LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і дослідження олігоарилетеркетонів з реакційноздатними групами та термостійких полімерів на їх основі

AlCl3. Реакція відображена на схемі:Було показано, що протягом 6-ти годин і при температурі реакції 0 0С вихід синтезованих олігомерів з кінцевими карбоксильними групами досягає 90-95 %. Будова синтезованих олігомерів доведена даними аналізу кінцевих карбоксильних груп, елементним аналізом та ІЧ-спектроскопією. На ІЧ-спектрах спостерігаються такі основні характеристичні смуги поглинання: 1720 см-1 (валентні коливання С=О карбоксильної групи), 1670 см-1 (валентні коливання кетогрупи), 1250 см-1 (коливання етерної групи). На основі отриманих даних можна зробити висновок щодо високого ступеню завершеності реакції в даних умовах.

На основі проведених досліджень модельних реакцій було розроблено оптимальні умови синтезу реакційноздатних олігоарилетеркетонів. Взаємодією дифенілового етера з хлорангідридами ізо- та терефталевої кислот у присутності ацетаніліду було отримано олігоарилетеркетони з кінцевими аміногрупами (ОКА) та ступенем поліконденсації n = 1-4. Реакція представлена на схемі:Синтез проводили в такому температурному режимі: 6 годин при 0 0С, 16 годин при 20 0С та 6 годин при 50 0С. Вихід синтезованих олігомерів досягає 70-90 %. Одержені порошкоподібні продукти, які розчинні у диметилформаміді і N-метилпіролідоні з приведеною в'язкістю (ηпр) у межах 0,0049-0,0107 м3/кг (табл.1).

Будова синтезованих олігомерів доведена даними елементного, функціонального аналізів та ІЧ-спектроскопії. На ІЧ-спектрах спостерігаються такі основні характеристичні смуги поглинання: 3360 см-1 (валентні коливання аміногрупи), 1670 см-1 (валентні коливання кетогрупи), 1250 см-1 (коливання етерної групи).

Взаємодією дифенілового етера з хлорангідридами ізо- та терефталевої кислот і N-фенілмалеіміду синтезовано олігомери з кінцевими малеімідними групами (ОКМ). Синтез ОКМ відображений схемою:В результаті реакції були отримані олігомери з ступенем поліконденсації від 1 до 4. Вихід синтезованих олігомерів досягає 80-90 %. Одержено порошкоподібні продукти з приведеною в'язкістю, що знаходиться у межах 0,0060-0,0147 м3/кг (табл.1), які розчинні у диметилформаміді і N-метилпіролідоні.

Будова синтезованих олігомерів доведена даними функціонального і елементного аналізів та ІЧ-спектроскопії. На ІЧ-спектрах спостерігаються наступні основні характеристичні смуги поглинання: 3100 см-1 (валентні коливання ненасиченої групи), 1720 см-1 (валентні коливання –С=О малеімідного циклу), 1670 см-1 (валентні коливання кетогрупи).

Взаємодією малеїнового ангідриду з дифеніловим етером синтезовано ненасичені олігоарилетеркетони (ОКН). Реакція відбувається за схемою:Вихід продуктів реакції знаходиться в межах 75-80 %. Концентрація кінцевих карбоксильних груп – в межах 80-85 % від теоретичного значення. При мольному співвідношенні вихідних компонентів 1:1 отримано олігомер з виходом 78 %, концентрація кінцевих карбоксильних груп складає 3 %. За концентрацією карбоксильних груп було розраховано молекулярну масу продукту реакції, яка складає 1800, що відповідає ступеню поліконденсації олігомеру n=8. Одержені порошкоподібні продукти характеризуються приведеною в'язкістю, що знаходиться у межах 0,0060-0,0147 м3/кг (табл.1), та розчинністю у диметилформаміді і N-метилпіролідоні.


Таблиця 1

Фізико-хімічні властивості реакційноздатних олігоарилетеркетонів

Тип оліго-мера

Співвід-ношення ДФЕ:ХА (МА)

Телоген

Вміст кінце-вих реакцій-них груп, %

Вихід,

%

ηпр,

м3/кг

Тск,

Ттп,