LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез гетероароматичних біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу і нові шляхи одержання карбенових комплексів перехідних металів

взаємодія з металом означає участь галогенід іона в зовнішній сфері комплексу як ліганда) (схема 12).

Комплекси 36а-в можуть легко обмінювати нітрат іон на перхлорат (при дії натрій перхлорату) або галогенід іони (при дії, наприклад, тетраалкіламонійгалогеніду). Заміна нітрат аніона на хлорид легко здійснюється дією на розчин комплексу 36в у диметилформаміді тетраалкіламонійхлориду. Отриманий хлоридний комплекс 37 відзначається більшою фотостійкістю в порівнянні з нітратним.

Таким чином, нами вперше синтезовано гетероароматичні карбенові комплекси важких металів 3137 за допомогою реакцій азолінового реагенту – 2-ціанометилазоліну 29а і ацетатів азолію 30а-в. Азоліни виступають у реакції як карбеноїдні реагенти й умовно можуть розглядатися як приховані карбени (криптокарбени).


ВИСНОВКИ


В роботі вирішено задачу створення нових типів карбенових сполук: кон'югованих біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу, кон'югованих біскарбенових і хелатних карбенових комплексів металів, розроблено нові шляхи одержання металокарбенових комплексів ряду бензімідазолу.


1)Вперше одержано стабільні місткові (п- та м-фенілен-, тетраметиленвмісні) кон'юговані біскарбени – 3,3'-біс-1,2,4-триазол-5-ілідени шляхом депротонування відповідних 1,2,4-триазолієвих солей під дією основ та досліджено їх хімічні властивості у реакціях з електрофільними реагентами.

2) Синтезовано перші представники гетероароматичних хелатних карбенових комплексів лужних металів депротонуванням 1-(1-адамантил)-3-феніл-4-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолій перхлорату алкоголятами лужних металів.

3) Проведено обмінну реакцію між 1-(1-адамантил)-3-феніл-4-(феніл-2-оксид)-1,2,4-триазол-5-іліденом калію й перхлоратом нікелю з утворенням першого гетероароматичного хелатного карбенового комплексу нікелю.

4) Запропоновано новий спосіб одержання карбенових комплексів металів шляхом реакції 1,3-заміщених-2Н-бензімідазолінів (2-ціанометил та 2-ацетокси) з солями перехідних металів.

5) Реакцію рециклізації 1,3,4-оксадіазолів з ароматичними амінами поширено на 5,5'-незаміщені 2,2'-місткові бісоксадіазоли з отриманням відповідних 3,3'-місткових біс-1,2,4-триазолів.

6) Отримано внутрімолекулярний неароматичний хелатний карбеновий комплекс срібла дією на 1-(п-хлорбензил)-3-[(2,4-дихлорфенокси)-2-гідроксипропил]імідазолій хлорид оксидом срібла.

7) Знайдено перетворення 1-(1-адамантил)-3-феніл-4-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазол-5-тіону з епіхлоргідрином у відповідний азолон, що представляє нову модифікацію реакції тіосечовин з оксиранами (реакція Дахлауера – Якеля);

8) Знайдено нетипове гідролітичне перетворення комплексу 1,3-біс(1-адамантил-4-феніл-1,2,4-триазол-5-іліден-3-іл)бензолу з CоCl2 у м-фенілен-біс(1-адамантил-4-аріл-1,2,4-триазол-3-ілій) тетрахлорокобальтат.

9) Новий карбеновий прекурсор – 1-(п-хлорбензил)-3-[(2,4-дихлорфенокси)-2-гідроксипропіл]імідазолій хлорид виявляє антибактеріальну активність in vitro на штамах S. aureus, B. subtilis, P. aeruginosa та E.coli (MIC 31.25-62.5 мг/л). 1,3-Ди(п-хлорбензил)-2-цианметил-2Н-бензімідазолін демонструє високу активність на штамі E. сoli (MIC 7.8 мг/л), але малоактивний на інших видах мікроорганізмів, що використовувалися.


Список опублікованих праць здобувача


 • Короткіх М.І., Кисельов А.В., Пехтерева Т.М., Швайка О.П. Cинтез 2- та 5-незаміщених імідазолієвих солей і їх аналогів з гідроксипропіленовою ланкою // Укр. хім. ж. – 2001. – №.11-12. – С. 97 – 103.

