LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і дослідження олігоарилетеркетонів з реакційноздатними групами та термостійких полімерів на їх основі

знижується.

 • Вивчено адгезійні властивості поліарилетеркетонів і композицій на їх основі в залежності від молекулярної маси вихідних реакційноздатних олігомерів та співвідношення компонентів. Встановлено, що з ростом молекулярної маси олігомерів адгезійна міцність збільшується. Підвищення ступеню зшивання в полімерах приводить до зниження адгезійної міцності. Отримані полімерні матеріали, які характеризуються високою адгезійною міцністю, можуть бути використані в сучасних технологіях для одержання термостійких зв'язуючих та клеїв.  ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В РОБОТАХ


 • Головань С.В., Малышева Т.Л., Матюшов В.Ф., Менжерес Г.Я. Реакционноспособные олигоарилэфиркетоны // Укр. хим. журн.- 1998.- Т. 64, № 7-8.- С. 65-69.

  Участь автора полягає в синтезі модельних сполук та олігоарилетеркетонів з кінцевими карбоксильними та аміногрупами.

 • Головань С.В., Малышева Т.Л., Матюшов В.Ф., Менжерес Г.Я. Олигоарилэфиркетоны с концевыми малеимидными группами // Укр. хим. журн.- 1999.- Т. 65, № 3-4.- С. 64-67.

  Внесок автора - синтез олігоарилетеркетонів з кінцевими малеімідними групами.

 • Головань С.В., Матюшов В.Ф., Малышева Т.Л. Реакционноспособные олигомеры для термостойких полимеров // Композиц. полимер. материалы.- 2003.- Т.25, № 1.- С. 14-19.

  Особистий внесок автора – аналіз основних методів синтезу реакційноздатних олігоарилетеркетонів для одержання термостійких полімерів.

 • Головань С.В., Матюшов В.Ф., Малышева Т.Л., Менжерес Г.Я. Полиарилэфиркетоны на основе реакционноспособных олигомеров // Укр. хим. журн.- 2003.- Т. 69, № 5-6.- С. 52-54.

  Участь автора полягає в синтезі полімерів на основі реакційноздатних олігоарилетеркетонів та дослідженні теплофізичних властивостей одержаних полімерів.

 • Патент України, 2000, № 28015, МКІ6 C 08 G 8/02. Способ получения олигоарилэфиркетонов с концевыми аминогруппами // Матюшов В.Ф., Головань С.В., Малышева Т.Л.- Опубл. 09.06.2000.- Бюл. № 5.

  Внесок автора полягає в розробленні методу синтезу олігоарилетеркетонів з кінцевими аміногрупами.

 • Патент України, 2000, № 28051, МКІ6 C 08 G 8/02. Способ получения олигоарилэфиркетонов с концевыми малеимидными группами // Матюшов В.Ф., Головань С.В., Малышева Т.Л.- Опубл. 09.06.2000.- Бюл. № 5.

  Внесок автора полягає в розробці методу синтезу олігоарилетеркетонів з кінцевими малеімідними групами.

 • Патент России, 2003, № 2201942, МКИ6 С 08 G 8/02. Способ получения ненасыщенных олигоарилэфиркетонов // Матюшов В.Ф., Головань С.В.- Опубл. 10.04.2003.- Бюл. № 10.

  Внесок автора полягає в розробленні методу синтезу олігоарилетеркетонів з ненасиченими групами, розташованими вздовж ланцюга.

 • Матюшов В.Ф., Головань С.В., Малышева Т.Л. Реакционноспособные олигоарилэфиркетоны // Тез. доп. на VIII Укр. конф. з високомолек. сполук, 24-26 вересня, 1996, Київ.- С. 72.

 • Матюшов В.Ф., Головань С.В., Малышева Т.Л. Олигоарилэфиркетоны с концевыми аминогруппами и термостойкие полимеры на их основе // Тез. докл. на IV Международной конф. по химии и физико-химии олигомеров, 8-12 сентября, 1997, Казань, РИС ИХФУ РАН.- С. 79.

