LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і дослідження нових поліуретанів, створення композицій на їх основі як носіїв лікарських речовин

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК
МАЗУР Лариса Михайлівна


УДК 54-126 : 678.664 : 678.7 : 615.4СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ НОВИХ ПОЛІУРЕТАНІВ, СТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЙ НА ЇХ ОСНОВІ

ЯК НОСІЇВ ЛІКАРСЬКИХ РЕЧОВИН


02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук
АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук
Київ – 2007

Дисертацією є рукопис


Робота виконана у відділі полімерів медичного призначення Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України


Науковий керівник:

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Галатенко Наталія Андріївна,

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України,

завідувач відділу полімерів медичного призначення


Офіційні опоненти:

доктор хімічних наук Тодосійчук Тамара Тимофіївна,

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України,

завідувач відділу фізикохімії полімерів


доктор хімічних наук, професор Шаповал Галина Сергіївна,

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України,

завідувач відділу електрохімії органічних сполук


Захист відбудеться "28" листопада 2007 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 179. 01 Інституту хімії

високомолекулярних сполук НАН України : 02160, м. Київ, Харківське шосе, 48, тел. (044) 559-13-94, факс: (044) 292-40-64, е-mail: ihvsnas @ i.com.ua.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту хімії високомолекулярних сполук НАН України (м. Київ, Харківське шосе, 48)


Автореферат розісланий "25" жовтня 2007 р.


Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 26. 179. 01

доктор хімічних наук Ю.М. Нізельський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Широко відомі роботи по створенню біодеструктуючих поліуретанів (ПУ) з біологічною активністю. Здатністю цих матеріалів до біодеструкції в організмі обумовлено їх застосування як імплантатів для місцевого лікування патологічних процесів. Однак, у більшості випадків, лікарські препарати на ПУ носіях іммобілізовані за допомогою фізичних (водневих) зв'язків. Розроблення підходів хімічної взаємодії полімерного носія з лікарською речовиною (ЛР) актуальне, тому що це дасть змогу подовжити термін дії ліків і запобігти їх інактивації в організмі.

Отже, проектування та синтез нових полімерних матеріалів, які мають лікарську дію, залишаються актуальними та перспективними.

Сучасні дослідження в області створення полімерів медичного призначення, в основному, спрямовані на розроблення нових полімерних лікарських матеріалів шляхом хімічного або фізичного модифікування вже добре вивчених носіїв лікарських речовин, оскільки основна тенденція розвитку полімерної науки на даний час полягає не лише в синтезі нових полімерів, а й у модифікуванні вже відомих.

Важливою проблемою хімії медико-біологічних полімерів є розроблення методів синтезу нових гідрофільних полімерів-носіїв для лікарських речовин, оптимізація методів модифікування полімерів лікарськими препаратами, вивчення будови, хімічних, хіміко-фізичних і біологічних властивостей полімерів-носіїв ЛР.

На сьогодні описано значну кількість лікарських препаратів пролонгованої дії на полімерній основі, але лише в небагатьох роботах вивчено динаміку вивільнення фармакологічно активного діючого начала. В той же час велике практичне значення пролонгованої дії фармпрепаратів робить актуальним визначення кількісних кінетичних закономірностей виділення препарату з лікарського депо в організм.

Дані отримані в ході досліджень у рамках програми "Наркоманія, токсикоманія, алкоголізм" показали, що наркологічна ситуація в Україні має чітку тенденцію до погіршення. Останнім часом показники розповсюдження та смертності від наркоманії зросли. У зв'язку з цим сьогодні різко посилюється потреба у розробленні найрізноманітніших методів профілактики та лікування цих "соціальних" хвороб, включно з розробленням нових полімерних лікарських засобів з антинаркотичною дією.

Медична практика потребує нових полімерних імплантаційних матеріалів, які запобігали б розвитку або зниженню інтенсивності запалення завдяки пролонгованій лікарській дії. Тому іммобілізація нестероїдних протизапальних лікарських препаратів на полімерному носії та застосування отриманих полімерних лікарських матеріалів при запальних процесах різного генезу актуальні.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Дисертаційна робота виконана у відділі полімерів медичного призначення ІХВС НАН України у відповідності до планів науково-дослідних робіт ІХВС НАН України "Створення нових гідрофільних полімерних матриць на основі поліуретанів, полі-N-вінілпіролідону і гідрогелів як ендогенних носіїв лікарських препаратів" (2001 – 2003 рр.), № держ. реєстрації 0101U000170; "Створення нового покоління гідрофільних поліуретанів та полімерних композицій на їх основі, що володіють лікарською дією" (2004 – 2006 рр.), № держ. реєстрації 0104U000068.

Мета та завдання дослідження. Метою роботи були розроблення нових гідрофільних ПУ композицій на основі макродіізоціанату (МДІ), модифікованих полівінілпіролідоном (ПВП), синтез нового гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, отриманого омиленням кополімеру N-вінілпіролідону з вінілацетатом, як полімерного носія лікарських речовин: створення нових полімерних композицій з пролонгованою антинаркотичною та протизапальною дією як імплантаційні матеріали.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

1. Створення нових гідрофільних поліуретанових композицій шляхом модифікування полімерної матриці полівінілпіролідоном.

2. Іммобілізація антинаркотичного препарату антаксону (налтрексону гідрохлориду) на поліуретановій матриці з ПВП.

3. Фізико-хімічні дослідження синтезованих макромолекулярних композицій.

4. Хімічне модифікування поліуретанової матриці кополімером N-вінілпіролідону з вініловим спиртом.

5. Дослідження можливості проведення хімічної іммобілізації субстанції протизапального препарату амізону (N-метил-4-бензилкарбамідопіридиній йодиду) на поліуретановому носієві.

6. Синтез нового полімерного лікарського