LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез дослідження кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет) акрилового ряду

пероксидований кополімером ВЕП-ОМА (1 – прогрів з кополімером протягом 215 год, 2 – прогрів із кополімером протягом 40 год, в атмосфері аргону); 3,4 – непероксидований ПП (3 – прогрів протягом 215 год, 4 – прогрів протягом 40 год, в атмосфері аргону).

Крім того, описана вище модифікація ПП змінює адгезійні властивості його поверхні. На рис.9 приведено значення відносного приросту зусилля відшарування плівки акрилатного покриття, сформованої на модифікованій поверхні ПП з водного акрилатного латексу. З цих даних видно, що адгезійна міцність для модифікованої поверхні на 250300 % більша, ніж для немодифікованої.

Рис. 9. Відносна зміна зусилля відшарування плівки акрилатного покриття від зразків із прищепленими шарами ПАК та ПАКН. Умови прищеплення: Т=383 К; час – 215 год. 2 – ПП модифікований АК з метанольного розчину; 3 – ПП модифікований АКН з метанольного розчину; 4 – ПП модифікований кополімером ВЕП-ОМА; 5 – ПП пероксидований ВЕП-ОМА та модифікований АК з мета-нольного розчину; 6 – ПП перокси-дований ВЕП-ОМА та модифіко-ваний АКН з метанольного розчину.

Таким чином встановлено, що кополімери ВЕП-ОМА можуть бути використанні для пероксидації поліолефінових поверхонь. В свою чергу, наявність на поверхні пероксидних груп дозволяє гнучко змінювати її властивості шляхом прищеплення ланцюгів функціональних полімерів. Принципово показано, що цей шлях модифікації поверхні поліолефінів можна використовувати як для створення гідрофільних поліолефіновий поверхонь (необхідних, зокрема, у медицині та медичному приладобудуванні), так і для впливу на адгезійну міцність спеціальних та декоративних покрить поверхонь поліолефіну.

ВИСНОВКИ

 • У дисертації представлено розроблені наукові та практичні основи синтезу нових пероксидних кополімерів шляхом радикальної кополімеризації 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з рядом вищих естерів (мет)акрилового ряду. Показано, що синтезовані кополімери можуть бути застосовані як модифікатори низькоенергетичних полімерних поверхонь, що дозволяє суттєво змінити властивості цих поверхонь за рахунок ініціювання з поверхні процесів прищепленої полімеризації функціональних мономерів.

 • Виявлено ряд особливостей протікання реакції кополімеризації, яка протікає за слабоінгібованим механізмом та може приводити до утворення однорідних за складом кополімерів до глибоких стадій конверсії комономерів. Вперше запропоновано кінетичні схеми та рівняння, що описують процес бінарної кополімеризації 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну та ряду вищих естерів (мет)акрилового ряду. Розроблено математичну модель процесу, яка враховує залежність швидкості витрати комономерів від їх концентрації, а також залежність складу кополімеру від початкової концентрації комономерів. Отримані результати дозволили оптимізувати умови синтезу кополімерів та вказати умови, за яких зразки кополімерів є однорідними за складом.

 • Визначені константи кополімеризації 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з рядом вищих естерів (мет)акрилового ряду та виведене рівняння диференційного складу кополімеру з врахуванням впливу на склад кополімеру реакції передачі ланцюга на пероксидний комономер. Показано, що опис складу реальних кополімерів за допомогою виведеного рівняння є адекватним, на відміну від опису за рівнянням Майо-Льюїса.

 • Вивчені особливості термолізу пероксидних груп в складі кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з рядом вищих естерів (мет)акрилового ряду. Показано, що термоліз супроводжується індукованим розкладом та має ланцюговий характер. Визначено співвідношення між первинним та індукованим розкладом. Розроблена математична модель розкладу пероксидних груп та показано, що конформація макромолекул має важливий вплив на перебіг реакції термолізу.

 • Розроблена методика модифікації поверхні поліолефінів, яка полягає в пероксидації поверхні пероксидовмісними кополімерами з подальшим прищепленням функціональних полімерів за рахунок радикальної полімеризації, ініційованої з поверхні. Виявлено, що прищеплення за цією методикою поліакрилової кислоти приводить до гідрофілізації поверхні поліолефінів зі збільшенням поверхневої вільної енергії.

 • Виявлено, що за допомогою модифікації поверхні поліолефінів за розробленою методикою можна збільшувати їх адгезійні властивості щодо їх спеціальних та декоративних покрить. Так, модифікація пероксидованої поверхні ПП поліакрилонітрилом приводить до суттєвого (300 %) збільшення зусилля відшарування акрилатного покриття, сформованого з водної полімерної дисперсії.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ:

 • Варваренко С.М., Ройтер Ю.В., Носова Н.Г. Особливості співполімеризації 2-трет.бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими ефірами акрилового ряду // Вісник ДУ "Львівська політехніка", Хімія, технологія речовин та їх застосування. - 1999. - № 361. - С.69-72.

 • Roiter Yu., Samaryk V., Nosova N., Varvarenko S., Ptschke P., Voronov S. Radical Processes for the Creation of Compatibilizing Layers in Polyolefin Blends // Macromolecular Symposia. - 2001. - № 164. - P.377-387.

 • Воронов С.А., Самарик В.Я., Варваренко С.М., Носовa Н.Г., Ройтер Ю.В. Про вплив конформації молекул поліпероксиду на термоліз пероксидних груп // Доповіді НАН України. - 2002. - № 6. - С.147-150.

 • Пат. 46481A України, МПК C 08 J 007/12. Спосіб модифікації полімерних поверхонь / Воронов С.А., Самарик В.Я., Варваренко С.М., Носова Н.Г., Ройтер Ю.В. (Україна); Національний університет "Львівська політехніка"; Заявл. 24.07.2001; Опубл. 15.05.2002. - Бюл.№5. - 5 с.

 • Nosova N., Samaryk V., Varvarenko S., Roiter Yu., Voronov S. Polymer surface activation with peroxide-containing copolymers // Kurzreferate. Fachgruppe Molekulare Chemie. Vortragstagung "Funktionspolymere fr Systemlsungen". - Darmstadt. - 2002. - P.168.

 • Voronov S., Bhme F., Pionteck J., Ptschke P., Samaryk V., Roiter Yu., Varvarenko S., Nosova N. Polymer peroxide compatibilizer for reactive blending of carbon-chain polymers // Theses of EuroPolymer Foundation Congress. - Eindhoven. - 2001. - S.3.N.214.

 • Voronov S., Samaryk V., Roiter Yu., Varvarenko S., Nosova N. Polymerperoxide - Kompatibilisatoren fur die Reaktionsmischung von Polyolefinen // Technomer '99, Fachbeitrge, 16. Fachtagung ber Verarbeitung und Anwendung von Polymeren. - Band 2. - Chemnitz. - 1999. - S.P07(1)-P07(8).

  АНОТАЦІЯ

  Носова Н.Г. Синтез та дослідження кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет)акрилового ряду. - Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних за спеціальністю 02.00.06 - хімія високомолекулярних


 •