LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і властивості похідних пуринів та циклогомологів ксантинів

реакція електрофільного заміщення (нітрування HNO3 та бромування Br2) відбувається по бензольному ядру молекули, а нуклеофільного (тіонування P2S5 і хлорування POCІ3) - по атому С6 пуринового фрагменту.

 • Встановлено, що схема "ксантин його циклогомолог" може бути успішно реалізована шляхом трансформації вихідних ксантинів у відповідні 4 аміноімідазол-5-карбоксаміди з послідовним перетворюванням їх у імідазо-[4,5-е]-1,4-діазепіни. Для синтезу 2 тіа(окса)аналогів імідазо-[4,5-е]-1,4-діазепінів оптимальним є перетворення вихідних 3-(b-оксиетил)-1,2,5 тіа(окса)діазоло[3,4-d]-піримідин-2,6-дионів у 3-(b-аміно-етиламіно)-1,2,5-тіа(окса)діазол-4 карбонові кислоти з послідуючою дією на них оцтового ангідриду у піридині. Будова продуктів циклізації визначається природою конденсуючого агента: дією тозилхлоріду на 3 [(b-аміно(гідрокси, меркапто)етиламіно]-1,2,5-тіа(окса, селено)діазол-4-карбонові кислоти у піридині здобуті 14-членні лактами, лактони та тіалактони, які містять ядра вказаних діазолів.

 • Будова продуктів тозилювання 3-(b-оксиетил)-8-гетероксантинів тозилхлорідом визначається природою використанної органічної основи: у випадку піридину реакція відбувається з утворенням тозилатів, а у присутності триетиламіну чи діазобіциклооктану[2,2,2]-похідних 1,2,5 тіа(селено)діазоло[3,4-d]-оксазолідино[2,3-b]-піримідинів.

 • Характер продуктів, що утворюються в разі реакції тетранітродибензо-18-краун-6 з нуклеофілами, визначається природою нуклеофіла та розчинника, які використовуються. Таким чином, взаємодія з амінами у ДМСО призводить до діамінодинітропохідних ДБ-18-К-6, гідразином або етилгідразином до анелювання 1Н- чи 2Н-триазольних ядер по бензольним кільцям молекули, під дією метилату натрію у метанолі – до продуктів заміщення двох нітрогруп у феніленових кільцях ДБ-18-К-6, а з метилатом натрію відбувається розщеплення макроциклічного кільця.

 • Встановлено, що центрами нуклеофільної атаки при взаємодії тетранітродибензо-18(24)-краун-6(8) з метилатом натрію у ДМСО є атоми С бензольних ядер, що входять у порожнину макроциклу, і реакція збігає постадійно, що дозволило, змінивши метилат натрію на натрієву сіль метилцезольва, уперше здійснити рециклізацію тетранітродибензо-18(24)-краун-6(8) у відповідні монобензо-9(12)-краун-3(4).

 • Розширення піримідинового циклу ксантинів до 1,4-діазепінового змінює регіоселективність реакцій метилювання та тіонування і зменшує спроможність атомів галогену у атома С2 імідазольного кільця до нуклеофільного заміщення. Так, на відміну від відповідних ксантинів, у яких метилювання атомів азоту у лужному середовищі здійснюється у послідовності N3, N7, N1, а тіонування – у послідовності С6, С2, для їхніх циклогомологів властиві послідовності N1, N4, N7 та С5, С8, відповідно. На відміну від 8-галогенксантинів їх циклогомологи не реагують з NaCN та NaSCN у ДМФА.

 • Конформаційна рухливість 1,4-діазепінового циклу у 2-заміщених похідних 1,4,7-триметил-імідазо[4,5-е]1,4-діазепіна (циклогомолога кофеїну) практично не залежить від природи замісника, у той час, як у 1,5,8-триметил-імідазо[5,4-е]1,4-діазепіні (циклогомолога ізокофеїну) бар'єр інверсії 1,4 діазепінового циклу суттєво вищий, що зумовлено репульсивною взаємодією СН3-груп у положеннях 1 та 8 молекули останнього.

 • Вивчення хімічних властивостей та біологічної активності синтезованих сполук дозволило встановити можливість використання 3-(b-оксиетил)-8 гетероксантинів та продуктів їх гідролізу, поряд з тетранітро-ДБ-18-К 6, у якості синтонів у тонкому органічному синтезі; похідних аза(діаза)краун-ефірів – у якості потенційних противірусних засобів, а похідні імідазо-[4,5 е][1,4]-діазепіну для пошуку нових інотропних та гіпотензивних препаратів.


