для досягнення поставленної мети необхідно було вирішити такі задачі:

  • синтез гетерополіядерних фталоціанінових комплексів різної структури;

  • встановлення індивідуальності синтезованих комплексів;

  • вивчення їх фізико-хімічних властивостей;

  • дослідження агрегаційної поведінки гетерополіядерних фталоціанінових комплексів в різних розчинниках.

Основою роботи є розробка нових методів синтезу, дослідження особливостей будови, стійкості, хімічних і фізичних властивостей, агрегаційної поведінки одержаних координаційних сполук. Для вивчення складу та властивостей синтезованих комплексів