LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез дослідження поліорганосилоксанів з бі- та трифункціональним поверхневим шаром

with High Specific Surface Areas / Zub Y.L., Seredyuk I.V., Chuiko A.A., Jaroniec M., Jones M.O., Parish R.V. and Mann S. // Mendeleev Commun. - 2001. – V.11, N 6. – P. 208-210.

2. Design of Functionalized Polysiloxanes: Synthesis and Investigation of Sulfur-containing Xerogels with Mono- and Bifunctional Surface-layer / Zub Yu.L., Melnyk I.V., Chuiko A.A., Cauzzi D., Predieri G. // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2002. – N 7. – P. 35-45.

3. Novel Polyorganosiloxane Xerogels with a Bifunctional Surface Layer єSi(CH2)3SH/ єSi(CH2)3NH2 / I.V. Melnyk (Seredyuk), Yu.L.Zub, A.A. Chuiko, P. Van Der Voort // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2002. – N 8. – P. 125-133.

4. Polyfunctionalized Silica Adsorbents Obtained by Using Dodecylamine as Template / Mel'nyk (Seredyuk) I.V., Zub Yu.L., Chuiko A.A., Jaroniec M., Mann S. // Stud. Surf. Sci. Cat.– 2002. – V.141. – P. 205-212.

5. Polyfunctionalized Surfactant-Templated Adsorbents with High Specific Surface Areas / Zub Yu.L., Seredyuk I.V., Jaroniec M., Jones M.O., Mann S. // Proc. Fourth Intern. Symp. "Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption and Catalysis on Solids". – Krakow (Poland). – 2001. – P. 45 – 47.

6. Design on the Surface of Functionalized Polysiloxanes / Zub Yu.L., Seredyuk I.V., Chuiko A.A., Cauzzi D., Predieri G.// 3-я Международная конференция "Химия высокоорганизованных веществ и научные основы нанотехнологии". Авторефераты докладов. –Санкт-Петербург (Российская Федерация). – 2001. – С. 261-263.

7. Новые аспекты химии поверхности функциональных полисилоксанов (ФПС) / Е.В.Стеченко, И.В.Середюк, Ю.Л.Зуб, А.А.Чуйко // I Всероссийская конференция "Химия поверхности и нанотехнология". Материалы конференции. – Санкт-Петербург – Хилово (Российская Федерация). – 1999. – С. 44 – 45.

8. New Adsorbent Materials Based on Mesoporous Sieves with Sulfur-Containing Bifunctional Surface Layer / Gona O., Mel`nyk I., Zub Yu., Cauzzi D., Predieri G. // NATO ARW "Nanostructured Materials and Coatings for Biomedical and Sensor Applications". – Kyiv (Ukraine). – 2002. – P.67.

9. Синтез, будова та властивості поліорганосилоксанових сорбентів з біфункціональним поверхневим шаром / Гона О.І., Мельник І.В., Зуб Ю.Л., Чуйко О.О., Каузі Д., Предіері Дж. // Міжнародна конференція "Функціоналізовані матеріали: синтез, властивості та застосування". Автореферати тезисів. – Київ. – 2002. – С. 91-93


АНОТАЦІЯ

Мельник І.В. Синтез та дослідження поліорганосилоксанів з бі- та трифункціональним поверхневим шаром. - Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 01.04.18 – фізика і хімія поверхні. - Інститут хімії поверхні НАН України, Київ, 2002.

Дисертацію присвячено розробці шляхів синтезу нових полісилоксанових ксерогелів та мезопористих кремнеземів з бі- або трифункціональним сірковмісним поверхневим шаром на основі золь-гель і темплатного методів та вивченню впливу умов синтезу на склад, будову та властивості поверхні таких матеріалів.

Запропоновано ефективні методики синтезу триалкоксісиланів з (тіо)сечовинними групами, які дають змогу відносно легко і кількісно, з чистотою 95% і вище, одержувати необхідні попередники для подальших золь-гель синтезів. На їх основі отримано ксерогелі з питомою поверхнею 70 - 285 м2г-1 та показано, що варіюючи співвідношення реагуючих компонентів та природу функціональних груп, можна цілеспрямовано впливати на ступінь гідрофільності поверхні, вміст поверхневих груп та структурно-адсорбційні характеристики таких гібридних матеріалів. Встановлено, що при застосуванні в ході синтезу суміші триалкоксісиланів з тіольними та амінними групами при певному їх співвідношенні можна одержувати ксерогелі з підвищеною термічною стійкістю та бімодальною пористою структурою. З допомогою ІЧ спектроскопії, спектроскопії КР і 13С СР MAS ЯМР спектроскопії показана особливість будови поверхневого шару у ксерогелів та мезопористих кремнеземів з такими функціональними групами, а саме: існування протонованих аміногруп, де джерелом протонів виступає не тіольна група. Із застосуванням 29Si DP MAS ЯМР спектроскопії показано існування на поверхні мезопористих кремнеземів тільки двох структурних одиниць з функціональними групами (R'): O3SiR' (T3) та O2Si(OH)R' (T2). Встановлено, що структурно-адсорбційні характеристики мезопористих кремнеземів з монофункціональним поверхневим шаром істотно залежать від хімічної природи поверхні, а для зразків з бі- і трифункціональним поверхневим шаром спостерігається нівелювання впливу природи функціональних груп (одержані мезопористі кремнеземи характеризуються величиною питомої поверхні в межах 400-650 м2г-1 і розмірами пор в межах 1,7-3,0 нм).

Показано, що серед сорбентів з тіосечовинними групами найкращу сорбційну спроможність по відношенню до золота(III) та ртуті(II) – при кімнатній температурі - демонструють зразки з біфункціональним поверхневим шаром. При підвищенні температури до 50С сорбційна спроможність по відношенню до іонів Au(III) суттєво зростає і у сорбентів з монофункціональним поверхневим шаром. Найкращі сорбційні властивості по відношенню до золота(III) демонструє зразок ФМК з тіосечовинною функціональною групою, який селективно протягом 5 хв. вилучає при кімнатній температурі мікрокількості золота(III) з розчинів на тлі значного надміру 3d-металів.

Ключові слова: золь-гель метод, темплатний синтез, поліорганосилоксани, біфункціональний поверхневий шар, трифункціональний поверхневий шар, сорбція важких металів.


АННОТАЦИЯ

Мельник И.В. Синтез и исследование полиорганосилоксанов с би- и трифункциональным поверхностным слоем. - Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата химических наук по специальности 01.04.18 – физика и химия поверхности. - Институт химии поверхности НАН Украины, Киев, 2002.

Диссертация посвящена разработке методик синтеза новых полисилоксановых ксерогелей и мезопористых кремнеземов с би- или трифункциональным серосодержащим поверхностным слоем на основе золь-гель и темплатного методов и изучению влияния условий синтеза на состав, строение и свойства поверхности таких материалов.

Предложены эффективные методики синтеза триалкоксисиланов с (тио)мочевинными группами, которые дают возможность относительно легко и количественно, с чистотой 95% и более, получать необходимые предшественники для дальнейших золь-гель синтезов. По разработанным методикам выделены и идентифицированы ксерогели (с удельной поверхностью 70 - 285 м2г-1) и мезопористые кремнеземы (с удельной поверхностью 400-650 м2г-1 и размерами пор 1,7-3,0 нм), среди которых значительную