 • Головань С.В., Матюшов В.Ф., Малишева Т.Л., Менжерес Г.Я. Поліарилетеркетони // Тез. доп. на IX Укр. конф. з з високомолек. сполук, 24-26 вересня, 2000, Київ.- С. 53.

 • Golovan S.V., Matyushov V.F., Malusheva T.L. The reactiv aryl ether ketone oligomers and polymers on them // Abstr. IX International conference: Polychar-9, 9-12 january, Denton, USA, 2001.- P. 10

 • Головань С.В., Матюшов В.Ф., Малишева Т.Л. Термостойкие полиарилэфиркетоны на основе реакционноспособных олигомеров // Тез. докл. на 14 Межд. науч. конф. по химической термодинамике, Санкт-Петербург, Россия, 2002.- С. 109.

 • Головань С.В. Синтез реакційноздатних олігоарилетеркетонів та дослідження їх властвостей // Тез. доп. на 5 укр. конф. молодих вчених з високомолек. сполук, Київ, 2003.- С. 35.  Анотація

  Головань С.В. Синтез і дослідження олігоарилетеркетонів з реакційноздатними групами та термостійких полімерів на їх основі. – Рукопис.

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук.- Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, 2004.

  Дисертаційна робота присвячена розробленню методів синтезу та дослідженню олігоарилетеркетонів з реакційноздатними групами і термостійких полімерів на їх основі. З метою отримання реакційноздатних олігомерів була досліджена реакція Фріделя-Крафтса на модельних сполуках. Синтез модельних сполук з кінцевими аміногрупами здійснювали взаємодією ацетаніліда з хлористим бензоїлом і хлорангідридом терефталевої кислоти; модельних сполук з кінцевими малеїмідними групами – взаємодією N фенілмалеіміду з хлорангідридом терефталевої кислоти; ненасичених модельних сполук – реакцією малеінового ангідриду з дифеніловим етером. На основі отриманих даних були розроблені методи синтезу олігомерів з кінцевими малеімідними, аміногрупами, а також ненасиченими групами розташованими вздовж ланцюга. Показано, що олігоарилетеркетони є аморфно-кристалічними системами. Полімеризацією ненасичених олігомерів та поліконденсацією олігобісмалеімідів з діамінами були синтезовані полімери, які дослідили методами ДСК і ТГА. Встановлено, що Тск полімерів перевищує температуру початку термоокиснювальної деструкції. На основі полімерів одержано композиції з задовільними адгезійними властивостями. Ці матеріали можуть знайти застосування як термостійки зв'язуючі та клеї.

  Ключові слова: реакція Фріделя-Крафтса, реакційноздатні олігоарилетеркетони, термостійкі полімери, адгезія.

  Аннотация

  Головань С.В. Синтез и исследование олигоарилэфиркетонов с реакционноспособными группами и термостойких полимеров на их основе. – Рукопись.

  Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.06 – химия высокомолекулярных соединений.- Институт химии высокомолекулярных соединений НАН Украины, Киев, 2004.

  Диссертационная работа посвящена разработке методов синтеза и исследованию олигоарилэфиркетонов с реакционноспособными группами и термостойких полимеров на их основе.

  Олигомеры с концевыми реакционными группами синтезированы по реакции Фриделя-Крафтса взаимодействием дифенилового эфира с хлорангидридами дикарбоновых кислот в присутствии телогенов. Для получения олигоарилэфиркетонов с концевыми аминогруппами в качестве телогена применяли ацетанилид, с концевыми малеимидными – N-фенилмалеимид. Поликонденсацией дифенилового эфира с малеиновым ангидридом получены олигоарилэфиркетоны с ненасыщенными группами расположенными по цепи. Реакцию проводили в хлорированных углеводородах, применяя в качестве катализатора безводный хлористый алюминий. Строение синтезированных олигомеров доказано данными элементного анализа, функционального анализа реакционных групп и ИК-спектроскопией. Для определения оптимальных условий синтеза


 •