LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і властивості електроактивних матеріалів на основі полімерних анізидинів та аміноацетофенонів

полі-м- та полі-п-анізидинів як емералдинових основ до перніграніліну є необоротним процесом.

 • Електрохімічне окиснення полімерів аміноацетофенону із замісниками в орто- і мета-положеннях протікає необоротно: полі-о-аміноацетофенон окиснюється до пернігранілінового стану через утворення емералдинової солі, а полі-м-аміноацетофенон – лише до емералдинової солі. Полі-п-аміноацетофенон у формі лейкоемералдинової основи електрохімічно окиснюєть-ся у дві стадії: перша стадія окиснення до емералдинової основи є квазіоборотним процесом, а друга – до пернігранілінової основи – необоротним.

 • Вперше виявлено, що конго червоний і п-аміноазобензен при хімічному та електрохімічному окисненні в кислому середовищі не утворюють полімерних сполук. Продуктом окиснення кон-го червоного є заряджена валентно ненасичена частинка з делокалізованим по ланцюгу спря-жених зв'язків електроном. п-Аміноазобензен утворює димерну сполуку при рекомбінації між катіон-радикальними частинками по типу „голова до голови", яка виявляє електрохімічну ак-тивність внаслідок наявності у структурі азо-гідрозо-фрагментів.

 • Електронодонорні метокси-групи посилюють електронодонорний ефект і підвищують електро-хімічну активність поліанізидинів, по відношенні до електронакцепторного впливу ацето-за-місників та азо-груп на властивості поліаміноацетофенонів і продуктів окиснення ароматичних азосполук, відповідно. За пониженням електрохімічної активності поліконденсати розміщу-ються таким чином:

  поліанізидини > поламіноацетофенони > продукти окиснення ароматичних азосполук.

 • Виявлено, що досліджувані полімерні сполуки та продукти окиснення ароматичних азосполук є електроактивні, чутливі до зміни кислотності середовища, термостабільні до температури 400 К. Завдяки різноманітним фізико-хімічним властивостям ці матеріали придатні для конст-руювання первинних і вторинних джерел енергії, резисторів, польових транзисторів, а також можуть бути апробовані як рН-чутливі електроди для хімічних сенсорів.


  Основний зміст роботи викладено в наступних публікаціях:

 • Є. Ковальчук, Н. Стратан, Є. Блажейовський. Основні аспекти електрохімічного окиснення ізомерів анізидину та застосування їх полімерів у магнієвих елементах // Вісник Львівського уні-верситету. Серія хімічна. − 2000. − Вип. 39. − С. 297-302.

  (Особистий внесок здобувача: Стратан Н.В. – проведення вольтамперометричних досліджень, синтез полі-конденсатів анізидину, виготовлення на їх основі полімерних композитів, конструювання магнієвих джерел живлення з поліанізидиновими катодами, вивчення електричних та експлуатаційних характеристик магнієвих елементів, участь в обговоренні результатів і підготовці статті до друку; Ковальчук Є.П.і Бла-жейовський Є.обговорення отриманих результатів).

 • E.P. Koval'chuk, N.V. Stratan, O.V. Reshetnyak, J. Bіaїejowski, M.S. Whittingham. Synthesis and properties of the polyanisidines // Solid State Ionics. - 2001. – Vol. 141-142. – Р. 217 – 224.

  (Особистий внесок здобувача: Стратан Н.В. – проведення вольтамперометричних досліджень, синтез полі-конденсатів анізидину, конструювання магнієвих джерел живлення з поліанізидиновими катодами, вивчення електричних та експлуатаційних характеристик магнієвих елементів, участь в обговоренні резуль-татів і підготовці статті до друку; Ковальчук Є.П. – отримання ІЧ- і ПМР-спектрів поліанізидинів, обгово-рення результатів; Блажейовський Є. – проведення елементного аналізу поліанізидинів; Решетняк О.В. і Віттінгем М.С. – обговорення отриманих результатів і допомога в підготовці статті до друку).

 • Н. Стратан, Є. Ковальчук, Г. Кебас. Електрохімічне та хімічне окиснення конго червоного. Продукти його окиснення як катодний матеріал для літієвого елемента // Вісник Львівського уні-верситету. Серія хімічна. – 2001. - Вип. 40. – С. 221 – 225.

  (Особистий внесок здобувача: Стратан Н.В. – проведення вольтамперометричних досліджень, хімічне окиснення конго червоного, виготовлення електропровідної композиції на основі продукту окиснення конго червоного, конструювання літієвого джерела струму, вивчення електричних та експлуатаційних ха-рактеристик літієвого елементу, участь в обговоренні результатів і підготовці статті до друку; Коваль-чук Є.П. – отримання ІЧ-спектрів конго червоного і продукту його окиснення, обговорення результатів; Ке-бас Г. – виготовлення робочих розчинів і допомога при проведенні вольтамперометричних досліджень).

 • Н.В. Стратан, Е.П. Ковальчук, Е. Блажейовский. Синтез, структура и свойства изомерных полиаминоацетофенонов // Журнал общей химии. – 2004. - Т. 74, Вып. 12. – С. 2012 – 2018.

  (Особистий внесок здобувача: Стратан Н.В. – проведення вольтамперометричних досліджень, синтез полі-конденсатів аміноацетофенону, виготовлення полімерних композитів на основі поліаміноацетофенонів як катодних матеріалів для літієвих елементів, конструювання літієвих джерел живлення, вивчення електрич-них та експлуатаційних характеристик літієвих джерел енергії, участь в обговоренні результатів і підготов-ці статті до друку; Ковальчук Є.П. – отримання ІЧ-спектрів полімерних зразків та продуктів термодеструк-ції, обговорення результатів; Блажейовський Є. – проведення елементного і термогравіметричного аналі-зів).

 • Н. Стратан. Особливості електрохімічного окиснення полімерів анізидину // Збірник тез 7-ї наукової конференції "Львівські хімічні читання-99". м. Львів, 1999. − С. 157.

 • E.P. Koval'chuk, N.V. Stratan, O.V. Reshetnyak, M.S. Whittingham. Synthesis and properties of the polyanisidines // Proc. of XIVTH International symposium on the reactivity of solids. Budapest (Hungary), 2000. − Р. 151.

 • Н.В. Стратан, Е.П. Ковальчук. Электроокисление п-аминоазобензола и его орто-замещен-ных производных // Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции „Элект-рохимия органических соединений" (ЭХОС -2002). г. Астрахань, 2002. − С. 105-106.

 • Н.В. Стратан, Є.П. Ковальчук, Є. Блажейовський. Синтез і фізико-хімічні властивості полі-аміноацетофенону // Тези доповідей Міжнародної конференції „Функціоналізовані матеріали: син-тез, властивості та застосування". м. Київ. − 2002. − С. 61-63.


  АНОТАЦІЯ

  Стратан Н.В. Синтез і властивості електроактивних матеріалів на основі полімерних анізи-динів та аміноацетофенонів. − Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.04 − фізична хімія. Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2005.

  Дисертаційна робота містить аналіз результатів експериментального дослідження та квантово-хімічного розрахунку шляхів хімічного і електрохімічного синтезів у кислому водному середовищі поліконденсатів анізидинів і аміноацетофенонів, процесів окиснення конго червоного і п-аміноазобензену, а також дані про фізико-хімічні властивості синтезованих полімерних сполук та продуктів окиснення. Окиснювальна


 •