LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез властивості похідних бензо[b]пірану та бенз-1,3-оксазину, що анельовані частково гідрованими азагетероциклами


Наукова новизна роботи:

  • У результаті систематичних досліджень реакцій гетероциклізації орто-гідроксиарильних заміщених піразоліну та 4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідину з карбонільними сполуками розроблено зручні препаративні методики синтезу похідних 1,10b-дигідро-5Н-піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазину та 3,7-дигідро-2Н-1,2,4-триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]бензо[b]пірану. На основі аналізу спектрів ПМР з використанням ефекту Оверхаузера досліджено просторову будову отриманих похідних 1,10b-дигідро-5Н-піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазину. Вивчено процес аномеризації, проаналізовано фактори, що визначають відносну стабільність аномерів. Вперше запропоновано ПМР-спектральний критерій встановлення аномерної будови 2-моно- и 2,2-дизаміщених 1,10b-дигідро-5Н-піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазинів.

  • Вперше отримано 2-(трифлуорометил) заміщені 4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідину.

  • Запропоновано новий багатокомпонентний метод синтезу трифлуорометилпохідних 3,7-дигідро-2Н-1,2,4-триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]бензо[b]пірану, що складається з конденсації 3-аміно-5-трифлуорометил-1,2,4-триазолу з орто-гідроксиацетонфенонами та ароматичними альдегідами. Вперше отримано ряд 2-трифлуорометил-2,3-диарил-3,7-дигідро-2Н-1,2,4-триазоло [1,5 a]піримідо-[4,5 d]бензо[b]піранів.

  • Знайдено здатність похідних 3,7-дигідро-2Н-1,2,4-триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]бензо[b]пірану, 1,10b-дигідро-5Н-піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазину до внутрішньомолекулярного диспропорціювання, що приводить до заміщених 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідинів та піразолів. Вивчено вплив замісників та умов проведення реакції на реакційну здатність. Запропоновано механізм перегрупування.

  • Шляхом взаємодії 3-ариліденхроман-4-онів з гідразином отримано неописані у літературі заміщені 2,3,3а,4-тетрагідрохромено[4,3 с]піразолу. Методом ЯМР з'ясовано стереохімічний результат реакції.

  • Знайдена невідома раніше реакція перегруппування 3-арил-2,3,3а,4-тетрагідрохромено[4,3 с]піразолів в 2-арил-3-метил-5-(2-гідроксифенил)-1Н-піразоли.

Практичне значення роботи: Запропоновано синтетичні підходи до нових похідних 3,7-дигідро-2Н-1,2,4-триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]- та піразоло[3,4-с]бензо[b]пірану, а також 1,10b-дигідро-5Н-піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазину, що значним чином розширили синтетичну доступність потенційних фізіологічно-активних речовин – гетероанельованих похідних бензопірану та бензоксазину. Отримано 161 неописану у літературі сполуку.


Особистий внесок автора: полягає у здійсненні синтетичних експериментів з отриманням вихідних сполук, цільових похідних 1,10b-дигідро-5Н-піразоло[1,5-с]-1,3-бензоксазину, триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]-, піразоло[3,4-с]бензо[b]пірану та 1,2,4-триазоло[1,5-a]піримідину; вивченні хімічних властивостей та проведенні перегрупування; вимірюванні та інтерпретації фізико-хімічних та спектральних характеристик; обговоренні отриманих результатів та участі у формулюванні висновків.

Рентгеноструктурні дослідження проводилися у НТК "Інститут монокристалів" НАН України, м. Харків (д.х.н. Шишкін О.В). Автор вдячний науковому керівнику д.х.н. Десенко С.М за допомогу у постановці задачі та обговоренні отриманих результатів, а також к.б.н. Мусатову В.І. за допомогу у вимірюванні ЯМР та мас-спектрів.

Апробація результатів дисертації: Результати дисертації представлено на регіональній конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії (Дніпропетровськ – 1999р.), міжнародній науковій конференції "Органический синтез и комбинаторная химия" (Москва – 1999р.), школі молодих вчених "Органическая химия в XX веке" (Москва - 2000 р.), регіональній конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії (Дніпропетровськ - 2000 р.), Всеукраїнській конференції "Химия азотсодержащих гетероциклов" (Харьков - 2000), "I-й Всеросійській конференції з хімії гетероциклів пам'яті А.М. Коста" (Суздаль - 2000 р.), XIX Українській конференції з органічної хімії (Львів – 2001р.), другій Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (Київ – 2001р.).


Публікації: Результати дисертації опубліковано в 5 статтях та 6 збірниках матеріалів та тез міжнародних, українських та регіональних конференцій.


Структура та обсяг дисертації: Дисертація складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку літератури, яка була використана (101 найменування), та містить 13 малюнків та 22 таблиці. Обсяг дисертації 132 сторінки.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Синтез та властивості похідних 3,7-дигідро-2Н-1,2,4-триазоло[1,5a]- піримідо[4,5 d]бензо[b]піранів

Нові похідні 3,7-дигидро-2Н-1,2,4-триазоло[1,5 a]піримідо[4,5 d]Бензо[b]піранів отримано за схемою:


Синтез цільових сполук 4а-с здійснювався шляхом кип'ятіння у розчинах диметилформаміду (ДМФА) еквімолярних кількостей 3-аміно-1,2,4-триазолу 1 та заміщених 2'-гідроксихалконів 2а-г з наступним додаванням відповідного альдегіду 3а-е (без виділення проміжних похідних 1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідину А).

ІЧ спектри синтезованих сполук 4а-с містять смуги nС=С в області 1655-1675 см-1. У спектрах ПМР присутні сигнали груп СН та NH, а також ароматичних протонів.

Спектри неочищених продуктів 4 свідчать про утворення суміші геометричних ізомерів під час реакції.

Багаторазові спроби використати описаний вище синтетичний підхід для одержання трифлурометильних похідних бензо[b]пірану приводивтількидо утворення важкоідентифікуємих продуктів або повернення вихідних сполук. Необхідність вирішення цієї проблеми вимагала більш ретельного вивчення трифлуорометилзаміщених 4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів – ключових проміжних продуктів у синтезі триазолопіримідобензопіранових систем.

Як метод синтезу трифлуорометилпохідних 4,7-дизаміщених-1,2,4-триазоло-

[1,5-а]піримідинів запропоновано взаємодію 5-трифлуорометил-3-аміно-1,2,4-триазолу 6 та α,β-ненасичених кетонів 7а-і:


Синтез здійснювався шляхом кип'ятіння у розчинах диметилформаміду еквімолярних кількостей 5-трифлуорометил-3-аміно-1,2,4-триазолу 6 та відповідного α,β-ненасиченого кетону протягом 1-2 годин.

Спектри ПМР сполук 8а-д у розчинах ДМСО-d6 характеризуються наявністю сигналів протонів: NH-групи, замісників R1, R2 та дигідропіримідинового циклу. Хімічні зсуви та константи спин-спинової взаємодії є типовими для дигідропохідних азолопіримідинового ряду та характеризують індивідуальні сполуки відповідні єнамінній