LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і властивості поверхнево-активних пероксидів і мономерів

латексних частинок і ефективно реґулювати їхню аґреґативну стабільність.

7. Показано, що нові поверхнево-активні мономери можуть застосовуватись для синтезу полімерних поверхнево-активних речовин та емульгаторів-ініціаторів, а також для формування в полімерних колоїдних системах міжфазних шарів із стабілізуючими, у тому числі інвертабельними властивостями.


Список праць, опублікованих за темою дисертації

Когут А.М., Гевусь О.І., Флейчук Р.І. Синтез мономерів – похідних солей тетраалкіламонію // Вісник ДУ "Львівська політехніка". – 1997. – № 316. – С. 74-76.

Особистий внесок: синтез мономерів, визначення їхніх фізико-хімічних констант.

Когут А.М., Гевусь О.І., Воронов С.А. Синтез несиметричних ефірів малеїнової кислоти // Вісник ДУ "Львівська політехніка". – 1998. – № 339. – С. 59-61.

Особистий внесок: синтез та ідентифікація малеїнатних мономерів.

Когут А.М. Синтез і властивості w-аміноалкілакрилатів // Вісник ДУ "Львівська політехніка". – 1999. – № 361. – С. 55-57.

Особистий внесок: синтез акрилатних мономерів, визначення їхніх фізико-хімічних констант, кополімеризація їх зі стиреном і обробка результатів.

Каніщев О.С., Когут А.М., Гевусь О.І., Воронов С.А. Синтез поліетиленоксидних макромономерів // Вісник ДУ "Львівська політехніка". – 2002. – № 461. – С. 120-123.

Особистий внесок: постановка завдання й інтерпретація експериментальних даних.

Когут А., Гевусь О., Воронов С. Кополімери на основі w-аміноалкілакрилатів і четвертинних амонійних солей // Polymers of Special Applications. – Radom, Poland. – 2002. – Р. 152-156.

Особистий внесок: синтез мономерів і кополімерів, обробка результатів.

Когут А.M., Каніщев О.С., Воронов С.А. Поверхнево-активні властивості і кополімеризація поліетиленоксидних макромономерів ряду несиметричних естерів малеїнової кислоти // Вісник НУ "Львівська політехніка". – 2003. – № 488. – С. 306-310.

Особистий внесок: дослідження закономірностей кополімеризації макромономерів зі стиреном, обробка результатів й інтерпретація експериментальних даних.

Когут А.М., Гевусь О.І. Синтез і властивості силоксановмісного малеїнату - нового поверхнево-активного мономеру // Вісник НУ "Львівська політехніка". – 2003. – № 488. – С. 128-132.

Особистий внесок: синтез силоксановмісного мономеру, дослідження його колоїдно-хімічних властивостей.

Когут А.М., Гевусь О.І., Воронов С.А., Шевчук О.М. Синтез нового аніонного поверхнево-активного мономера і його емульсійна кополімеризація зі стиреном // Вісник НУ "Львівська політехніка". – 2004. – № 516. – С. 159-163.

Особистий внесок: синтез мономеру, дослідження його колоїдно-хімічних властивостей, емульсійна полімеризація зі стиреном, визначення аґреґативної стабільності одержаних латексів.

Kohut A.M., Hevus O.I., Voronov S.A. Synthesis and Properties of 4-(w-Methoxyoligodimethylsiloxanyl)butyl Maleate - New Surfmer // J. Appl. Pol. Sci. – 2004. – Vol. 93. – Is. 1. – Р. 310-313.

Особистий внесок: синтез мономеру, вивчення його поверхнево-активних властивостей.

Fleychuk R.I., Kohut A.M., Hevus O.I., Voronov S.A. Reactive Polymers on the Basis of Functional Peroxides // Macromol. Symp. – 2004. – Vol. 210. – Is. 1. – Р. 85-92.

Особистий внесок: вивчення закономірностей кополімеризації пероксидовмісних мономерів зі стиреном, синтез полімерів на їхній основі, обробка результатів.

Когут А.М., Флейчук Р.І., Гевусь О.І., Воронов С.А. Нові пероксидовмісні пармери. Синтез, властивості та полімеризація // Питання хімії і хімічної технології. – 2005. – № 1. – С. 82-85.

