LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез дослідження кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет) акрилового ряду


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"Носова Наталія Геріанівна


УДК 541.64
Синтез та дослідження кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет)акрилового ряду
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наукЛьвів-2002

Дисертацією є рукопис


Робота виконана у Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України


Науковий керівник -

заслужений діяч науки і техніки України,

доктор хімічних наук, професор

Воронов Станіслав Андрійович,

Національний університет

"Львівська політехніка",

завідувач кафедри органічної хімії

Офіційні опоненти -

доктор хімічних наук

Нізельський Юрій Миколайович,

Інститут хімії високомолекулярних сполук

НАН України,

провідний науковий співробітник


доктор хімічних наук, професор

Чуйко Леонід Сидорович,

Національний університет
"Львівська політехніка",

професор кафедри технології біологічно-активних сполук, фармації та біотехнології

Провідна установа -

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра хімії високомолекулярних сполук (м. Київ)


Захист відбудеться 9 грудня 2002 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, м. Львів, пл. Св. Юра 3/4, корпус 8, аудиторія 240).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул. Професорська, 1)


Автореферат розісланий 8 листопада 2002 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 35.052.01 Скорохода В.Й.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку хімії полімерів велика увага приділяється модифікації низькоенергетичних поверхонь поліолефінів (поліпропілен (ПП) та поліетилен (ПЕ)). Вирішення цієї задачі знаходять, головним чином, в пероксидації полімерної поверхні шляхом її обробки сильними неорганічними окиснювачами та озонуванням, опроміненням високоенергетичними частинками, включаючи плазму, коронарні розряди, ультрафіолет, електронно-променеву радіацію. Вказані методи об'єднують такі недоліки, як складність апаратурного оформлення та обмеження, що накладаються розвинутими профілями поверхонь виробів, енергоємністю та безпекою застосування.

Альтернативним шляхом активації полімерних поверхонь є її функціона-лізація за допомогою гетерофункціональних полімерів шляхом введення на поверхню пероксидних і інших груп, які сприяють виникненню міжфазної фізичної взаємодії, водневих та ковалентних зв'язків чи кислотно-основної взаємодії. Така активація у відношенні до поверхонь поліолефінів може бути реалізована шляхом синтезу нового типу гетерофункціональних пероксидовмісних кополімерів, здатних за рахунок міжфазної активності, забезпеченої введенням ланок вищих (мет)акрилатів, локалізувати на поверхні пероксидні групи. Тому дослідження закономірностей синтезу і властивостей кополімерів на основі пероксидних мономерів та вищих естерів (мет)акрилової кислоти є актуальною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі органічної хімії Інституту хімії і хімічних технологій Національного університету "Львівська політехніка" і є частиною досліджень з тем "Синтез нових компатибілізаторів на основі поверхнево-активних пероксидoвмісних олігомерів та створення полімерних сумішей поліолефінів, синтетичних мембран, а також, функціональних полімерних мікросфер", № держреєстрації 0198U002338, "Радикальні процеси на міжфазній границі полімер-полімерних сумішей, що ініціюються пероксидовмісними компатибілізаторами різної природи", № держреєстрації 0100U000505 та "Конструювання багатофазних полімерних систем з використанням гетерофункціональних поліпероксидів для створення композиційних полімер-полімерних та біосумісних матеріалів", № держреєстрації 0102U001169. Автор дисертаційної роботи є виконавцем цих тем.

Мета та задачі дослідження. Метою дослідження є синтез та вивчення основних властивостей кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну (ВЕП) та вищих естерів (мет)акрилової кислоти, локалізація пероксидних груп на низькоенергетичних поверхнях та забезпечення модифікації поверхні за рахунок вільнорадикального прищеплення. Для досягнення цієї мети було необхідно:

  • дослідити особливості кополімеризації 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет)акрилової кислоти (бутилакрилатом (БА), гексилакрилатом (ГАТ), октилметакрилатом (ОМА), 2-етилгексилакрилатом (ЕГА), лаурілметакрилатом (ЛАМА));

  • встановити залежність складу та молекулярної маси отримуваних кополімерів від умов синтезу;

  • дослідити термічну стійкість дитретинної пероксидної групи в складі синтезованих кополімерів;

  • вивчити здатність отриманих кополімерів модифікувати низькоенергетичні поверхні поліолефінів;

  • здійснити модифікацію пероксидованої поверхні вінільними мономерами.

Об'єкт дослідження. Головними об'єктами дослідження є мономер 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-ін (ВЕП) та вищі естери (мет)акрилового ряду (Ак): бутилакрилат, гексилакрилат, октилметакрилат, 2-етилгексилакрилат, лаурілметакрилат, – та отримані на їх основі пероксидовмісні кополімери.

Предмет дослідження. Реакція кополімеризації ВЕП з вищими естерами (мет)акрилової кислоти, властивості отриманих кополімерів та їх здатність модифікувати поверхні поліолефінів.

Методи дослідження. Для дослідження кополімеризації пероксидовмісного мономера ВЕП з рядом вищих естерів (мет)акрилового ряду та властивостей отриманих на їх основі кополімерів застосовували газорідинну та рідинну хроматографію, ІЧ-спектроскопію, ПМР та ЯМР 13С-спектроскопію, турбідиметрію, визначення енергетичних характеристик поверхні за методом двох рідин, визначення молекулярної маси кополімерів засобами гель-проникної хроматографії, ізотермічної перегонки та віскозиметрії, еліпсометричний мапінг, атомно-силову