LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез властивості похідних бензо[b]пірану та бенз-1,3-оксазину, що анельовані частково гідрованими азагетероциклами


ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.Н. КАРАЗІНАЧерненко Віталій Миколайович
УДК 547.859.1

Синтез та властивості похідних бензо[b]пірану та

бенз-1,3-оксазину, що анельовані частково гідрованими азагетероциклами02.00.03 – органічна хіміяАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наукХарків – 2004

Дисертацією є рукопис


Робота виконана в Харківському національному університеті

ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України


НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

доктор хімічних наук, професор

Десенко Сергій Михайлович

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, професор кафедри органічної хімії


ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

доктор хімічних наук, професор

Дяченко Володимир Данилович

Луганський державний педагогічний університет

ім. Тараса Шевченка

завідувач кафедри хімії та біохіміїкандидат хімічних наук

Рошаль ОлександрДавидович

Науково-дослідний інститут хімії при Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна,

cтарший науковий співробітник


ПРОВІДНА УСТАНОВА:

Київський національний університет

ім. Тараса Шевченка (кафедра органічної

хімії), м.Київ


Захист відбудеться " 15 " жовтня 2004 р. о 16 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.14 Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-80)
З дисертацією можна ознайомитись в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (Україна, 61077, м. Харків, пл. Свободи, 4)Автореферат розіслано 13.09.2004 р.Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат хімічних наук Панченко В.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми: Серед похідних бензопіранів та бензоксазинів є сполуки, що мають протимікробні та фунгіцидні властивості, протитуберкульозні та антигельмітні препарати, анальгетики, протизапальні засоби, теплочутні середовища. Особливе місце у ряду гетероциклічних сполук займають їх частково гідровані похідні. У значній мірі це викликано важливою роллю, яку представники цього класу відіграють у біоенергетиці організма, різноманітними видами фізіологічної активності, що визначає високе практичне значення досліджень у даному напрямку. Окрім того, частково гідровані гетероциклічні системи викликають інтерес з точки зору таких питань теоретичної органічної хімії як реакційна здатність, таутомерія, особливості стереохімії та електронної будови дигідроароматичних молекул.

На даний момент відомо два основних синтетичних підходи до гетероанельованих бензопіранів (бензоксазинів): циклоконденсація бінуклеофільних похідних бензопірану з азотвмісними біелектрофілами та гетероциклізація орто-гідроксиарильних заміщених гетероциклів з карбонільними сполуками. Використання останнього методу у пристосуванні до частково гідрованих гетероциклів (піразолін) почалося з середини 80-х років (В.Д. Орлов, Н.В. Гетманский, И.А. Оксенич, С.В Иксанова,. ХГС. -1991.- №8 -С. 1131-1136; Гетманский Н. В., дис...канд. хим. наук: 02.00.03. -Харьков., -1986. -122 с.). Відзначаючи піонерський характер згаданих досліджень, в той же час необхідно підкреслити, що в них не були вирішені проблеми можливостей використання цього підходу для широкого кола гетероциклічних сполук та карбонільних компонент, що дозволило би окреслити кордони застосування та надати методу загальний характер. Окрім того, залишилися недосить вивченими питання тонкої хімічної будови цільових частково гідрованих піразолобензоксазинів (у першу чергу, особливостей їх стереохімії), їх хімічних властивостей. Таким чином, актуальність систематичного дослідження конденсації орто-гідроксиарильних заміщених гетероциклів з карбонільними сполуками, дослідження будови та властивостей отриманих речовин не викликає сумнівів.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами та темами: Дисертаційна робота є складовою частиною планових досліджень кафедри органічної хімії Харківського національного університету: "Реакціїї азотвміщуючих бінуклеофілів з ненасиченими карбонільними сполуками " (договір № Ф4/308-97) від 22.09.97 р., рег. № 097U116700) та "Конденсовані азотвмісні речовини – продукти реакції циклоконденсації карбонільних сполук з азабінуклеофілами, провідники та напівпровідники на основі сірковмісних сполук" (від 1.01.2000 р., рег. № 0100U003271).

Мета та завдання дослідження: Метою дослідження є розробка методів синтезу, дослідження тонкої хімічної будови та хімічних властивостей нових частково гідрованих похідних піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазину, триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]- та піразоло[3,4-с]бензо[b]пірану, а також 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідину. У зв'язку з встановленою метою вирішувалося декілька взаємопов'язаних завдань:

  • модернізація існуючих методик синтезу похідних піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазину та триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]бензо[b]пірану з розширенням кола вихідних компонент різної природи, що вводилися у реакцію, пошук альтернативних умов, а також визначення межі застосування;

  • розробка нових методів синтезу 2-(трифлуорометил)заміщених 4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідину та триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]бензо[b]пірану, а також похідних 3-арил-2,3,3а,4-тетрагідрохромено[4,3 с]піразолу;

  • дослідження просторової будови похідних 1,10b-дигідро-5Н-піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазину; вивчення процесів аномеризації, аналіз факторів, що визначають стабільність диастереомерів;

  • встановлення тонкої хімічної будови отриманих сполук за допомогою сучасних фізико-хімічних методів дослідження;

  • вивчення перегрупування похідних 3,7-дигідро-2Н-1,2,4-триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]бензо[b]пірану та 2,3,3а,4-тетрагідрохромено[4,3 с]піразолу та 1,10b-дигідро-5Н-піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазину з утворенням похідних 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідину та 1Н-піразолу;