 • Коротких Н.И., Раенко Г.Ф., Киселев А.В., Книшевицкий А.В., Швайка О.П., Каули А.Г, Джонс Дж.Н., Макдональд Ч.Л.Б. // Синтез стабильных гетероароматических карбенов ряда бензимидазола и 1,2,4-триазола и их прекурсоров. Сборник "Избранные методы синтеза и модификации гетероциклов". М.: IBS PRESS. – 2002. – Т.1. – С. 279-299.

 • Короткіх М.І., Кисельов А.В., Раєнко Г.Ф., Олійник М.М., Швайка О.П. Перший стабільний кон'югований біскарбен // Доп. НАН України. – 2003. – № 6. – С. 142-146.

 • Lyapchenko N., Franski R., Schroeder G., Kozik T., Shvaika O.P., Kiselyov A.V., Korotkikh N.I. Electrospray ionization and liquid secondary ion mass spectrometric study of N-heterocyclic carbenes and their 1,2,4-triazolium salt precursors // International Journal Mass Spectrometry. – 2003. – Vol. 228. – Р. 61-68.

 • Коротких Н.И., Киселев А.В., Книшевицкий А.В. Раенко Г.Ф., Пехтерева Т.М., Швайка О.П. Реакции рециклизации 1,3,4-оксадиазолов и бис-1,3,4-оксадиазолов в производные 1,2,4-триазола. Синтез 5-незамещенных 1,2,4-триазолов // ХГС. – 2005. – № 7. – С. 875–879.

 • Короткіх М.І., Кисельов А.В., Пехтерева Т.М., Швайка О.П., Каулі А.Г., Джонс Дж.Н. Хелатні гетероароматичні аніонокарбенові комплекси – новий тип карбеноїдних структур // Доп. НАН України. – 2005. – № 6. – С. 150–155.

 • Korotkikh N.I., Shvaika O.P., Rayenko G.F., Kiselyov A.V., Knishevitsky A.V., Cowley A.H., Jones J.N., Macdonald C.L.B. Stable Heteroaromatic Carbenes of the Benzimidazole and 1,2,4-Triazole Series [Електронний ресурс] // ARKIVOC. – 2005. – №8. – Р. 10-43. – Режим доступу до журн.: http://content.arkat-usa.org/ARKIVOC/JOURNAL_CONTENT/manuscripts/2005/UK-1234DR%20as%20published%20mainmanuscript.pdf

 • Короткіх М.І., Раєнко Г.Ф., Кисельов А.В., Книшевицький А.В. Стабільні карбени та протокарбенові сполуки // Фундаментальні орієнтири науки. Хімія та наукові основи перспективних технологій. Сбірник статей за матеріалами проектів ДФФД. – К.: Академперіодика. – 2005. – С. 43-57.

 • Коротких Н.И., Киселев А.В., Книшевицкий А.В., Раенко Г.Ф., Швайка О.П. Синтез стабильных гетероароматических бискарбенов ряда 1.2.4-триазола // 1-я Всероссийская конференция по химии гетероциклов памяти А.Н. Коста. Суздаль, 19-23 сентября 2000 г. – Суздаль, 2000. – С. 230.

 • Короткіх М.І., Раєнко Г.Ф., Кисельов А.В., Пехтерева Т.М., Швайка О.П. Взаємодія азолів з адамантилбромідом та оксиранами // Міжнародна конференція "Хімія азотвмісних гетероциклів (ХАГ-2000)". Харків, 2-5 жовтня 2000 р. – Харків, 2000. – С.132.

 • Короткіх М.І., Кисельов А.В., Книшевицький А.В., Раєнко Г.Ф., Швайка О.П. Синтез стабільних гетероароматичних карбенів Тез. доп. міжнар. конфер. "Хімія азотвмісних гетероциклів (ХАГ-2000)". Харків, 2-5 жовтня 2000 р. – Харків, 2000. – С.133.

 • Короткіх М.І., Раєнко Г.Ф., Кисельов А.В., Книшевицький А.В., Швайка О.П. Стабільні гетероароматичні карбени як реагенти для органічного синтезу // Конференція "Львівські хімічні читання". Львів, 24-25 травня 2001 р. – Львів: Видавн. центр Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2001. – О8.

 • Korotkikh N.I., Rayenko G.F., Kiselyov A.V., Knishevitsky A.V., Shvaika O.P., Cowley A.H., Мacdonald С.L.B. Heteroaromatic


 •