LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і властивості функціонально заміщених гемінальних бісфосфонових кислот

залежить від ступеня іонізації бісфосфонової групи. Такий висновок підтверджений квантово-механічними розрахунками.

5. Знайдено, що при взаємодії синтезованих тіоуреїдобісфосфонатів з галогенкетонами з високими виходами утворюються тіазолійбісфосфонати, якщо хоча б один замісник біля атома азоту стерично неутруднений. У випадку стерично утруднених тіоуреїдобісфосфонатів тіазоли утворюються при реакціях з бромацетоном, а з арилгалогенкетонами утворюються тіазоліни. При цьому виявлена складна залежність результатів взаємодії арилзаміщених тіоуреїдометиленбісфосфонатів з бромацетоном від кількості лугу у реакційній суміші.

6. Взаємодію амінобісфосфронатів з ізотіосечовинами синтезовані гуанідинобісфосфонати та піримідинобісфосфонати.

7. Досліджено взаємодію (аміно)бісфосфонатів з (аміно)епоксидами, розроблені методи синтезу (аміно)естерів бісфосфонатів та методи аміноалкілування АМБФ.
СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ


1. Чуйко А.Л., Филоненко Л.П., Борисевич А.Н., Лозинский М.О. Взаимодействие аминоалкилиден-1,1-бисфосфоновых кислот с изо(тио)цианатами и тетраметилтиурамдисульфидом. // Журн. общ. химии. - 1991. - Т. 61. Вып. 11. - С. 2552-2557. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження залежності результатів реакції від умов її проведення, аналіз спектральних даних, доказ будови отриманих сполук).

2. Чуйко А.Л., Филоненко Л.П., Борисевич А.Н., Лозинский М.О. Синтез и свойства гидроксиаминоалкиловых эфиров оксиэтилиденбисфосфоновой кислоты. // Журн. общ. химии. 1993. - Т. 63. Вып. 9. - С. 1070-1074. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження залежності результатів реакції від умов її проведення, хроматографічне розділення продуктів, аналіз спектральних даних, доказ будови отриманих сполук).

3. Чуйко А.Л., Филоненко Л.П., Борисевич А.Н., Лозинский М.О. Синтез и свойства гетерилзамещенных алкилиден-1,1-бисфосфоновых кислот. I. Синтез и строение тиазолийзамещенных алкилиден-1,1-бисфосфоновых кислот. // Журн. общ. химии. 1995. - Т. 65. Вып. 8. - С. 1332-1337. (Здобувачем виконана синтетична частина роботи, встановлено та доведено будову отриманих сполук, проведено їх потенціометричне титрування).

4. Чуйко А.Л., Филоненко Л.П., Борисевич А.Н., Лозинский М.О. Синтез и свойства гетерилзамещенных алкилиден-1,1-бисфосфоновых кислот. II . Амино-иминотаутомерия некоторых тиазолийзамещенных алкилиден-1,1-бисфосфоновых кислот. // Журн. общ. химии. 1995. - Т. 65. Вып. 8. - С. 1338-1341. (Здобувачем проведено спектральне дослідження аміно-імінотаутомерії гетерилбісфосфонатів).

5. Лабынцева Р.Д., Ульяненко Т.В., Борисевич А.Н., Филоненко Л.П., Чуйко А.Л., Лозинский М.О., Костерин С.А. Сочетанное действие Pb2+ и комплексонов двухвалентных металлов на супреципитацию и АТР-азную активность актомиозина миометрия. // Укр. биохим. журн.. - 1995. - Т. 67, № 6. - С. 46-53. (Здобувачем виконані синтези 6-ти з 11-ти комплексонів, що досліджувалися).

6. Гидраты натриевых солей гуанидино-(1-гидрокси)-алкилиден-1,1-бисфосфоновых кислот оказывающие ингибирующий эффект на активность 5' нуклеотидазы. А.с. 1617 910 СРСР. МКІ C 07 F 9/38. Мирян Н.И., Борисевич А.Н., Лозинский М.О., Бобков Ю.Г., Чуйко А.Л., Сакс В.А., Преображенский А.Н., Шаров В.Г., Крыжановский С.А., Джалиашвили И.В., Каверина Н.В.: ИОХ НАН Украины, Всесоюзный кардиологический центр. Опубл. 20.08.96. (Здобувачем виконані синтези цільових та деяких з проміжних сполук).