Особистий внесок: синтез та ідентифікація пероксидовмісних поверхнево-активних мономерів, дослідження їхніх колоїдно-хімічних властивостей і полімеризаційної здатності.

Voronov A., Kohut A., Peukert W., Voronov S., Gevus O., Tokarev V. Invertible Architectures from Amphiphilic Polyesters // Langmuir. – 2006. – Vol. 22. – No. 5. – P. 1946-1948.

Особистий внесок: синтез і дослідження колоїдних властивостей амфіфільних поліестерів, обробка результатів.

Когут А., Гевусь О., Воронов С., Сербо В. Синтез пероксидних похідних заміщених b-гідроксипропіонових кислот // Львівські хімічні читання – 99. Збірник праць. – Львів. – 1999. – С. 51.

Kohut A., Hevus O., Voronov S. Copolymers on the Basis of щ-Aminoalkyl Acrylates and Quaternary Ammonium Salts // Abstracts of Polish-Ukrainian Conference on "Polymers of Special Applications". – Radom, Poland. – 2000. – Р. 75.

Каніщев О.С., Когут А.М., Гевусь О.І., Воронов С.А. Синтез і властивості поверхнево-активних мономерів – похідних малеїнової кислоти // Тези доповідей XIX Української конференції з органічної хімії. – Львів. – 2001. – С. 353.

Когут А.М., Каніщев О.С. Поверхнево-активні властивості та кополімеризація нейоноґенних малеїнатних мономерів // Тези доповідей V Конференції молодих учених та студентів-хіміків Південного регіону України. – Одеса. – 2002. – С. 28.

Когут А.М., Каніщев О.С. Синтез аніонних поверхнево-активних мономерів - похідних малеїнової кислоти // Тези доповідей V Конференції молодих учених та студентів-хіміків Південного регіону України. – Одеса. – 2002. – С. 29.

Когут А.М. Синтез і властивості поверхнево-активного макромономеру на основі оліґодиметилсилоксану // Тези доповідей V Української конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук. – Київ. – 2003. – С. 94.

Когут А.М. Синтез полімерів на основі аміноакрилатних мономерів // Тези доповідей V Української конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук. – Київ. – 2003. – С. 9.

Когут А.М., Каніщев О.С. Синтез і кополімеризація поверхнево-активних мономерів на основі поліетиленґліколів // Тези доповідей V Української конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук. – Київ. – 2003. – С. 10.

Когут А.М., Флейчук Р.И., Гевусь О.И., Воронов С.А. Синтез пероксидных поверхностно-активных мономеров – производных малеиновой кислоты // Тезисы XI Международной конференции по химии органических и элементоорганических пероксидов. – Москва. – 2003. – С. 252-253.

Kohut A.M., Fleychuk R.I., Hevus O.I., Voronov S.A. Macroinitiators on the Basis of New Peroxide Surface-Active Monomers // Abstract Book of 2nd International Symposium on "Reactive Polymers in Inhomogeneous Systems, in Melts and at Interfaces". – Dresden, Germany. – 2003. Р. S2/16.

Kohut A.M., Fleychuk R.I., Hevus O.I., Voronov S.A. Surface Active Peroxide Monomers Based on Maleic Acid // Short notes to II International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics. – Minsk, Belarus. – 2003. – P. 160.

Kohut A.M., Hevus O.I., Voronov S.A. Maleates of Oligosiloxanylbutanol – New Surface-Active Macromonomers // Short notes to II International Conference on Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics. – Minsk, Belarus. – 2003. – P. 161.

Hevus O.I., Kohut A.M., Fleychuk R.I., Voronov S.A., Pashynnyk V.Yu. Latexes stabilized with novel maleic surfmers // Abstracts of III Polish-Ukrainian Conference on "Polymers of Special Applications". – Radom, Poland. – 2004. – Р. 16-17.

Voronov A., Kohut A., Peukert W., Hevus O., Tokarev V., Voronov S. Synthesis of invertible oligomers for the fabrication of Janus colloidal particles // Book of abstracts of European polymer congress. – Moscow, Russia. – 2005. – P. 130-131.

Когут А.М.,