  Список опублікованих праць

  1. Иванов Э.И., Терентьев П.Б., Полищук А.А., Захаров К.С., Субботин Б.С. О взаимодействии тетранитродибензо-18-краун-6 с алкоголятами натрия // Химия гетероцикл. соед. - 1985. - №11. - С. 1572.

  2. Иванов Э.И., Федорова Г.В. Новые производные 2,4- и 2,6 динитроанилинов // Укр. хим. ж. - 1986. - Т.52, №11. - С. 1215-1217.

  3. Терентьев П.Б., Шморгунов В.А., Богатский А.В., Донау Р., Иванов Э.И., Полищук А.А. Масс-спектрометрическое поведение бензозамещенных дибензо-18-краун-6 эфиров // Химия гетероцикл. соед. - 1986. - №6. - С. 783-786.

  4. Иванов Э.И., Богатский А.В., Полищук А.А., Иванова Р.Ю., Терентьев П.Б. Некоторые превращения изомерных диаминодибензо-18-краун-6 // Укр. хим. ж. - 1986. - Т. 52, №2. - С. 197-200.

  5. Иванов Э.И., Полищук А.А., Карасева Т.Л., Иванова Р.Ю. Синтез и противосудорожная активность новых производных дибензо-18-краун-6 // Хим. - фарм. ж. - 1987. - №4. - С. 425-428.

  6. Иванов Э.И., Полищук А.А., Терентьев П.Б. Новая гетероциклическая система ди[1,2,3бензотриазоло[5,6,8;5`,6`-k]]-18-краун-6 // Химия гетероцикл. соед. - 1988. - №2. - С. 256-257.

  7. Иванов Э.И., Полищук А.А., Бореко Е.И., Владыко Г.В., Коробченко Л.В. Синтез и противовирусная активность производных дибензо-18 краун-6 // Хим. -фарм. ж. - 1988. - №7. - С. 836-839.

  8. Иванов Э.И., Степанов Д.Е., Геращенко В.В., Грищук Л.В. Новая гетероциклическая система - 5,6,7,8-тетрагидро-4Н-тиазоло-[5,4-c]-азепин-8-он. // Химия гетероцикл. соед. - 1989. - №2 - С. 277.

  9. Иванов Э.И., Калаянов Г.Д., Ярощенко И.М. Синтез 1,2,3-триазоло-[5,4 e][1,4]-диазепина // Журн. орг. хим. - 1989. - Т. 25, вып. 9. - С. 1975-1979.

  10. Иванов Э.И., Калаянов Г.Д., Ярощенко И.М., Степанов Д.Е. Новый синтез иодметилата кофеина и его гомолога // Химия гетероцикл. соед. - 1989. - №11. - С. 1570.

  11. Иванов Э.И., Полищук А.А., Авраамов С.М., Иванова Р.Ю. Взаимодействие тетранитродибензо-18-краун-6 с алкоголятами натрия // Химия гетероцикл. соед. - 1989. - №1. - С. 37-40.

  12. Иванов Э.И., Ярощенко И.М., Калаянов Г.Д. Синтез гомологов теофиллина и теобромина // Химия гетероцикл. соед. - 1989. - №12. - С. 1699.

  13. Иванов Э.И., Полищук А.А. Рециклизация тетранитродибензо-18 краун-6 и тетранитродибензо-24-краун-8 в монобензокраун-эфиры // Химия гетероцикл. соед. - 1990. - №11. - С. 1474-1476.

  14. Иванов Э.И., Ярощенко И.М., Калаянов Г.Д. Синтез гомологов природных алкалоидов теофиллина и теобромина // Укр. хим. ж. - 1990. - Т. 56, №12. - С. 1316-1318.

  15. Иванов Э.И., Калаянов Г.Д., Ярощенко И.М. Новый подход к синтезу гомолога ксантина // Химия гетероцикл. соед. - 1990. - №7. - С. 997-998.

  16. Иванов Э.И., Полищук А.А., Терентьев А.А., Салахов Ф.М., Салахов М.С. Синтез азепиндионов на основе диаминодибензо-18-краун-6 и ангидридов алициклических двухосновных кислот // Журн. орг. хим. - 1991. - Т. 27, вып. 1. - С. 140-143.

  17. Иванов Э.И., Полищук А.А., Иванова Р.Ю. Синтез 1,4-бензодиазепинов и хиназолинов на основе краунированных о-аминокетонов // Журн. орг. хим. - 1991. - Т. 27, вып. 7. - С. 1524-1527.

  18.Иванов Э.И., Яволовский А.А., Кукленко Е.А., Тимофеев О.С. // Превращения 3 (b оксиэтил)-8-тиаксантина. // Химия гетероцикл. соед. - 1991. - №2. - С. 272-274.

  19.


 •