7. Чуйко А.Л., Филоненко Л.П., Борисевич А.Н., Лозинский М.О. Синтез и свойства тиуронийзамещенных алкилиден-1,1-бисфосфоновых кислот. // Журн. общ. химии. - 1996. Т. 66. Вып. 9. - С. 1479-1483. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження залежності результатів реакції від умов її проведення, аналіз спектральних даних, доказ будови отриманих сполук).

8. Chuiko A.L., Filonenko L.P., Borisevitch A.N., Lozinsky M.O. Synthesis of thiazolium substituted gem-bisphosphonates and investugation of some their properties. // Phosphorus, Sulfur, and Silicon. - 1996. - Vol. 111. - P. 65. (Здобувачем виконана синтетична частина роботи та аналіз спектральних даних).

9. Chuiko A.L., Filonenko L.P., Borisevitch A.N., Lozinsky M.O. Aminohydroxypropane esters of hydroxyethylidenebisphosphonic acid. // Phosphorus, Sulfur, and Silicon. -1996. Vol. 111. P. 66. (Здобувачем виконана синтетична частина роботи, аналіз спектральних даних та доказ будови отриманих сполук).

10. Kafarski P., Lejczak B., Guiseppe F., Chuiko A.L., Lozinsky M.O., Jasicka-Misiak I., Czekala K., Lipok J. Recent advances in the research on herbicidally active aminomethylenebisphosphonic acids. // Phosphorus, Sulfur, and Silicon. - 1999. - Vol. 144-146. - P. 621-624. (Здобувачем здійснені синтези сполук, що досліджувалися).

11. Lozinsky Miron, Chuiko A., Kafarski Pawel, Jasicka-Misiak I., Filonenko L., Borisevich A. Synthesis of thiazolium substituted gem-bisphosphonates and investigation of some their properties. // Phosphorus, Sulfur, and Silicon. - 1999. - Vol. 147. - P. 241. (Здобувачем здійснені синтези, встановлено та доведено будову отриманих сполук).

12. Chuiko A.L., Lozinsky M.O., Jasicka-Misiak I., Kafarski P. Herbicidal Derivatives of Aminomethylenebisphosphonic acid. Part IV. Hydroxyalkylidenebisphosphonates, Iminomethylenebisphosphonates and Ureidomethylenebisphosphonates. // Journal of Plant Growth Regulation. - 1999. - Vol. 18. - P. 171-174. (Здобувачем виконані синтези сполук, що досліджувалися).

13. Лозинский М.О., Шарыкина Н.И., Борисевич А.Н., Короткий Ю.В., Чуйко А.Л., Филоненко Л.П. Некоторые данные клинических исследований лекарственных препаратов Мебифон, Адемол и Никорандил. // Материалы сообщений Научно-практического семинара "Поиск и разработка сердечно-сосудистых средств". Алушта. 2001. С. 29-32. (Здобувачем синтезовано і підготовано зразки сполук, що досліджувалися).

14. Chuiko A.L., Filonenko L.P., Borisevitch A.N., Lozinsky M.O. pH dependent Hantzsch cyclization of the thioureidobisphosphonates. // Phosphorus, Sulfur, and Silicon. 2002. 177. № 8-9. - P. 1949-1950. (Здобувачем проведені експериментальні дослідження залежності результатів реакції від умов її проведення, виконані синтези та доказ будови отриманих сполук).

15. Чуйко О.Л., Філоненко Л.П., Борисевич А.М., Лозинський М.О. Методи синтезу гемінальних бісфосфонових кислот. // Укр. хім. журн., - 2002. - Т. 68, № 11. - С. 9-17. (Здобувачем виконані збір, систематизація та узагальнення літературних даних).

16. Чуйко О.Л., Філоненко Л.П.,