LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і властивості RGD міметиків на основі азотовмісних гетероциклів

6.5

9.00 0.56

71

25.0 1.7

1.00 0.41

72

17.0 1.6

0.80 0.07

73

11.6 1.3

0.70 0.07

74

2300.0 160.0

32.00 2.20

75

710.0 39.0

8.00 0.60

76

450.0 41.0

5.00 0.40

77

340.0 23.0

3.70 0.40

RGDS

31000.0 2000.0

13000.00 1600.00

Отримані експериментальні дані з антиагрегаційної активності та інгібування зв'язування FITC-Fg з фібриногеновими рецепторами дозволяють розглядати нові RGDF міметики на основі залишку 1,2,3,4-тетрагідроізохіноліну та в-заміщених в-аланінів як високоактивні інгібітори агрегації тромбоцитів і як антагоністи бIIbв3 рецепторів.

RGDF міметики 34, 55 і 73 проявили максимальний афінітет до бIIbв3 рецепторів на поверхні відмитих тромбоцитів людини та можуть бути запропоновані для подальшого поглибленого вивчення їх біологічних властивостей.

ВИСНОВКИ

 • Вперше показано, що залишки 4-(1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-іл)аміно-4-оксобутанової та 3-[(1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-іл-аміно)карбоніл]бензойної кислот є замінниками Arg-Gly-ділянки RGD пептиду, а залишок 1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-карбонової кислоти є біоізостером аргінілу. Всі ці залишки можуть бути використані для молекулярного дизайну і є придатними для побудови RGD міметиків – ефективних інгібіторів агрегації тромбоцитів і антагоністів бIIbв3.

 • Встановлено, що введення до молекул RGDF міметиків – похідних
  4-оксо-(4-піперазин-1-іл)бутанової кислоти, залишку м-амінобензойної кислоти замість фрагменту Gly приводить до отримання високоактивних інгібіторів агрегації тромбоцитів, що проявляють активність як у дослідах in vitro, так і у дослідах ex vivo.

 • Показано, що молекулярною мішенню RGD міметиків – похідних
  4-(1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-іл)аміно-4-оксобутанової, 1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-карбонової і 3-[(1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-іл-аміно)карбоніл]бензойних кислот, є глікопротеїновий комплекс GP IIb/IIIa (бIIbв3).

 • RGD міметики (34, 55 і 73), що проявили максимальний афінітет до бIIbв3 та антиагрегаційну активність, являються перспективними як потенційні антиагреганти.

 • На підставі даних двовимірної спектроскопії ЯМР встановлено, що у розчині DМSО RGDF міметик (4-(1,2,3,4-тетрагідроізохінолін-7-іл)аміно-4-оксо-бутаноїл-D-в-феніл-в-аланін) знаходиться переважно у "витягнутій" конформації.  СПИСОК РОБІТ, ЩО ОПУБЛІКОВАНІ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 • Крысько А.А., Маловичко О.Л., Кабанова Т.А., Мазепа А.В. Синтез и антиагрегационная активность нового RGDF-миметика // Биоорганическая химия. – 2004. – Т. 30, № 6. – С. 594 – 598. (Синтез сполук, участь в обговоренні результатів).

 • Крысько А.А., Андронати С.А., Маловичко О.Л., Кабанова Т.А., Ракипов Э.М. Синтез этилового эфира м-[4-оксо-4-(4-этоксикарбонил-пиперазин-1-ил)бутириламино]бензоил-D,L-b-(3,4-метилендиоксифенил)-b-аланина и его антиагрегационная активность при пероральном введении // Доповіді НАН України. – 2005. – № 1. – С. 167 – 170. (Виконання хімічного експерименту, аналіз, трактовка отриманих результатів).

 • Malovichko O.L., Petrus A.S., Krysko A.A., Kabanova T.A., Andronati S.A., Karaseva T.L., Kiriyak A.V. Derivatives of 7-amino-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline and isophthalic acids as novel fibrinogen receptor antagonists // Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. – 2006. – Vol. 16, № 20. – P. 5294 – 5297. (Синтез сполук, участь в обговоренні результатів).

