LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез гетероароматичних біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу і нові шляхи одержання карбенових комплексів перехідних металів

carbenes as intermediates in the reactions of azolium salts to azoline derivatives // International Conference "Reaction Mechanisms and Organic Intermediates". Saint-Petersburg (Russia), June 11-14 2001. – Saint-Petersburg, 2001. – Р. 73-74.

 • Короткіх М.І., Раєнко Г.Ф., Кисельов А.В., Книшевицкий А.В., Швайка О.П. Стабільні гетероароматичні карбени та біскарбени та їх взаємодія з електрофілами // XIX Українська конференція з органічної хімії. Львів, 10-14 вересня 2001 р. – Львів: Видавн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2001. – С. 476.

 • Korotkikh N.I., Kiselyov A.V., Shvaika О.P. 3-Phenyl-1,2,4-triazolin-5-ylidene-4-phenyl-2'-oxide potassium is the first representative of a stable potassium-heteroaromatic system // International Conference "Chemistry of Nitrogen containing heterocycles ". Kharkiv (Ukraine), Sep. 30 – Oct. 3 2003. – Kharkiv, 2003. – Р. 174.

 • Коротких Н.И., Киселев А.В., Черных В.П., Швайка О.П. Синтез 2-арилимидазо-[2,1-b]бензотиазолов и 3-замещенных 1-имидазолил-2-пропанолов с противогрибковой активностью // Международная конференция "Химия и биологическая активность синтетических и природних соединений. Кислород и серусодержащие гетероциклы". Москва, 12-14 октября 2003 г. – Москва: IBS PRESS. – 2003. –С. 117-118.

 • Короткіх М.І., Швайка О.П., Кисельов А.В., Кнішевицький А.В., Каулі А.Г., Дж.Н.Джонс. Хімія стабільних карбенів. Досягнення та проблеми // 20-та Українська конференція з органічної хімії. Одеса, 20-25 вересня 2004 р. – Одеса: Астропринт. – 2004. – Т.1. – С. 26.

 • Короткіх М.І., Кисельов А.В., Швайка О.П., Каулі А.Г., Джонс Дж.Н. 2-Ціанометилазоліни як криптокарбени. Реакції з солями важких металів // 20-та Українська конференція з органічної хімії. Одеса, 20-25 вересня 2004 р. – Одеса: Астропринт. – 2004. – Т.1. – С. 366.

 • Короткіх М.І., Kiselyov A.V., Кнішевицький А.В., Швайка О.П. Cтабільні карбени ряду 1,2,4-триазолу і бензімідазолу та їх перетворення // Конференція "Львівські хімічні читання". Львів, 25-27 травня 2005 р. – Львів: Видавн. центр Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2005. – П19.

 • Коротких Н.И., Раенко Г.Ф. Киселев А.В., Книшевицкий А.В., Швайка О.П., Глиняная Н.В., Панов И.Н., Каули А.Г., Джонс Дж.Н., Мур Дж. А. Стабильные карбены. Внедрение в связи С-Н и реакция со сложноэфирной функцией. Новые расщепление и термическое превращение 1,2,4-триазол-5-илиденов // 3-я Международная конференция "Химия и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов". Черноголовка, 20-23 июня 2006 г. – М.: МБФНП (ICSPF), 2006. – Т.1. – С.323-326.

 • Коротких Н.И., Киселев А.В., Швайка О.П., Коваленко А.Н., Каули А.Г., Джонс, Дж.Н., Мур Дж. А. Новые подходы к синтезу карбеновых комплексов щелочных и переходных металлов на основе гетероароматических карбенов и их прекурсоров // 3-я Международная конференция "Химия и биологическая активность азотсодержащих гетероциклов". Черноголовка, 20-23 июня 2006 г. – М.: МБФНП (ICSPF), 2006. – Т.2. – С.145-146.

 • Коротких Н.И., Швайка О.П., Киселев А.В., Книшевицкий А.В., Каули А.Г., Мур Дж. А. Новое в химии стабильных карбенов / Международная конференция "Химия азотсодержащих гетероциклов". Харьков, 2-6 октября 2006 г. – Харьков, 2006. – С. 123.

