LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і дослідження нових поліуретанів, створення композицій на їх основі як носіїв лікарських речовин

матеріалу з протизапальною дією на основі нового гідрофільного блок-кополіуретану, який містить фрагменти кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом.

7. Проведення комплексу фізико-хімічних досліджень отриманих нових полімерних матеріалів з пролонгованою лікарською дією.

Об'єкт дослідження – фізичне модифікування ПУ (створення нових полімерних матеріалів, модифікованих полівінілпіролідоном, з антинаркотичною дією) і структурно-хімічне модифікування ПУ (синтез нових блок-кополіуретанів, які містять кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, іммобілізація на них протизапального препарату).

Предмет дослідження – вплив фізичного та структурно-хімічного модифікування ПУ на динаміку вивільнення лікарських препаратів, вивчення структури та властивостей отриманих полімерних матеріалів з пролонгованою лікарською дією, дослідження іммобілізації субстанції амізону на ПУ носієві за рахунок хімічних зв'язків, проведення медико-біологічних досліджень.

Методи дослідження – хімічний функціональний аналіз, ІЧ- та 1 Н ЯМР-спектроскопія, елементний аналіз, фізико-механічні, екстракційно-фотометричні, медико-біологічні дослідження.

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що:

– вперше створено нові біосумісні поліуретанові матриці, модифіковані полівінілпіролідоном, які мають антинаркотичну дію;

– вперше синтезовано гідрофільний блок-кополіуретан, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, як полімерний носій лікарських речовин;

– науково обгрунтована та вперше проведена хімічна іммобілізація лікарського препарату амізону на поліуретановому носієві, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом;

– вперше визначено вплив вмісту полівінілпіролідону та кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом на динаміку вивільнення лікарських речовин і процеси біодеструкції in vitro;

– показано, що одержані полімерні матеріали з пролонгованою лікарською дією біосумісні.

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні нових біологічно активних полімерних матеріалів, які мають антинаркотичну дію, пройшли токсикологічні дослідження та можуть бути передані для клінічних досліджень і використані як імплантати при лікуванні наркотичної залежності.

Синтезований новий гідрофільний блок-кополіуретан перспективний як полімерний носій для створення матеріалів з контрольованим виділенням лікарських препаратів.

При виконанні роботи показана можливість хімічної іммобілізації лікарського препарату амізону на поліуретановому носієві, що приводить до пролонгації вивільнення лікарської речовини з полімерної матриці. Отриманий поліуретановий лікарський матеріал з амізоном пройшов медико-біологічні випробування та може бути переданий для клінічних досліджень.

Ідея роботи запропонована науковим керівником доктором біологічних наук Н.А. Галатенко. Особистий внесок автора дисертації полягає у безпосередній участі у плануванні етапів досліджень, проведенні експериментів щодо синтезу кополімерів N-вінілпіролідону з вінілацетатом, розробленні способу їх омилення та відпрацьованні методики розрахунку складу відповідно до потрійного кополімеру, проведенні фізичного та хімічного модифікування ПУ носіїв лікарських речовин, вивченні їхніх основних властивостей, дослідженні хімічної іммобілізації амізону на ПУ носієві, обробленні та інтерпретації експериментальних даних, участі в обговоренні результатів, їх узагальненні та формулюванні висновків, оформленні статей (номери у списку опублікованих праць: 1, 4, 5, 6, 7) і доповідей. Постановку досліджень, розробленні методів синтезу та досліджень, написання статей і доповідей на конференціях здійснено у творчій співпраці з науковим керівником д.б.н. Галатенко Н.А. та к.б.н. Рожновою Р.А.. У проведенні фізико-хімічних і медико-біологічних дослідженнях брали участь к.б.н. Григор'єва М.В., Дроздова В.І., Нечаєва Л.Ю., Нарожайко Л.Ф., Савицька О.С..

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи було представлено на V Українській конференції молодих вчених з високомолекулярних сполук (м. Київ, 20–21 травня 2003 р.), 18th European Conference on Biomaterials (Stuttgordt, Germany, 1–4 Oct., 2003), Міжнародній конференції "Полімери в XXI сторіччі" (м. Київ, 27–30 жовтня 2003 р.), XX Українській конференції з органічної хімії (м. Одеса, 21–25 вересня 2004 р.), X Українській конференції з високомолекулярних сполук (м. Київ, 12–14 жовтня 2004 р.), IX Международной конференции по химии и физикохимии олигомеров "Олигомеры 2005" (г. Одесса, 13–16 сентября 2005 г.), International Conference "Nanomaterials in Chemistry, Biology and Medicine " (Kiev, 14–17 Sept., 2005), 6th International Conference "Advances in Plastics Technology, APT – 05" (Katowice, Poland, 15–17 Nov., 2005), VII Всеукраїнській конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" (м. Київ, 18–19 травня 2006 р.), III Всероссийской научной конференции "Физико-химия процессов переработки полимеров" (г. Иваново, 10–12 октября 2006 г.), Ukrainian-German Symposium on Nanobiotechnology (Kyiv, December 14–16, 2006).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 7 статей (6 у наукових фахових журналах), 13 тез доповідей на міжнародних і українських конференціях і подано заявку на винахід.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, 3 розділів, висновків, списку використаної літератури, викладена на 154 сторінках друкованого тексту, містить 15 таблиць і 20 рисунків. Список використаних джерел складається з 180 найменувань вітчизняних і зарубіжних авторів.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі викладено стан проблеми, обгрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету та завдання досліджень, дана загальна характеристика роботи, наукова і практична цінність її результатів.

У першому розділі наведено огляд літературних джерел щодо створення та використання полімерних матеріалів з пролонгованою лікарською дією, обгрунтовано доцільність та актуальність створення нових полімерів біомедичного призначення на основі поліуретанів.

У другому розділі описані об'єкти дослідження, методики та методи експериментальних досліджень, які було використано в роботі.

У третьому розділі описано створення нових полімерних матеріалів з пролонгованою лікарською дією на основі гідрофільних поліуретанових носіїв, отриманих шляхом модифікації біосумісного поліуретану ПВП та синтезованого нового гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, вивчення хімічної структури та властивостей