 • Krysko A.A., Malovichko O.L., Andronati S.A., Kabanova T.A., Karaseva T.L., Petrus A.S. Novel fibrinogen receptor antagonists – RGDF mimetics, 4-(1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-yl)amino-4-oxobutyric acid derivatives // Medicinal Chemistry. – 2006. – Vol. 2, № 3. – P. 295 – 298. (Синтез сполук, обробка спектральних даних, участь в обговоренні результатів).

 • Крысько А.А., Маловичко О.Л., Петрусь А.С. Синтез нового RGDF-пептидомиметика на основе 4-оксо-4-(пиперазин-1-ил)бутановой кислоты и остатка м-аминобензойной кислоты // Четверта всеукраїнська наукова конф. студентів і аспірантів "Сучасні проблеми хімії". – Київ, 2003. – С. 113.

 • Маловичко О.Л., Петрусь А.С., Ракипов Э.М. Синтез новых антагонистов фибриногеновых рецепторов – RGDF-миметиков, производных
  4-(1,2,3,4-тетрагидроизохинолин-7-ил)амино-4-оксо-бутановой кислоты // Міжнародна конф. студентів та аспірантів, присвячена 75-річчю із дня народження академіка О.В. Богатського "Сучасні напрямки розвитку хімії". – Одеса, 2004. – С. 64.

 • Маловичко О.Л., Петрусь А.С., Ракипов Э.М. Синтез и свойства RGDF миметиков, содержащих остаток м-аминобензойной кислоты // Міжнародна конф. студентів та аспірантів, присвячена 75-річчю із дня народження академіка О.В. Богатського "Сучасні напрямки розвитку хімії". – Одеса, 2004. – С. 65.

 • Крысько А.А., Маловичко О.Л., Петрусь А.С., Карасёва Т.Л., Кабанова Т.А., Андронати С.А. Синтез и свойства "пролекарств" – производных RGDF миметиков // XX Українська конф. з органічної хімії. – Одеса, 2004. – С. 58.

 • Крысько А.А., Маловичко О.Л., Петрусь А.С., Карасёва Т.Л., Кабанова Т.А., Андронати С.А. Новые антагонисты фибриногеновых рецепторов - RGDF миметики, производные 1,2,3,4-тетрагидроизохинолина // XX Українська конф. з органічної хімії. – Одеса, 2004. – С. 543.

 • Malovichko O.L., Petrus A.S., Krysko A.A., Grishkovets V.I., Andronati S.A., Kabanova T.A. Novel fibrinogen receptor antagonists based on 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-carboxylic acid // International conf. chemistry of nitrogen containing heterocycles (CNCH – 2006). – Kharkiv, 2006. – P. 30.

 • Malovichko O.L., Petrus A.S., Krysko A.A., Kabanova T.A., Andronati S.A. Derivatives of 7-amino-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline and isophtalic acid – novel fibrinogen receptor antagonists // International conf. chemistry of nitrogen containing heterocycles (CNCH – 2006). – Kharkiv, 2006. – P. 238.

 • Маловичко О.Л., Петрусь А.С., Ракипов И.М., Крысько А.А. Производные 7-амино-1,2,3,4-тетрагидроизохинолина и изофталевых кислот – новые антагонисты фибриногеновых рецепторов // ІХ конф. молодих вчених та студентів-хіміків Південного регіону України. – Одеса, 2006. – С. 20.

  АНОТАЦІЯ

  Маловічко О.Л. Синтез та властивості RGD міметиків на основі азотовмісних гетероциклів. Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.10 – біоорганічна хімія. Фізико-хімічний інститут
  ім. О.В. Богатського НАН України, Одеса, 2007.

  Робота присвячена синтезу та вивченню властивостей RGDF міметиків, які містять фрагменти 4-оксо-4-(піперазин-1-іл)бутанової,


 •