 • Киселев А.В., Книшевицкий А.В., Коротких Н.И., Коваленко А.Н., Пехтерева Т.М., Швайка О.П., Каули А.Г., Мур Дж. А. Новые типы карбеновых комплексов серебра и меди (I) / Международная конференция "Химия азотсодержащих гетероциклов". Харьков, 2-6 октября 2006 г. – Харьков, 2006. – С. 124.

 • Швайка О., Кисельов А., Кнішевицький А., Глиняна Н.В., Раєнко Г.Ф., Короткіх М.І. Нові перетворення стабільних карбенів та криптокарбенів / Тез. доп. на конф. "Львівські хімічні читання". Львів, 30 травня – 1 червня 2007 р. – Львів: Видавн. центр Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – У59.

 • Кисельов А., Короткіх М.І., Пехтерева Т.М., Швайка О., Каули А., Мур Дж. Гетеро ароматичні місткові біскарбени ряду 1,2,4-триазолу та металічні комплекси на їх основі / Тез. доп. на конф. "Львівські хімічні читання". Львів, 30 травня – 1 червня 2007 р. – Львів: Видавн. центр Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – О29.

 • Коротких Н.И., Кисельов А.В., Книшевицкий А.В., Глиняная Н.В., Каули А.Г., Мур Дж.А., Раенко Г.Ф., Швайка О.П. Новые превращения стабильных карбенов / Тез. докл. на Менделеевском съезде по общей и прикладной химии. Москва, 23-28 сентября 2007 г. – Москва, 2007. – С. 275.

 • Киселев А.В., Коротких Н.И., Пехтерева Т.М., Швайка О.П., Каули А.Г., Джонс Дж.Н., Мур Дж.А. Карбеновые комплексы 1,2,4-триазол-5-илиденов / Тез. докл. на Менделеевском съезде по общей и прикладной химии. Москва, 23-28 сентября 2007 г. – Москва, 2007. – С. 1214.

 • Коротких М.І., Кисельов А.В., Кнішевицький А.В., Глиняна Н.В., Раєнко Г.Ф., Швайка О.П. Стабільні карбени в синтезі гетероциклічних сполук / Доп. на 21-й Українській конференції з органічної хімії. – Чернігів, 1-5 жовтня 2007 р. – Київ, 2007. – Т.1.– С. 38.

 • Кисельов А.В., Коротких М.І., Пехтерева Т.М., Швайка О.П., Каулі А.Г., Мур Дж.А. Гетероароматичні місткові біскарбени ряду 1,2,4-триазолу та їх властивості / Доп. на 21-й Українській конференції з органічної хімії. – Чернігів, 1-5 жовтня 2007 р. – Київ, 2007. – Т.1.– С. 185.


  АНОТАЦІЯ


  Кисельов А.В. Синтез гетероароматичних біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу й нові шляхи одержання карбенових комплексів перехідних металів. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за фахом 02.00.03. – органічна хімія. Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Лит-виненка НАН України, м. Донецьк, 2007 р.

  Вперше отримано кон'юговану біскарбенову систему 3,3'-арилен-біс-1,2,4-триазол-5-іліденів дією на відповідні бісазолієві солі основами в органічних розчинниках. На основі синтезованих біскарбенів одержано та охарактеризовано комплекси з рядом сполук металів (CuCl, Рг(асас)3, СоС12).

  Депротонуванням 1-(1-адамантил)-3-феніл-4-(2-гидроксифеніл)-1,2,4-триазолій перхлорату вперше отримано стабільні хелатні гетероароматичні карбенові комплекси лужних металів. Обмінною реакцією 1-(1-адамантил)-3-феніл-4-(феніл-2-оксид)-1,2,4-триазол-5-ілідену калію з перхлоратом нікелю одержано відповідний хелатний карбеновий нікелевий комплекс.

  Запропоновано новий спосіб одержання металокарбенових комплексів ряду бензімідазолу, виходячи з доступних неорганічних сполук перехідних металів (NiІ2, CuІ, AgІ, CuCl, NiCl2) реакцією з 1,3-диметил-2-ціанометил-2Н-бензімідазоліном. Отримано карбенові комплексі срібла іонізованого типу реакцією 2-ацетокси-2Н-бензімідазолінів з нітратом срібла.

  Синтезовано і випробувано на фармацевтичну активність ряд карбенових прекурсорів. Виявлено антимікробну активність похідних 3-арилокси-2-гідроксипро-пілімідазолу,


 •