LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і дослідження нових поліуретанів, створення композицій на їх основі як носіїв лікарських речовин

журнал. – 2007. – Т. 29, № 1. – С. 58–66.

Особистий внесок автора полягає в синтезі кополімерів N-вінілпіролідону з вініловим спиртом, проведенні модифікування ПУ матриці, дослідженні хімічної іммобілізації амізону на ПУ носієві, аналізі результатів і оформленні їх в статтю.

7. Вивчення динаміки вивільнення протизапального препарату амізону з полімерної лікарської форми на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом / Л.М. Мазур, Р.А. Рожнова, Н.А. Галатенко, Л.Ю. Нечаєва // Доповіді НАН України. – 2007. – № 5. – С. 141–147.

Автор проводив синтез дослідних зразків, аналізував та обговорював отримані результати, оформлював статтю.

8. Галатенко Н.А., Мазур Л.М., Рожнова Р.А., Дроздова В.І.Спосіб одержання поліуретанових плівкових матеріалів з пролонгованою лікарською дією // Заявка на винахід, пріоритетний № а200705845 від 25.05.2007.

Особистий внесок автора полягає в участі в розробленні способу одержання ПУ матеріалів з пролонгованою лікарською дією, підготовці зразків для досліджень, аналізі результатів експериментів, пошуку прототипів та оформленні заявки на винахід.

9. Мазур Л.М. Вивчення динаміки виходу антаксону з полімерної композиції // V Українська конференція молодих вчених з високомолекулярних сполук, Тези доповідей, м. Київ, 20–21 травня 2003 р., С. 50.

10. Grigorieva M., Galatenko N., Mazur L. Hydrofilic Polymeric Composites with a Narcotic Drug Antagonist Effect // 18th European Conference on Biomaterials, Stuttgordt, Germany, 1–4 Oct., 2003, P. 113.

11. Cтворення полімерної композиції з вмістом антаксону / Мазур Л.М., Будилова І.Ю., Нечаєва Л.Ю., Галатенко Н.А. // Міжнародна конференція "Полімери в XXI сторіччі", Тези доповідей, м. Київ, 27–30 жовтня 2003 р., С. 102.

12. Григорьева М.В., Мазур Л.М., Галатенко Н.А. Полимерный композит на основе сетчатого полиуретана с пролонгированным антинаркотическим действием // XX Українська конференція з органічної хімії, Тези доповідей, м. Одеса, 21–25 вересня 2004 р., С. 403.

13. Мазур Л.М., Рожнова Р.А., Галатенко Н.А. Синтез кополімерів N-вінілпіролідону з вініловим спиртом для отримання гідрофільних носіїв лікарських речовин // Х Українська конференція з високомолекулярних сполук, Тези доповідей, м. Київ, 12–14 жовтня 2004 р., С. 133.

14. Григор'єва М.В., Мазур Л.М., Галатенко Н.А. Полімерний композит з антаксоном на основі сітчастого поліуретану // Х Українська конференція з високомолекулярних сполук, Тези доповідей, м. Київ, 12–14 жовтня 2004 р., С. 71.

15. Синтез гидрофильных полиуретанов, содержащих фрагменты кополимера N-винилпирролидона с виниловым спиртом, в качестве носителей лекарственных веществ / Мазур Л.М., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Дроздова В.И. // IX Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров "Олигомеры 2005", Тезисы докладов, г. Одесса, 13–16 сентября 2005 г., С. 252.

16. Биологически активные полиуретановые композиции с поливинилпирролидоном и антаксоном / Григорьева М.В., Мазур Л.М., Галатенко Н.А., Мнышенко Т.И., Закашун Т.Е. // IX Международная конференция по химии и физикохимии олигомеров "Олигомеры 2005", Тезисы докладов, г. Одесса, 13–16 сентября 2005 г., С. 242.

17. Bioactive Polymeric Composites for Medical Application / Grigorieva M., Galatenko N., Mazur L., Zakashun T., Mnyshenko T.// International Conference "Nanomaterials in Chemistry, Biology and Medicine", Kiev, Ukraine,14–17 Sept., 2005, P.140.

18. Bioactive Polymeric Composites Modified by Poly-N-vinilpyrrolidone / Grigorieva M., Galatenko N., Mazur L., Zakashun T., Mnyshenko T. // 6th International Conference "Advances in Plastics Technology, APT – 05", Katowice, Poland, 15–17 November 2005.

19. Синтез лікарської форми на основі гідрофільного блок-кополіуретану, який містить кополімер N-вінілпіролідону з вініловим спиртом / Мазур Л.М., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Дроздова В.І. // Сьома всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", Тези доповідей, м. Київ, 18–19 травня 2006 р., С. 303.

20. Синтез полимерной лекарственной формы с амизоном на основе гидрофильного блок-сополиуретана, содержащего фрагменты сополимера N-винилпирролидона с виниловым спиртом / Мазур Л.М., Галатенко Н.А., Рожнова Р.А., Дроздова В.И. // III Всероссийская научная конференция "Физико-химия процессов переработки полимеров", Тезисы докладов, г. Иваново, 10–12 октября 2006 г., С. 174.

21. The Synthesis of the New Polymeric Drug Form Based on Hydrophilic Block-copolyurethane / L. Mazur, N. Galatenko, R. Rozhnova, V. Drozdova // Ukrainian-German Symposium on Nanobiotechnology, Kyiv, 14–16 December 2006, Р. 105.

Перелік літературних джерел, на які зроблено посилання в авторефераті:

1. Кирш Ю.Э. Поли-N-винилпирролидон и другие поли-N-виниламиды : Синтез и физико-химические свойства. – М.: Наука, 1998. – 252 с.

2. Synthиse de polyurethanes utilisables pour des techniques de microencapsulation – I. Modification chimique d′alcool polyvinylique par des isocyanates d′alkyle / С. Brosse, El. Hamdaour, J.-C. Soutif et J.-C. Brosse // Eur. Polym.– 1995.– Vol. 31, № 5.– P.425–429.


АНОТАЦІЯ

Мазур Л.М. Синтез і дослідження нових поліуретанів, створення композицій на їх основі як носіїв лікарських речовин. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. – Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, 2007.

Дисертація присвячена проблемі створення нових полімерних матеріалів з пролонгованою лікарською дією. Проведено хімічну модифікацію поліуретанової матриці кополімером N-вінілпіролідону з вініловим спиртом і синтезовано новий біосумісний гідрофільний блок-кополіуретан як полімерний носій лікарських речовин. Обгрунтовано та проведено іммобілізацію протизапального лікарського препарату амізону на поліуретановому носії за рахунок хімічних і фізичних зв'язків. Проведено фізико-хімічні, фізико-механічні та біологічні дослідження отриманих полімерних матеріалів, модифікованих лікарським препаратом амізоном. Визначено вплив вмісту кополімеру N-вінілпіролідону з вініловим спиртом на динаміку вивільнення лікарських речовин і процеси біодеструкції in vitro. Показано, що за рахунок поєднання фізико-хімічних властивостей полімерного носія та способу іммобілізації амізону можна регулювати швидкість виходу лікарського препарату до навколишнього водного середовища. Збільшення гідрофільності полімерної