LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і дослідження складних оксидних систем на основі діоксиду цирконію та цеолітів як каталізаторів СКВ-процесу

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ ІМ. Л. В. ПИСАРЖЕВСЬКОГО


МИРОНЮК ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНАУДК 541.128.13СИНТЕЗ І ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ ОКСИДНИХ СИСТЕМ НА ОСНОВІ ДІОКСИДУ ЦИРКОНІЮ ТА ЦЕОЛІТІВ ЯК КАТАЛІЗАТОРІВ СКВ-ПРОЦЕСУ02.00.15 – хімічна кінетика і каталізАвтореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наукКиїв - 2002


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського Національної Академії наук України.

Науковий керівник: доктор хімічних наук, старший науковий співробітник Oрлик Світлана Микитівна,

Інститут фізичної хімії ім.Л.В.Писаржевського

НАН України, завідувач відділу


Офіційні опоненти: доктор хімічних наук, професор

Патриляк Казимир Іванович

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії

НАН України, завідувач відділукандидат хімічних наук

Терещенко Ганна Дмитрівна

Інститут газу НАН України,

провідний науковий співробітник


Провідна установа:

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" МОН України.


Захист відбудеться 17.12.2002 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.190.01 в Інституті фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України за адресою: 03039, Київ-39, проспект Науки, 31.


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України, 03039, Київ-39, проспект Науки, 31.
Автореферат розісланий 15.11.2002 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Бобонич Ф.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Оксиди азоту NOx - одні з найнебезпечніших забруднювачів атмосфери, які призводять до утворення кислотних дощів, смогу, "парникового ефекту". Емісія оксидів азоту в атмосферу складає 30 млн тонн на рік, більша частина з них має антропогенне походження. Тому проблема захисту довкілля набула значної гостроти і потребує заходів щодо зменшення викидів NOx.

Одним з найбільш ефективних методів знешкодження викидних газів від оксидів азоту є каталітичне відновлення різними відновниками (СО, CnHm), для кисеньвмісних газів - селективне каталітичне відновлення (СКВ-процес), при цьому забезпечується комплексність очистки.

На сьогодні промислові установки по очистці викидних, зокрема димових, газів діють в Японії, Німеччині, США. В Україні, як і в країнах СНД не проводиться глибока очистка газових викидів ТЕС і очистка автомобільних викидів. Отже, на сьогодні питання розробки каталізаторів для екологічних цілей є життєвоважливим для України. Незважаючи на значну кількість запатентованих цеолітних каталізаторів, дотепер відсутнє їх промислове застосування в СКВ NOx вуглеводнями. Альтернативою цеолітним системам є оксидні, серед яких діоксид цирконію привертає особливу увагу завдяки високим термомеханічним та абразивним характеристикам, а також широкому спектру кислотних властивостей його модифікованих форм.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планами відомчої тематики НАН України "Розробка фізико-хімічних засад створення функціональних матеріалів на основі мезопористих молекулярних сит" (№ держреєстрації 019U006584), "Розробка каталізаторів нового покоління для знешкодження токсичних газових викидів" (№ держреєстрації 0100U006232); за проектом Державного фонду фундаментальних досліджень (по напрямку 6. Проблеми навколишнього середовища) 6.4/182 "Механізм впливу сірчаних сполук на процес СКB оксидів азоту вуглеводнями на металцеолітних каталізаторах" (№ держреєстрації 0197U019585); за проектом 3.6. "Розробка сіркостійких цеолітних каталізаторів для селективного відновлення оксидів азоту вуглеводнями (СКB-процес)" (№ держреєстрації 0101U000016) багатогалузевої н/т програми НАНУ та Мінпромполітики України "Нові хімічні речовини і матеріали малотоннажного виробництва для заміни імпортованих".

Мета і задачі дослідження. Розробка каталізаторів на основі діоксиду цирконію та цеолітів для процесу селективного каталітичного відновлення оксидів азоту (NOx) вуглеводнями. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 1) синтезувати каталітичні системи на основі цеолітів і діоксиду цирконію та вивчити вплив умов синтезу і модифікування оксидами перехідних металів та промотування родієм на фізико-хімічні характеристики каталізаторів; 2)дослідити каталітичні властивості отриманих систем в процесі СКВ; 3) для з'ясування природи активних центрів вивчити кислотні властивості поверхні каталізаторів та соадсорбцію реагентів і встановити можливий механізм перебігу процесу відновлення NOx вуглеводнями.

Об'єкт дослідження: каталізатори на основі цеолітів і діоксиду цирконію для селективного відновлення оксидів азоту легкими вуглеводнями С1-С4.

Предмет дослідження: синтез і дослідження складних оксидних систем на основі діоксиду цирконію та природних і синтетичних цеолітів як каталізаторів СКВ-процесу.

Методи дослідження: кінетичний метод дослідження гетерогенних каталізаторів з хроматографічним контролем продуктів, рентгено-фазовий аналіз; методи термопрограмованої десорбції аміаку, ІЧ-спектроскопії, рентгенівської фотоелектронної спектроскопії, електронної мікроскопії.

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено, що допування Н-форм цеолітів (пентасилів і морденітів) катіонами лужно-земельних металів і магнію значно підвищує їх активність в СКВ-процесі і стійкість до дії діоксиду сірки, на основі чого розроблено і запатентовано активні сірчаностійкі каталізатори.

Методом ІЧ-спектроскопії вперше показано, що при модифікуванні діоксиду цирконію оксидами перехідних металів (зокрема Cr2O3) з'являються бренстедівські кислотні центри (В-центри), які мають визначальну роль в процесі селективного каталітичного відновлення монооксиду азоту нижчими вуглеводнями як центри активації вуглеводню-відновника.

Виявлена неадитивність каталітичних властивостей бінарних систем (цеоліт-ZrO2 та ZrO2-СаНЦВК) в залежності від складу носія, що може свідчити про взаємодію компонентів каталізатора з утворенням нових активних центрів.

Вперше встановлено за допомогою методів термопрограмованої десорбції