LibRar.Org.Ua — Бібліотека українських авторефератів

Загрузка...

Головна Хімічні науки → Синтез і кристалічна структура алільних пі-компонентів сульфамату Cu(1)

20


Львівський національний університет імені Івана ФранкаМельник Оксана Петрівна


УДК 548.736:546.561СИНТЕЗ І КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА АЛІЛЬНИХ

p КОМПЛЕКСІВ СУЛЬФАМАТУ Cu(I)
02.00.01 – неорганічна хімія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наукЛьвів – 2004

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка.


Науковий керівник доктор хімічних наук, професор

МиськівМар'ян Григорович,

Львівський національний університет імені Івана

Франка, професор кафедри неорганічної хімії


Офіційні опоненти: доктор хімічних наук

ГельмбольдтВолодимирОлегович,

Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього

середовища і людини, м. Одеса, завідувач відділом


доктор хімічних наук

Домасевич Костянтин Валентинович,

Київський національний університет імені Тараса

Шевченка, провідний науковий співробітник кафедри

неорганічної хімії


Провідна установа: Український державний хіміко-технологічний

університет Міністерства освіти і науки України,

м. Дніпропетровськ


Захист відбудеться " 15 " січня 2004 р. о 14-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.051.10 з хімічних наук у Львівському національному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6, хімічний факультет, ауд. №2.

З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, вул. Драгоманова, 5).

Автореферат розісланий " 28 " листопада 2003 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Яремко З.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Сполуки купруму(І) відносно мало поширені внаслідок меншої стійкості порівняно зі сполуками Cu(ІI). Проте виявлені можливості сполук купруму(І) бути прекурсорами в синтезах купрумвмісних протеїнів, стало 25 років тому своєрідним поштовхом для їхнього дослідження. Окрім біологічних систем (редокс-Cu(III)/Cu(ІI) і Cu(II)/Cu(I)-процеси, абсорбція молекул О2 та їхнє відновлення до Н2О, транспортні процеси), p-комплекси Cu(І) знайшли своє застосування і надалі залишаються актуальними реагентами у гомогенному каталізі. Купрумгалогенідні p-комплекси Сu(І), які в якості інтермедіатів утворюються під час каталітичного перетворення олефінів, досліджені раніше. Не менший практичний інтерес викликає інший клас сполук – іонні p-комплекси купруму(І). Проведені раніше дослідження показали, що природа аніону має істотний вплив на утворення і властивості p-комлексних сполук купруму(І). Серед різноманіття досліджуваних оксигенвмісних ацидолігандів був і аніон SO42-. Декілька олефінових p-комплексів за його участю вдалося добути лише непрямими методами синтезу, оскільки сама сіль сульфату купруму(І) стійка тільки у розчині концентрованої сульфатної кислоти. Значно більше p-комплексів Сu(І) отримано та рентгеноструктурно досліджено із похідним аніону SO42- – трифлат-аніоном (CF3SO3-).

Представлена робота розширює перелік присутніх у p-комплексах Cu(I) неорганічних аніонів. За участю ще одного похідного SO42- – аніону сульфамінової кислоти (NH2SO3-) – вперше добуто ряд p-комплексів сульфамату Сu(І). Очевидно, раніше проведені спроби синтезу таких комплексів завершувались невдачею в зв'язку зі здатністю гідролітичного перетворення аніону NH2SO3- у стійкий аніон SO42- при нагріванні. Серед нечисленних структурно досліджених сполук, до складу яких входить аніон NH2SO3-, є сульфамат калію KNH2SO3, сульфамат купруму(ІІ) Сu(NH2SO3)22Н2О, солі деяких лантаноїдів (La(NH2SO3)32.5Н2О, М(NH2SO3)32Н2О (М = Pd, Nd, Sm), а також безпосередньо сама сульфамінова кислота NH2SO3Н. Відомий також комплекс платини(ІІ) K2[Pt(NH2SO3)2Cl2]2H2O.

Актуальність вибору сульфамат-аніону як ацидоспівліганду зумовлена його амбідентною щодо металічного центру природою (донорні атоми N і О), і, як наслідок, можливою різноманітністю стереохімії p-комплексів сульфамату купруму(І).

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана на кафедрі неорганічної хімії Львівського національного університету імені Івана Франка у відповідності з науково-тематичними програмами Міністерства освіти і науки України за науковим напрямком 70 "Наукові основи хімічної технології створення нових неорганічних речовин і матеріалів, комплексної хіміко-технологічної переробки сировини України" по темі "Структурна динаміка p взаємодії солей міді(І) з алільними похідними азометинів і гетероциклів та похідними ацетилену", номер державної реєстрації 0197U018122. Дисертант виконувала експериментальні дослідження з синтезу та рентгеноструктурного аналізу сульфаматних p-комплексів Сu(І) з алільними похідними гетероатомних сполук.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – вивчити специфіку p-комплексоутворення сульфамату купруму(І) з алільними похідними органічних сполук методом рентгеноструктурного аналізу та виявити кристалохімічні особливості цієї нової групи сполук. Досягнення мети вимагало постановки та вирішення наступних задач:

 • Систематизація результатів попередніх досліджень кристалічних p-комплексів деяких іонних солей Cu(І) з С=С-вмісними органічними лігандами.

 • Розробка методик синтезу олефінових p-комплексів сульфамату купруму(І) з С=С-вмісними органічними лігандами, які б забезпечили одержання якісних монокристалів.

 • Рентгеноструктурне дослідження отриманих сполук.

 • Виявлення стереохімічних закономірностей формування координаційного вузла купруму(І), особливостей структуроутворення.

  Об'єкт дослідження: Комплексоутворення сульфамату Cu(І) з С=С-вмісними органічними лігандами.

  Предмет дослідження: Кристалічні структури p-комплексів сульфамату Cu(I) з алільними похідними гетероатомних ациклічних та циклічних органічних сполук.

  Методи дослідження: Одержання p-комплексів сульфамату купруму(І) з С=С-вмісними органічними лігандами методом зміннострумного електрохімічного синтезу, рентгеноструктурний аналіз отриманих сполук, кристалохімічний аналіз будови p-комплексів сульфамату Cu(I).

  Наукова новизна одержаних результатів. На основі розроблених методик синтезу одержано перші 11 комплексів сульфамату купруму(І) з алільними похідними гетероатомних органічних сполук, стереохімія яких істотно відрізняється від дотепер досліджених сполук цього класу. Визначено кристалічну структуру 8 p-комплексів та 1 подвійної солі Cu(I) (ще для 3 сполук проведено І етап рентгенівського дослідження) і виявлено кристалохімічні особливості будови цих сполук, а також унікальну роль групи NH2 аніону NH2SO3- (у координаційному оточенні Cu(I)) у зміцненні взаємодії Cu(I)-(С=С).

  Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати можуть бути корисні для фахівців, що працюють над створенням комплексів з нехарактерним координаційним оточенням атома металу з метою їх подальшого використання для стереоспецифічного синтезу нових сполук, а також в галузі металокомплексного каталізу перетворення олефінів. Рентгеноструктурні


 •